За нас

 

Районният съд е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички дела освен тези, които са подсъдни на окръжния съд.

 В Районен съд - Стара Загора работят 17 съдебни състава. Разпределението на постъпилите делата между съставите се извършва по случаен принцип чрез софтуер, одобрен от ВСС.

  Обособени са като самостоятелни служби Съдебно-изпълнителна служба и Служба по вписванията, както и Бюро "Съдимост"

Адресът на Районен съд - Стара Загора е:
България, Стара Загора - ПК 6000
ул. "Методи Кусев " № 33
Факс: +359 42 622-949

 

Важно!

Районен съд - Стара Загора се обслужва от банкови сметки в Централна Кооперативна Банка - АД както следва:

Сметка за Държавни такси:

BG37 CECB 9790 31F3 5703 00 , BIC Код: CECBBGSF

Набирателна сметка - суми по изпълнителни дела, депозити за вещи лица и особени представители, гаранции:

BG44 CECB 9790 33F3 5703 00 , BIC Код: CECBBGSF

 

 

E-Mail: Деловодства:

Гражданско деловодство: G.DELOVODITEL@RS-SZ.COM

Наказателно деловодство: N.DELOVODITEL@RS-SZ.COM

За връзка с администрацията на РС-Ст. Загора: COURT@RS-SZ.COM

Важно!

Районен съд - Стара Загора обявява конкурс за заемане на длъжността  «съдебен секретар»  при Районен съд - гр. Стара Загора - 1 щатна бройка:

- Протокол от заседанието на комисията за допускане на кандидатите

 

Важно!

Съгласно Споразумението за сътрудничество за принудително събиране на вземанията на органите на Съдебната власт, одобрено с Решение по протокол № 37/25.06.2015 г. на Висшия съдебен съвет, Районен съд - Стара Загора прие следните Вътрешни правила за организацията във връзка със събиране на съдебните вземания

 

Важно!

От 16.11.2015 г. Районен съд - Стара Загора предоставя възможност на гражданите за плащат през ПОС Терминал на глоби, разноски, държавни такси, както и всички останали плащания без тези по съдебноизпълнителни дела. Устройствата за плащане се намират в стая 5 "а" на първия етаж на Съдебната палта, както и в Бюро "Съдимост".

 
 

Важно!

Във връзка с новите правила за работа в съда, Ви уведомяваме, че документите за разглеждане от дежурен съдия от Гражданско отделение вече ще се подават в регистратурата на Районен съд. Молим, за по-добра организация на работата и бързина на отговора, по възмост документите да бъдат подавани сутринта.

Важно!

Районен съд - Стара Загора обявява електрооните си адреси, чрез които ще изпраща съобщения и призовки по Гражданския Процесуален кодекс, в рамките на своята компетентност и в зависимост от заявеното с нарочно заявление от страните по Гражданските дела.

Електронен пощенски адрес на Гражданско деловодство при РС - Ст. Загора:

g.delovoditel@rs-sz.com ; g.delovoditel_01@rs-sz.com ; g.delovoditel_02@rs-sz.com

 

Важно!

Съгласно постановление на Министерския Съвет №87 от 05.05.2010 г. е въведен нов образец на Медицинско удостоверение, одобрен от Министъра на Здравеопазването и Министъра на Правосъдието

 
Обратна връзка

Целта на тази страница е да направи връзката между нашата институция и гражданите по-лесна и достъпна. Нашето желание е да направим нашата работа пределно прозрачна за обществото. Затова вашето мнение е важно!

Вашите мнения, предложения, коментари и критични бележки във връзка с работата на съда можете да изпратите на електронните адреси на:  Старозагорски районен съд

  Съдии по вписванията

  Съдебно-изпълнителна служба