РЕШЕНИЕ

 

Номер:             16.01.2013 година       Град: Стара Загора

 

                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски районен съд            Шести наказателен състав

На шестнадесети януари               Година: 2013

В публичното заседание в следния състав:

 

                            Председател: Златко Мазников

 

Секретар: В.И.

Прокурор: Е. И.

като разгледа докладваното от съдията Златко Мазников

ч.н.дело № 2400 по описа за 2012 година

 

Р  Е  Ш  И :

 

      НАСТАНЯВА С.В.Р. ***, ЕГН **********, на задължително стационарно лечение за срок от два месеца в ДПБ-Раднево, при наличие на способност от негова страна да изразява информирано съгласие за лечението си.

 

      РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред Старозагорския окръжен съд.

 

      ПОСТАНОВЯВА на основание чл.163, ал.2 от Закона за здравето, че обжалването и протестирането на решението не спират изпълнението му.

 

      НА ОСНОВАНИЕ чл.165, ал.2 от Закона за здравето заверен препис от решението незабавно да се изпрати на Директора на ДПБ-Раднево за привеждането му в изпълнение - при необходимост със съдействието на органите на МВР.

 

 

                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     МОТИВИ към решението от 16.01.2013 год.

по ч.н.дело № 2400/2012 год. на Старозагорския районен съд:

 

          Постъпило е предложение от Районна прокуратура Стара Загора за настаняване на С.В.Р. ***, ЕГН **********, на задължително стационарно лечение в специализирано лечебно заведение.

          В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура Стара Загора поддържа направеното предложение и моли С.В.Р. да бъде настанен на задължително стационарно лечение в ДПБ-Раднево за срок от два месеца.

          Служебният защитник адв.Г.С. счита предложението на РП-Стара Загора за основателно и моли подзащитният й да бъде настанен на задължително стационарно лечение в ДПБ-Раднево за срок от два месеца .

          С.В.Р., чието настаняване на задължително лечение се иска, изразява съгласие с пледоарията на защитника си.

          Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, намери за установено следното:

          От заключението на съдебно-психиатричната експертиза, прието от съда като компетентно и добросъвестно изготвено, и обясненията на експерта д-р К.Д.Д. при изслушване на заключението й се установява, че С.В.Р., чието настаняване на задължително лечение се иска:

          страда от „Разстройство вследствие употреба на алкохол.Синдром на зависимост. Абстинентно състояние”, което заболяване попада в хопотезата на чл.146, ал.1, т.1 от Закона за здравето;  

          поради състоянието, в което се намира, може да извърши деяние, представляващо опасност за собственото му здраве;

          нуждае се от лечение за срок от два месеца в стационарни условия – в психиатрично лечебно заведение от типа на ДПБ-Раднево;

          способен е да изразява информирано съгласие за лечението си.

      При така установените обстоятелства по делото, съдът прие, че са налице предпоставките на чл.155 от ЗЗ за настаняване на С.В.Р. на задължително стационарно лечение в специализирано здравно заведение, поради което и съобразно заключението на съдебно-психиатричната експертиза постанови решение, с което го настани на задължително стационарно лечение за срок от два месеца в ДПБ-Раднево, при наличие на способност от негова страна да изразява информирано съгласие за лечението си.

          Имайки предвид съществуващата опасност С.В.Р. да извърши деяние, застрашаващо собственото му здраве, съдът с цел предотвратяване на тази възможност постанови, че обжалването и протестирането на решението не спират изпълнението му.

         

 

          Водим от тези съображения, съдът постанови решението си в посочения по-горе смисъл.

 

 

                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: