Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                04.10.2012 год.           Град Стара Загора

 

               В ИМЕТО НА НАРОДА

Старозагорски районен съд               осми наказателен състав

На  4 о к т о м в р и                       година 2012

В публично заседание в следния състав:

 

                            

    Председател: МИЛЕНА РИБЧЕВА

                                                          

Секретар: З.К.

прокурор: НИКОЛАЙ КАЛЧЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА РИБЧЕВА

АНД № 1848 по описа за 2012 година

 

                      Р  Е  Ш  И :

 

     ПРИЗНАВА обвиняемия С.К.К., роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 15.09.2011 год. в град Стара Загора, направил опит да отнеме чужди движими вещи: 16 бр. торби биоконцентрат № 3046, общо количество 400 кг., всичко на обща стойност 878 лв. от владението на Никола Василев Шомов – зам.Директор “Зара Фуражи”, собственост на “Зара фуражи” АД гр.Стара Загора с ЕИК № 123028159, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като престъплението е останало недовършено по независещи от дееца причини и случаят е маловажен, като на основание чл.78А от НК от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ”ГЛОБА” в размер на 1000 (хиляда лева).

 

Решението подлежи на обжалване и протестиране в 15 дневен срок от днес, пред Окръжен съд град Стара Загора.  

 

 

 

 

                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ към решение №…..…/04.10.2012 год. по А.Н.Д. № 1848/2012 год. по описа на Старозагорски районен съд

 

Постъпило е постановление № 5206/22.08.2012 год. на Районна прокуратура град Стара Загора, с предложение за освобождаване на обвиняемият С.К.К. от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по реда на чл.78 А от НК.

Представителят на Районна прокуратура - гр. Стара Загора, поддържа внесеното предложение на Районна прокуратура и тъй като са налице предпоставките на чл.78 А НК, предлага на съда обвиняемият да бъде освободен от наказателна отговорност, като й се наложи административно наказание глоба в минимален размер.

Обвиняемият С.К.К. се явява в съдебно заседание, признава се за виновен и съжалява за извършеното.

 

 СЪДЪТ, като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства,намира за установена следната фактическа и правна обстановка:

Установи се по делото, че обв. К. работил в дружеството «Зара фуражи» АД с представляващ Васил Николов Шомов и МОЛ Никола Василев Шомов, като част от задълженията му било пренасянето на биоконцентарат за производство на фуражи.

През м.09.2011 год. обв. К. бил затруднен материално и  решил да  изкара пари, като открадне торби с биоконцентрат от предприятието, където работи и да продаде по-късно. Вечерта на 15.09.2011 г. К. бил на работа, нощна смяна и решил да осъществи намисленото. Той започнал да изнася торби с биоконцентарат 3049 в книжни -16 торби с общо тегло 400 кг.от склада.Свидетел на това станал Димо Боюклиев, който видял обвиняемият да товари неправомерно вещите. Св.Боюклиев попитал К. какво прави, като обвиняемият му  отговорил заплашително «мълчи ,аз ще се оправям с шефа». След това К. наредил пакетите с концентрат подготвяйке ги за товарене извън предприятието близо до оградата.

По това време след 22.00 ч. на 15.09.2011 г. св. Михалев и св.Колев видели, че около оградата от северната страна има на няколко купчини торби с концентарат подготвени за изнасяне през обрадата с общ брой на торбите 16. Свидетелите се обадили на пострадалият постаралият Шомов който разпоредил вещите да се пазят до пристигане на екип на МВР.

Видно от доказателствата по делото е, че общата стойност на вещите-16 бр.,торби биоконцентрат № 3046,общо количество 400 кг. е 878 лв.

По описания начин с деянието си К. е извършил престъпление по чл.194 ал.3, вр.ал.1, вр.чл.18, ал.1 от НК, а именно като на 15.09.2011 год., в град Стара Загора, направил опит да отнеме чужди движими вещи: 16 бр. торби биоконцентрат № 3046, общо количество 400 кг. всичко на обща стойност 878 лв. От владението на Никола Василев Шомов – зам. Директор “Зара Фуражи”, собственост на “Зара фуражи” АД гр.Стара Загора с ЕИК № 123028159, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като престъплението е останало недовършено по независещи от дееца причини и случаят е маловажен.

      Деянието е осъществено от обвиняемия виновно-при пряк умисъл.

С оглед предвиденото наказание по чл. чл.194 ал.3, вр.ал.1, вр.чл.18, ал.1 от НК - лишаване от свобода до една година или пробация, или глоба, императивния характер на разпоредбата на чл.78а от НК, чистото съдебно минало на обвиняемия и липсата на причинени с престъплението имуществени вреди, намирам, че са налице предпоставките на чл.78а от НК за освобождаване на обв.К. от наказателна отговорност, като съдът му наложи административно наказание глоба в размер на 1000 лева.

 

Водим от горните мотиви, съдът постанови решението си.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: