Р Е Ш Е Н И Е

 

                         27 ноември  2012 г.                град Стара Загора

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             СТАРОЗАГОРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, седми граждански състав на 29 октомври 2012………………………… година, в публичното заседание в следния състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. МИШОВА

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ:

 

секретар….. Н.Н.……………………………..……като разгледа докладвано от… съдията  МИШОВА…………….. гр. дело № 2365 по описа  за 2012 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

                  

                        Предявени са няколко обективно съединени иска – за отмяна на заповед за дисциплинарно уволнение, възстановяване на предишната длъжност и присъждане на обезщетение с правно основание чл.344, ал.1, т.1-3 КТ и за връщане на сума, удържана на отпаднало основание по чл.55, ал.1, предл. трето ЗЗД.

                   Ищецът И.М.К. твърди, че е заемал длъжността „Директор" на Трето основно училище „Кольо Ганчев" гр.Стара Загора. Със заповед № 13 от 13.01.2012г. на началника на РИО гр.Стара Загора трудовото му правоотношение било прекратено на основание чл.330, ал.2, т.6 от КТ, като със същата заповед му било наложено дисциплинарно наказание „уволнение” на основание чл.188, т.3 от КТ във връзка с чл.190, ал.1, т.7 КТ. Ищецът счита, че наложеното му дисциплинарно наказание и съпътстващото го прекратяване на трудовото правоотношение са неправилни и незаконосъобразни. Всички описани в заповедта фактически обстоятелства, обосновали решението за дисциплинарно наказание, не отговаряли на действителността, защото в качеството си на директор на училището стриктно  изпълнявал задълженията си, произтичащи от длъжностната характеристика и действащата нормативна уредба. Твърди, че през 2011 г. своевременно информирал Общото събрание на работниците и служителите за изпълнението на делегирания бюджет на училището, като им предоставял необходимата и изискуема информация. Заповед № 62 от 19.10.2011 г. за назначаване на комисия за определяне на допълнителното трудово възнаграждение на педагогическия персонал по НП „Диференцирано заплащане" била издадена два работни дни след изтичане на срока по чл.12, ал.З от Наредба № 1 от 04.01.2010г., но причините за това закъснение стояли в предходно решение на педагогическия съвет, с което било прието допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати да не бъде изплащано, а средствата по него да бъдат дарени на училището. Ищецът твърди, че еднолично не би могъл да отмени това решение, независимо, че бил председател по право на педагогическия съвет, както и не би могъл да въздейства или да предотврати по какъвто и да било начин неговите членове самостоятелно да гласуват разглежданите въпроси и да приемат решения по тях. Ищецът отрича, че не е упражнил контрол за правилното водене на задължителната документация, допускайки непопълване на реквизити, непосочване на номер и дата на счетоводния документ, липса на подпис на директора за приетото дарение. Редът за приемане на даренията, начинът на водене на книгата за дарения и контролът за това били регламентирани в заповеди с № 14 от 15.09.2011 г. и № 39 от 30.09.2011 г., с които бил натоварил конкретни длъжностни лица за изпълнение на посочените задължения. Липсата на подпис на директора в книгата за даренията удостоверявала именно упражнената контролна дейност от страна на директора. Невярно било и твърдението, че осъществяваната контролна дейност била формална. Планът за контролната дейност на директорите за съответната учебна година подлежала на утвърждаване от РИО ежегодно в началото на учебната година. Конкретно планът за контролната дейност на директора на III ОУ „К.Ганчев" за учебната 2011/2012г. бил представен в РИО гр.Стара Загора и същият бил приет без каквато и да било забележка или предписание за отстраняване на допуснати несъответствие или нередности. Осъществената  в периода 15.09.2011 г. - 23.11.2011 г. контролна дейност била в съответствие с този план. Ищецът твърди, че е искал обяснения от служителите, но това било израз на осъществената от него работодателска власт. Не било ясно с какво бил допринесъл „за влошаване на психоклимата в училището и пораждане на несигурност и страх у учителите, подали жалбата". Твърди, че държал за спазване на трудовата дисциплина и изпълнение на задълженията, произтичащи от заеманата от служителите длъжност. Жалбите на учителите, недоволни от това, превратно били тълкувани като влошен психоклимат, неколегиалност и внушаване на страх и несигурност. Счита, че трудовото правоотношение било прекратено, без работодателят да изложи причините за това. Ищецът твърди, че незаконосъобразно от полагащото му се и начислено във ведомостта за месец март 2012 г. обезщетение по чл.224, ал.1 от КТ били направени удръжки в размер на 851.40 лв. В резултат на прекратяването на трудовото правоотношение останал без работа. Временно, за периода от 09.03.2012 г. до 31.03.2012 г., бил зает по трудов договор за изпълнение на определена работа, но със заповед № 3 от 30.03.2012 г. бил освободен на основание чл.325, ал.1, т.4 от КТ от работодателя - „Тандем Био" ЕООД гр.Стара Загора. За този период, през който работел, получил трудово възнаграждение в размер на 727.27 лв. Моли, съдът да постанови решение, с което да отмени заповед № 13 от 13.10.2011 г. на началника на РИО гр.Стара Загора, с която е наложено дисциплинарно наказание „Уволнение" и едностранно е прекратено трудовото му правоотношение за заемане на длъжността „Директор" на III ОУ „К.Ганчев" гр. Стара Загора, като незаконосъобразна; да го възстанови на заеманата преди уволнението длъжност - „Директор" на ІІІ ОУ „К.Ганчев" гр. Стара Загора; да му присъди обезщетение за оставане без работа в резултат на извършеното уволнение в размер на шест брутни заплати за периода от 21.02.2012 г. до 09.03.2012 г. и от 31.03.2012 г. до 21.08.2012 г., възлизащо на 4 680.00 лв., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното плащане, както и да осъди III ОУ „К.Ганчев" гр. Стара Загора да му заплати сумата от 851,40 лв., представляваща обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, неправилно удържаната на основание чл.221, ал.1 от КТ, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното плащане.

                   Ответникът Начално училище „Кольо Ганчев” чрез представителя си – началника на РИО на МОМН Стара Загора Татяна Димитрова счита, че в заповед № 13/13.01.2012 г. за налагане на дисциплинарното наказание подробно и изчерпателно са посочени всички нарушения, които били констатирани при извършените проверки по повод жалби срещу действията на ищеца. Фактите били документирани в докладите от извършените проверки. Нарушението било конкретизирано в заповедта за налагане на дисциплинарно наказание, което било и основанието на прекратяването на трудовото правоотношение. Счита, че правилно е удържана сумата, тъй като това обезщетение се дължи задължително по силата на закона. Наказанието било наложено при извършена оценка на конкретните обстоятелства, при които са осъществени описаните факти, както и тежестта на нарушенията и поведението на ищеца.

                   Съдът като прецени доказателствата по делото и доводите на страните, въз основа на приложимото право намери за установено следното:

                   Страните не спорят, че ищецът е работил по трудово правоотношение в ІІІ ОУ „Кольо Ганчев” (сега НУ „Кольо Ганчев”) като директор. Със заповед № 13 от 13.01.2012г. на началника на РИО гр.Стара Загора на ищеца било наложено дисциплинарно наказание „уволнение” на основание чл.188, т.3 от КТ във връзка с чл.190, ал.1, т.7 КТ , като със същата заповед трудовото правоотношение било прекратено на основание чл.330, ал.2, т.6 от КТ. От представените писмени доказателства и показанията на разпитаните по делото свидетелите Т. и Ц. се установява, че в началото на учебната 2011/2012 година психоклиматът в училището бил сериозно влошен. Непосредственият повод бил писмо (анонимно според свид. Ц.), в което най-общо казано се изразявало неодобрение към стила и метода на ръководство на училището, както и към поведението на директора и начина на държание към ученици, родители и учители. По повод на това писмо с подател лицето Георги Иванов в училището била извършена проверка на 06.10.2011 г. от комисия от РИО Стара Загора. Учителите били уведомени за писмото от директора на педагогически съвет. След провеждането му  отношенията между част от учителките (началните учителки според свид. Ц.) и директора се изострили („Микроклиматът стана малко напрегнат след този педагогически съвет” – сви. Ц.). За периода октомври-ноември  2011 г., през кратки интервали от време, директорът К. започнал да иска обяснения от учителките Радка Тодорова – 5 пъти; от Ваня Иванова – 2 пъти; от Диана Белчева – 3 пъти; от Даниела Янева – 2 пъти; от Диана Станкова – 1 път и от Мариана Койчева – също 1 път. Във връзка с тези обяснения било наложено наказание „Забележка” на г-жа Тодорова, на г-жа Белчева, на г-жа Янева и на г-жа Станкова.

                   Междувременно, на 4 октомври 2011 г. Педагогическият съвет взел решение по предложение на свид. Т. парите по т. нар. диференцирано заплащане на учителите да се дарят на училището.

                   На 11.11.2011 г. посочените по-горе учителки подали жалба до РИО, в която се оплакали от грубото отношение на директора и психическия тормоз, който упражнявал, като непрекъснато ги заплашвал с дисциплинарни наказания и уволнение. Със заповед № 660 от 15.11.2011 г. началникът на РИО Стара Загора разпоредил извършването на проверка относно посочените в жалбата обстоятелства. Определената комисия  установила, че в училището се създава атмосфера на недоверие и лош психоклимат. Съществувало напрежение от действията на директора и наложения от него авторитарен стил на управление. Желанието на голяма част от учителите било да се подобрят условията на работа, свързани с професионалните и междуличностни отношения и общуването на ниво директор- учители. Жалба от действията на директора била подадена и от родители на 21.11.2011 г. Със заповед № 792 от 22.11.2011 г. началникът на РИО наредил нова проверка за изясняване на фактите и обстоятелствата, посочени в двете жалби. На 23.11.2011 г. комисията изслушала г-жа Цанка Коева – родител на  деца, които се обучават в училището, за която е съставен протокол от същата дата. За извършената проверка по жалбата на учителките и родителите на ученици от училището бил съставен констативен протокол от 30.11.2011 г., който отразява констатациите на комисията по училищната документация,  фактическата обстановка, свързана с обстоятелствата, посочени в жалбите, и взаимоотношенията между директора, учителите и родителите. Във връзка с проверката бил изготвен и доклад от комисията, съдържащ  нейното становище.

                   За да наложи дисциплинарното наказание, началникът на РИО на МОМН Стара Загора е приел, че в нарушение на чл.10, ал.1 ЗУДБ и чл.49 от ПМС № 334/2010 г. за изпълнение на държавния бюджет за 2011 г. и чл.147, ал.1, т.5 ППЗНП директорът К. не е предоставял информация тримесечно на общото събрание на работниците и служителите за изпълнение на делегирания бюджет на училището; в нарушение на чл.12, ал.3 от Наредба № 1 от 04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета директорът е издал заповед № 62 от 19.10.2011 г. за назначаване на комисия за определяне на допълнителното трудово възнаграждение на педагогическия персонал по НП „Диференцирано заплащане” след нормативно определения срок – до 15 октомври; в качеството си на председател на педагогическия съвет и в нарушение на чл.147, ал.2 от ПГ3НП не е изпълнил компетентно задълженията си като допуснал приемане на решения от Педагогическия съвет, несъответстващи на  правомощията му; в нарушение на чл. 11, ал.З, т.4 от Наредба № 4 от 16.04.2003г. за документите за системата на народната просвета в книгата за регистриране на даренията не били попълнени всички реквизити - не бил посочен номер и дата на счетоводния документ и липсвал подпис на директора за приетото дарение, и в нарушение на чл.147, ал.1,т.12 от ППЗНП не е упражнил контрол за правилното водене на задължителната документация; в качеството на директор не е изпълнявал контролните  функции но чл.147, ал.1,т.1 от ППЗНП в съответствие с разпоредбите на чл.4, ал.1 от Инструкция №1 за провеждане на контролната дейност в системата на народната просвета и т.1, т.3 на раздел ІІІ от длъжностна си характеристика, тъй като повечето от дейностите, предвидени в плана за контролната дейност на директора за учебната 2011/2012 г., се отнасяли към управленската и административната функция на директора, а не до контролната такава, не били включени контролни дейности по организацията на учебно-възпитателната работа по отделните учебни предмети чрез посещения в учебни планове, липсвали срокове за изпълнение на всички дейности, включени в плана, от книгата за контролната дейност било видно, че от 15.09.2011г. до 23.11.2011г. били извършени шест проверки, като в протоколите за резултатите от тях липсвали констатации, свързани с предмета на извършените проверки, проверените лица не били запознати с резултати от тях по установения начин, липсвали предписания и срокове за изпълнение; в нарушение на раздел IV „Морални отговорности към колегите", чл.35, чл.36, чл.37 от Етичен кодекс на работещите с деца и т.26 от раздел III, т.8 от раздел V от длъжностната характеристика за длъжността „Директор" на общинско училище е допринесъл за влошаването на психоклимата в училището и пораждане на несигурност и страх у учителите.

                   Предвид на така установената фактическа обстановка съдът намира, че предявените искове са неоснователни. Съображенията за това са следните:

                    Дисциплинарното наказание е наложено с мотивирана заповед, която има изискуемото по чл.195, ал.1 КТ съдържание. Спазено е и изискването по чл.193 КТ преди налагане на дисциплинарно наказание работодателят да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения. В случая ищецът е дал писмени обяснения във връзка с констатациите от проверката от РИО Стара Загора, които са и основание за налагане на наказанието. Спазена е и процедурата по чл.333 КТ – с декларация от 12.01.2012 г. ищецът е декларирал, че не се ползва със закрилата по чл.333 КТ. Неоснователно е възражението на ищеца, че описаното в заповедта нарушение, изразяващо се в непредоставяне на информация тримесечно на общото събрание на работниците и служителите за изпълнението на делегирания бюджет, не е конкретизирано като време на извършване. По принцип е вярно, че нормата на чл.195, ал.1 КТ изисква посочване кога е извършено дисциплинарното нарушение. Това обаче може да стане не само чрез посочване на дата, но и чрез посочване на период, когато спецификата на изпълняваната работа не позволява откриване на точния ден и час на извършването му (Р-767-2010, ІV г.о.; Р-379-2010, ІV г.о., двете постановени по реда на чл.290 ГПК; Р-1225-2008, І г.о.). Когато обаче нарушението се изразява в бездействие, какъвто е настоящият случай, следва да бъде посочено какво е дължимото действие, както и предпоставките за възникването на задължението (О-268-11, ІІІ г.о.; О-912-11, ІІІ г.о.). Процесната заповед съдържа описанието на задължението, което произтича от закона. Нещо повече, правната норма, която задължава директорът да информира служителите за изпълнението на бюджета, съдържа и срока, в който това действие трябва да бъде извършено – тримесечно. С други думи, след като е посочено кога е следвало да бъде извършено действието, е ясно и кога то се счита, че не е извършено.

                       Когато основанията за налагане на дисциплинарно уволнение са няколко, съдът е длъжен да изследва наличието на всяко едно от тях, след което да се прецени тежестта на нарушенията и съответствието й с наложеното наказание, съобразявайки всички данни по делото от обективен и субективен характер (Р-277-12, ІІІ г.о.).

                    Съгласно чл. 147, ал.1, т.5 ППЗНП директорът, като орган на управление на училището, съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства, като нормата на чл.49 от ПМС № 334 от 2010 г. за изпълнение на държавния бюджет за 2011 година (ДВ, бр.2/2011 г.) му вменява задължение да предоставят тримесечно на общото събрание на работниците и служителите и на училищното настоятелство информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището. По делото са представени три протокола за проведено общо събрание на педагогическия и непедагогическия персонал – от 07.01.2011 г., от 20.04.2011 г. и от 20.10.2011 г., от съдържанието на които се установява, че на тези събрания е била предоставена информация за изпълнението на бюджета, като на  събранието, проведено на 07.01.2011 г. е предоставена информация за изпълнението на бюджета към 31.12.2010 г., т.е. за друг период. По делото липсват доказателства, че такава информация е предоставена за второто тримесечие (април-юни 2011 г.) и за последното (октомври-декември 2011 г.) Като се вземе предвид обаче, че ищецът е уволнен на 13.01.2012 г., а процедурата е започнала в края на 2011 г., съдът намира, че той не би могъл да предостави информация за последното тримесечие, респ. да се търси отговорност при положение, че това тримесечие още не е изтекло. С други думи твърдението за наличие на бездействие, което е квалифицирано като нарушение на трудовите му задължения като директор на училище, не е опровергано само за второто тримесечие, тъй като за този период по делото няма доказателства, че е предоставяна информация за изпълнението на делегирания бюджет.

 

                   Страните не спорят, че заповед № 62 за назначаване на комисия за определяне на допълнителното трудово възнаграждение на педагогическия персонал е от 19.10.2011 г. Съгласно чл.12, ал.1 от Наредба № 1 от 04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета,  

 

 

 

допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната година се изплаща на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена въз основа на оценяване, извършено по показатели, посочени в приложение № 2, и критерии към тях, приети с решение на педагогическия съвет. Резултатите от труда на педагогическия персонал се оценяват след приключване на учебната година, но не по-късно от 15 октомври – чл.12, ал.3 от наредбата.  

 

 

 

Оценяването, когато педагогическият персонал е над 10 души, както е в случая, се извършва от комисия, председател на която е директорът, а броят на членовете и съставът й се избират от педагогическия съвет. Самото възнаграждение се определя със заповед на директора.

                   Възражението на ищеца е, че причините за закъснението стояли в предходно решение на педагогически съвет, с което било прието допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати да не бъде изплащано, а средствата по него да бъдат дарени на училището. От доказателствата по делото се установява, че този педагогически съвет се е състоял на 4 октомври, т.е. 10 дни преди изтичането на крайния срок за оценяване на резултатите от труда на педагогическия персонал. На това заседание директорът е направил предложение да се избере комисия, но поради предложението на свид. Т. за дарение на допълнителното заплащане, такава комисия не е била избрана. Прави впечатление, че директорът на училището не е взел отношение по това предложение (или такова поне не е протоколирано), а е бил длъжен, защото директорът е този, който отговаря за прилагането на КТ, ЗНП и другите нормативни актове, регламентиращи дейността на училището, в т.ч. и за прилагането на посочената по-горе наредба, регламентираща работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета. Спазването и прилагането на законовите и подзаконовите нормативни актове в системата на народната просвета е основно задължение на директора, видно от длъжностната характеристика - раздел VІІІ (стр.24 от личното трудово досие). Съгласно чл.147, ал.2 ППЗНП директорът на училището е председател на педагогическия съвет и като такъв е длъжен да ръководи заседанията му и да взема отношение по поставените за разискване въпроси., в т.ч. и да разяснява правата и задълженията на педагогическия съвет, тъй като това пряко произтича от длъжностната му характеристика. Така че, макар действително ищецът да не може да отмени решение на педагогическия съвет, той може да въздейства върху членовете на съвета, за да предотврати приемането на незаконосъобразно решение или ако е прието, да бъде отменено веднага или в нарочно заседание, свикано от директора – арг. чл.152, ал.1 и 3 ППЗНП. В случая директорът е бездействал напълно както по време на заседанието, така и в последствие. Решението е било отменено по предписание от началника на РИО, дадено със заповед № 605 от 03.11.2011 г. въз основа на констативен протокол от 06.10.2011 г. за извършената проверка.

                   От друга страна възражението на ищеца, че закъснението при издаването на заповедта за назначаване на комисия  след законовия срок е по причина на решението на педагогическия съвет, е и несъстоятелно. Педагогическият съвет не може да дерогира със свое решение подзаконова норма, нито да лиши директора от възможността да извърши разпределение на средствата. Това решение не го освобождава от задължението му са сформира комисия за оценяване на резултатите така, както го задължава чл.12 от Наредба № от 04.01.2010 г. Освен това, без да бъде изплатено такова допълнително възнаграждение, то няма как да бъде дарено. Обратното би могло да означава, че средствата, предвидени за това възнаграждение, ще бъдат присвоени, независимо после за какво е трябвало да бъдат изразходвани.

      По делото не е представен протокол № 3 от 19.10.2011 г. от заседание на педагогическия съвет, за който се твърди, че съдържа решение за определяне на броя на точките на педагогическия персонал. Не са представени и доказателства за това как е проведено оценяването на постигнатите резултати от труда през учебната година. Затова съдът не би могъл да приеме, че посоченото в заповедта за дисциплинарно наказание основание съставлява дисциплинарно нарушение на директора при изпълнението на решение на педагогическия съвет.

 

      Неоснователно със заповедта за дисциплинарно наказание е вменено нарушение по чл.147, ал.1, т.12 ППЗНП относно контрола за правилното водене на задължителната документация. Съгласно чл.4, т.7 от Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета, сред задължителните документи, които се водят в училищата, е книгата за регистриране на дарения. Тя е предназначена за регистриране на всички видове дарения, постъпващи в училището и се води от председателя на комисията по даренията, определена за съответната финансова година със заповед на директора. Видно от заповед № 14 от 15.09.2011 г. ищецът е определил комисия по приема на даренията в училището за периода от 15.09.2011 г. до 31.08.2012 г. Воденето на книгата за регистриране на даренията и издаването на свидетелствата за дарение е било възложено на Марияна Койчева със заповед № 39 от 30.09.2011 г. По делото е представено копие от стр.1 и 2 от книгата за регистриране на даренията, от което се установява, че всички реквизити са попълнени, включително номерът и датата на счетоводния документ. Книгата съдържа подпис на директора. Не е вярно обстоятелството, че всички дарения са заведени на една и съща дата, тъй като е видно, че има заведено дарение и на 05.12.2011г. От друга страна, многото регистрирани на една и съща дата дарения не е основание съдът да приеме, че директорът не е упражнил контрол върху правилното водене на книгата, защото нито се твърди, нито се представиха доказателства, че тези дарения са били направени по различно време, за да се приеме, че не са били регистрирани своевременно. Такова нещо не е посочено дори и в заповедта за дисциплинарно уволнение.

 

         Неоснователно работодателят е приел, че директорът не е изпълнявал контролните си функции по чл.147, ал.1, т.1 ППЗНП – да организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на училището. Видно е, че директорът е съставил план за контролната дейност и график за провеждането й, който включва посещения по отделните учебни часове с посочване на периода, през който това ще стане. Съставени са протоколи за резултатите от проверката на календара за тематичните разпределения на учебния материал за учебната 2011/2012 година; за резултатите от проверката на главната книга; за резултатите от проверката за книгата за подлежащи на задължително обучение деца до 16-годишна възраст; за резултатите от проверката на материалните книги за взетите часове в ПК и за І-VІІ клас; от резултатите от проверката на дневниците на ПК, І-VІІІ клас и ПИГ; за резултатите от проверката на ученическите книжки. Предвид на тези съображения съдът намира, че ищецът не е осъществил вмененото му неизпълнение на трудово задължение във връзка с контролната дейност.

                   Както бе посочено по-горе, извършените проверки от комисия на РИО Стара Загора са били по повод на жалби от учителите и родители на деца, които учат в училището. В тази връзка следва да се има предвид, че тези проверки са били извършени в рамките на нормативно установената му компетентност. Конкретните правомощия на РИО на МОМН като държавен орган са регламентирани в ЗНП и Правилника за устройство и дейността на регионалните инспекторати по образованието, издаден от министъра на образованието и науката, а по отношение на контролните функции - и в Инструкция № 1 от 23.01.1995 г. за провеждане на контролната дейност в системата на народната просвета, също издадена от министъра на образованието и науката. Резултатите от тези проверки са отразени в констативни протоколи. По правната си същност тези документи, като съставени от длъжностни лица в кръга на тяхната компетентност и при спазване на реда, предвиден в посочените по-горе нормативни актове, са официални свидетелстващи. Те са ползват с обвързваща съда материална доказателствена сила, докато тя не бъде оборена чрез доказване на тяхната невярност, което е в тежест на ищеца.

                   Видно от съставените констативни протоколи, комисията е констатирала, че психоклиматът в училището е влошен в резултат на възникналия траен конфликт и напрежение между директора и част от учителите. Това обстоятелство не се оспорва от ищеца (стр.5 от писмената защита). Съдът не приема за основателно възражението му, че  фактът, че е изисквал писмени обяснения, не означавал нарушение на трудовата дисциплина. Разбира се, никой не отрича правото на директора, като представляващ работодателя, да изисква обяснения във връзка с нарушение на трудовата дисциплина или констатирани нередности в работния процес. Това правомощие обаче следва да бъде упражнявано добросъвестно. В случая това не е така и това ясно личи от хронологията на събитията и логичната връзка между тях. Налице е конфликт между директора на училището и част от учителките и трайно напрежение в отношенията им. По делото е установено, че обясненията са искани точно от тези учителки и то в един кратък интервал от време - след извършването на първата проверка по повод на писмото на лицето Георги Иванов и след  втората проверка, извършена по повод на жалбата на тези учителки. По делото не бяха представени доказателства, от които да се установи по каква причина са искани обясненията, а комисията на РИО е констатирала, че в исканията за даване на писмени обяснения не са посочени конкретни действия, представляващи нарушение на трудовата дисциплина. Прави впечатление и обстоятелството, че в същото това време (след извършената проверка от РИО) е извършена проверка на преподавателката работа само на тези учителки -съставени са протоколи само за посещения на уроци в ІV клас с учител Диана Белчева, в ІІІ клас с учител Даниела Янева, ІІ клас с учител Радка Тодорова и І клас с учител Ваня Иванова. Проверките са направени след предвидения в графика срок – в периода 28-29.11.2011 г., което затвърждава убеждението за тенденциозно отношение към тях.

                    Съгласно чл.35 от Етичния кодекс на работещите с деца всеки учител и директорът на учебното заведение преди всичко, е длъжен да изгражда и поддържа отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност, което означава, че той следва да цени личността на всеки един учител и да признава достойнството му. Трябва да вярва в почтеността, порядъчността и професионализма и да показва колегиално отношение и готовност за съвместна работа, защото само по този начин може да утвърди собствения и на колегите си авторитет. Спазването на етичните правила е задължение на директора, вменено с длъжностната му характеристика. Неспазването му следва да се квалифицира като нарушение на трудовата дисциплина по чл.187, т.10 КТ в смисъл на неизпълнение на изискване на работодателя при възникване на трудовото правоотношение. Възникналата конфликтна ситуация е мотивирала директора да действа напълно непрофесионално, упражнявайки превратно работодателската си власт. В позицията си на ръководител на учебното заведение, на който е подчинен педагогическият персонал, възползвайки се от заеманата длъжност, е създал враждебна и застрашителна среда на работното място. Действията му са придобили широк обществен отзвук, с което той е уронил престижа на професията. Затова, макар в настоящото производство да се не доказаха всички основания, съдът намира, че наложеното наказание е съразмерно по тежест с установените дисциплинарните нарушения. В тази насока съдът съобрази всички данни по делото за дисциплинарните нарушения – какво е извършено, при какви обстоятелства, какви за били подбудите на нарушителя, поведението му, личността му, настъпили ли е вредни последици и пр. – арг. чл.189 КТ, както и обстоятелството, че ищецът не признава нарушението.

                   В писмената защита ищецът прави възражение по чл.194 КТ, като твърди, че наказанието му е наложено след изтичане на  срока. Счита, че този срок започва да тече най-късно от 06.10.2011 г., когато е направена проверка по жалбата от 30.09.2011 г. Разпоредбата на чл.194 от КТ урежда сроковете за налагане на дисциплинарни наказания. По своя характер тези срокове са преклузивни. С изтичането им се прекратява възможността да се наложи наказание по чл.188 от КТ. За спазването им съдът следи служебно в съдебното производство по проверка законосъобразността на заповедта  (Р-1506-1999, ІІІ г.о.  по гр.д. № 408/1999 г. на ВКС). Двумесечният срок по чл.194, ал.1 от КТ тече от откриване на нарушението. Откриване на нарушението е налице при изготвяне на всички материали, установяващи нарушението или нарушенията от обективна и субективна страна. Когато тези материали достигнат до наказващия орган, е налице откриване на нарушението по смисъла на чл.194, ал.1 от КТ. В случая протоколът на комисията на РИО е изготвен на 30.11.2011 г., а докладът й до началника на РИО е постъпил на 01.12.2011 г. Наказанието е наложено на 13.01.2012 г., т.е. в двумесечния преклузивен срок.

                 С оглед на тези съображения съдът намира, че предявеният иск за признаване на незаконност на дисциплинарното уволнение и отмяната на заповед № 13 от 13.01.2012 г. на началника на РИО на МОМН Стара Загора, с който то е наложено, е неоснователен и следва да бъде отхвърлен. Неоснователността му влече и неоснователност на исковете за възстановяване на длъжността „директор” и за заплащане на обезщетение за оставане без работа. Неоснователен е и искът по чл.55, ал.1, предл. трето ЗЗД, тъй като основанието, поради което е удържана сума на основание чл.221, ал.2 КТ, не е отпаднало.       

                   Ищецът не дължи разноски на ответника, тъй като видно от договора за правна помощ, уговореното адвокатско възнаграждение не е платено. На основание чл.78, ал.3 ГПК се заплащат само действително направените разноски.

 

                   Воден от горните мотиви, съдът

 

Р       Е       Ш     И:

 

                   ОТХВЪРЛЯ исковете на И.М.К. ***, ЕГН ********** по чл.344, ал.1, т.1-3 КТ против Начално училище „Кольо Ганчев” гр. Стара Загора, представлявано от началника на РИО на МОМН Стара Загора Татяна Димитрова, за признаване незаконност на дисциплинарно уволнение и отмяна на заповед № 13 от 13.01.2012 г. на началника на РИО на МОМН Стара Загора, с която то е извършено на основание чл.188, т.3 КТ във връзка с чл.190, ал.1, т.7 КТ; за възстановяване на работа на длъжността „директор” и за заплащане на обезщетение в размер на 5 342,40 лв. за периода от 21.02.2012 до 21.08.2012 г., като неоснователни.

 

                   ОТХВЪРЛЯ иска на И.М.К. ***, ЕГН ********** по чл.55, ал.1 предл.3 ЗЗД против Начално училище „Кольо Ганчев” гр. Стара Загора, представлявано от началника на РИО на МОМН Стара Загора Татяна Димитрова, за връщане на сумата от 851,40 лв., удържана от ответника на основание чл.221, ал.2 КТ като неоснователен.

 

                   Решението може да бъде обжалвано пред Старозагорския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.

 

 

 

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: