Ръководство на Районен съд - Стара Загора

   Председател : Милена Колева, на работа в РС от 1998г. На длъжност "Председател"е назначена съгласно решение на ВСС, протокол 52 от 13.11.2014 г. Встъпила в длъжност на 19.11.2014 г. Общ стаж в съдебната система - над 19 години.

  

  Функции на председателя
Председателят на районния съд осъществява общо организационно и административно ръководство, отговаря за дейността на съда и го представлява. Изготвя годишен доклад за дейността на съда и го изпраща на Висшия съдебен съвет. В края на всяко шестмесечие председателят подготвя и предоставя на инспектората при Министерството на правосъдието информация за образуването и движението на преписките и делата на съдиите, съдия-изпълнителите и съдиите по вписванията. Той разпределя работата между съдиите и участва в съдебни заседания. Председателят назначава и освобождава от длъжност служителите в съда и организира работата на отделните служби

  

 

    Зам. Председател: Блага Бозова, на работа в РС на длъжност "Съдия в РС" от 01.10.1997 г. С решение на ВСС еназначена на длъжност "Заместник председател на РС". Встъпил в длъжност - месец април 2015 г. Общ стаж в съдебната система - над 19 години. Ранг: Апелативен съдия

Зам. Председател:Антония Тонева, на работа в РС на длъжност "Съдия в РС" от 11 юни 1998 г. С решение на ВСС е назначен на длъжност "Заместник председател на РС". Встъпил в длъжност - м. август 2016 г. Общ стаж в съдебната система - над 19 години. Ранг: Апелативен съдия