Новини

 

На тази страница бихте могли да научите важни неща за работата Районен съд - Стара Загора, нормативни промени, касаещи гражданите, както и актуалните свободни щатни бройки о обявените за тях конкурси.

21.04.2017

На 21.04.2017г. за четвърта поредна година  в Районен съд Стара Загора се проведе  „Ден на отворените врати“.

Инициативата е във връзка с реализиране на проект на Висш съдебен съвет и е насочена към популяризиране дейността на съда. Целта е да спомогне за повишаване на правната култура на гражданите и изграждане на доверие в работата на съдебната система.

В деня на отворените врати присъстваха ученици от ГПЧЕ“Ромен Ролан“ гр. Стара Загора , ПМГ“ Гео Милев“ гр. Стара Загора,Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ гр.Стара Загора, ПГ по Строителство архитектура и геодезия „Лубор Байер“ гр. Стара Загора.Темата на дискусията беше „Права и задължения на свидетеля в наказателния процес“.

Председателят на съда г- жа Милена Колева приветства и запозна присъстващите с деня на Българската Конституцията и празника на юриста .

Съдия Златка Илиева и съдия Дарина Стоянова запознаха учениците с правата и задълженията на свидетеля в наказателния процес. На учениците бе разяснено колко е важна ролята на свидетеля в наказателния процес. След дискусията на участниците беше раздаден тест, с който учениците се справиха отлично. На първите пет участника решили правилно теста им бяха раздадени награди.

Денят беше оценен като изключително ползотворен и за организаторите и за участниците в него.

24.02.2017

Районен съд – Стара Загора отчете отлични резултати въпреки намаления състав, в който работи през 2016 година. На отчетното си събрание на 24.02.2017г.  Районен съд – Стара Загора за поредна година отчете отлични резултати.

През 2016г. са свършени общо 10428 дела, от които 4261 наказателни и 6167 граждански. От свършените дела с решения са приключили 9030 дела и са прекратени 1398. В срок до 3 месеца са свършени 9618 дела. От обжалваните актове 72 %  са потвърдени.

През 2016г. Районен съд – Стара Загора работи в ограничен състав. При щат от 21 съдии през 2016г. работиха 17 съдии.

С оглед подобряване обслужването на гражданите и улесняване на достъпа им до деловодствата, бяха извършени ремонти и преместени две от деловодствата на съда – „Регистратура“ и „Бюро Съдимост“, които се намират на първи етаж в съдебната палата.

С оглед преминаването към електронно правосъдие от 2016г. се изготвят електронни досиета на делата, като се сканират всички постъпващи в съда документи.

Предстои поставяне на монитори пред всяка съдебна зала, както и един общ във фоайето на съдебната палата с оглед по –добрата информираност на страните за провежданите съдебни заседания в съответния ден.

 

22.02.2017

Пленумът на Висшия съдебен съвет обявява конкурс за есе на тема „Европа и съдебната власт в България” за ученици от VIII до XII клас

Подробности ще намерите в страницата на ВСС: link

25.01.2016

Съгласно Споразумението за сътрудничество за принудително събиране на вземанията на органите на Съдебната власт, одобрено с Решение по протокол № 37/25.06.2015 г. на Висшия съдебен съвет, Районен съд - Стара Загора прие следните Вътрешни правила за организацията във връзка със събиране на съдебните вземания

 

06.02.2015

На общо събрание на съдиите от Районен съд - Стара Загора приеха вътрешни правила за разпределение на делата, както и правила за определяне на заместник на отсъстващ съдия.

06.02.2015

С топли думи председателят на съда и съдиите от наказателно отделение изразиха своята благодарност към съдебните заседатели, чийто мандат изтече в началото на тази година. Съдебните заседатели благодариха за работата със съдиите през изминалите пет години и пожелаха успех на съда.

05.02.2015

Публикуван е отчетният доклад на Председателя на Районен съд - Стара Загора за 2014 година.

30.01.2015

Днес комисия, назначена от председателя на РС - Стара Загора отвори кутиите, поставени в Съда за събиране на помощи за пострадалите от наводненията в община Николаево. Беше съставен протокол и парите бяха внесени по сметка на БЧК - Ст. Загора и община Николаево.

22.12.2014

Служители на РС- Ст. Загора раздоха на децата от пострадалите от наводнението семейства в с. Нова махала осигурените от "Фондация за социална промяна и включване". Благодарим на помощта на служителите от кметството и читалището на селото за добрата организация и помощта. Подаръжите бяха доставени благодарение на транспорт, осигурен от Областната управа на Област Стара Загора. Засмените деца ни показаха, че има смисъл от всяка протегната ръка.21.12.2014

В отговор на организираната от Районен съд - Стара Загора кампания за събиране на парични средства за пострадалите хора в Николаево и с. Нова Махала реагираха много наши колеги от други съдилища. Откликнаха също и неправителствни организации. "Фондация за социална промяна и включване" осигури коледни подаръци за децата от пострадалите семейства, които на 23.12.2014 служители на РС - Ст. Загора ще раздадат на мачуганите от пострадалите населени места.

15.12.2014

Важно!
Районен съд - Стара Загора инициира дарителска кампания за събиране на парични средства в помощ на бедстващите от наводненията в Област Стара Загора - повече за капанията...

08.12.2014

По случай студентския празник в Районен съд - Ст. Загора се състоя ден на отворените врати, в който студенти от Тракийския университет се запознаха със съдебни процедури и работата на магистрати и слъжители.

08.12.2014

Ръководството на Районен съд - Ст. Загора поздравява всички студенти по случай 8-ми декември, и най-вече всички служители на съда - студенти!

08.12.2014

Екипът на Районен съд Ви поздравява с настъпващите коледни и новогодишни празници!


19.11.2014

Съгласно решение на ВСС, протокол 52 от 13.11.2014 г. съдия Милена Колева е назначена като председател на Районен съд - Стара Загора.

 

10.07.2014

Със заповед на Председателя на Районен съд - Стара Загора се обявява процедура за избор на банка, обслужваща сметките на Районен съд - Стара Загора:

 

29.02.2014

Публикуван е отчетният доклад на Председателя на Районен съд - Стара Загора за 2013 година.

 

16.04.2013

РАЙОНЕН СЪД ГРАД СТАРА ЗАГОРА обявява 16.04.2013 година за ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

 

18-19.10.2012

В Районен съд - Стара Загора се проведе конкурс за попълване на две щатни работни мяста - длъжност "Съдебен секретар"

Резултати от конкурса:

 

24.09.2012

След запознаване с документите, комисията допуска до участие в конкурса кандидатите, посочени в приложения списък, както и определи график за провеждане на конкурса

 

12.07.2012

Районен съд - Стара Загора обявява конкурс за попълване на две щатни работни мяста - длъжност "Съдебен секретар"

Необходими документи: Заявление за участие в конкурса, автобиография, копие от диплома за завършено образование, декларация от кандидата по чл. 156, ал. 2 т. 1 ПАРОАВАС, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от право да заема определена длъжност / свободен текст/, декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 152 ПАРОАВАС във вр. с чл. 107 А, ал. 1 КТ,копие от удостоверение за придобита квалификация и правоспособност / ако има такива /, копие от документи удостоверяващи продължителност на трудов стаж.

 

 

31.01.2012

Публикуван е отчетният доклад на Председателя на Районен съд - Стара Загора за 2011 година.

17.10.2011

Публикуван е протоколът за класиране на кандидатите по конкурса за попълване на щатно работно място - длъжност "Съдебен секретар"

07.10.2011

На 07.10.2011 бе проведено общо събрание на съдиите от Наказателно отделение от РС - Ст. Загора, на което бяха взети следните решения:

  1. ТРИ месечният срок за съставяне на акт за установяване на административно нарушение / АУАН / при констатиране с дигитална стационарна установка / камера / започва да тече от подписването на декларацията по чл. 188 ЗДП,а не от извършване на нарушението.
    Декларацията по чл. 188 ЗДП следва да бъде подписана в едногодишния срок по чл. 34, ал. 1 ЗАНН от извършване на нарушението установено с дигитална стационарна установка.
  2. При служебно събиране на доказателства от съда в административно-наказателното производство по АНД в случаите, когато административно-наказващият орган не ги представи делата ще бъдат решаване без тези доказателства и съответните факти и обстоятелства ще се приемат за недоказани.
  3. При направено изрично възражение в жалба против наказателно постановление относно наличие на протокол за въвеждане в експлоатация на дигитална стационарна установка / камера/ в случай, че доказателствата не са приложени в административно-наказателната преписка ще се изискват от административно-наказващият орган служебно. При непредставяне ще се прилага т. 2 от решението.
  4. Постановените СР по УБДХ подлежат на обжалване в 15 дневен срок от
    обявяването им пред ОКРЪЖЕН СЪД.

30.09.2011

На 30.09.2011 г. се проведе общо събрание на съдиите от Гражданско отделение на Районен съд Стара Загора за уеднаквяване на практиката, на което бяха взети следните решения:

  1. При възникнала необходимост от представяне на справка по чл.47, ал.3 и ал.4 ГПК в заповедното производство, да се изискват служебно данни за адресната регистрация на длъжника по реда на Наредба № 14 от 18.11.2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Национална база данни "Население".
  2. При извършване на опис на наследство от съда по реда на чл.557 от ГПК да се събира таксата по чл.47, ал.5, вр. с ал.1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по реда на ГПК - 1,5 на сто върху стойността на описаното имущество, но не по-малко от 50 лева.

15.09.2011

Публикуван е списъкът на допуснатите кандидати до конкурса за попълване на щатно работно място - длъжност "Съдебен секретар"

15.08.2011

Районен съд - Стара Загора обявява конкурс за попълване на едно щатно работно място - длъжност "Съдебен секретар"

Необходими документи: Заявление за участие в конкурса, автобиография, копие от диплома за завършено образование, декларация от кандидата по чл. 156, ал. 2 т. 1 ПАРОАВАС, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от право да заема определена длъжност / свободен текст/, декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 152 ПАРОАВАС във вр. с чл. 107 А, ал. 1 КТ,копие от удостоверение за придобита квалификация и правоспособност / ако има такива /, копие от документи удостоверяващи продължителност на трудов стаж.

18.02.2011

Съгласно изискванията на ВСС се публикуват Вътрешни правила на РС - Ст. Загора за ползване на ПП за случайно разпределение на делата

- Правила

29.10.2010

Протокол от проведеното заседание на съдиите от наказателно отделение при РС - Стара Загора - Протокол

Протокол от проведеното заседание на съдиите от гражданско отделение при РС - Стара Загора - Протокол

29.01.2010

Публикуван е отчетът за дейността на Районен съд - Стара Загора за 2009 година. Бърза връзка. Статистически таблици към отчета: Таблица 1, Таблица 2, Таблица 3

16.12.2009

Считано от 01.01.2010 г. по молбите за разрешение за извършване на действия на разпореждане с имущество на деца – чл.130, ал.3 и 4 СК, разрешение за извършване на действия на разпореждане с имущество на лица, поставени под настойничество и попечителство – чл.165, ал.4 и чл.168, ал.2 СК, разрешение за участие в доброволна делба на недееспособни – чл.35, ал.2 СК и разрешение за сключване на граждански брак от ненавършили пълнолетие лица – чл.6, ал.2 и 3 СК ще се образуват частни граждански дела. Поради това ще се събира държавна такса за образуване на дело в размер на 25 лева и за издаване на удостоверение в размер на 5 лева. Във всички случаи, когато се засягат интересите на дете, молителите ще следва да представят становище от Дирекция „Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето. Приложени са образци на типовете молби документи: