Деловодства към Районен съд - Стара Загора

  Тук ще намерите необходимата ви информация за деловодствата в РС - Ст. Загора

  • Регистратура. Намира се в стая 1 на приземния етаж. Регистратурата приема всички входящи в РС документи.
  • Наказателно деловодство на РС -Ст. Загора се намира в ст.4 и 5 на приземния етаж сградата на Съдебната палата. В деловодството се извършват справки по всики наказателни дела - НОХД, НАХД, ЧНД и ЧНХД, които не са предадени в архив.
  • Гражданско деловодство на РС -Ст. Загора се намира в ст. 5, 5"а" и 6 на 1-ви етаж на Съдебната палата. В деловодството се извършват справки по всики граждански и частни граждански дела, Подаване и получаване на документи за теглене от детски влогове, както и разрешениятат за сключване на граждански брак между непълнолетни деца.
  • Архив. Намира се в стая 1 на приземния етаж. В службата се извършват справки по всички архивни граждански и наказателни дела.