Р Е Ш Е Н И Е

 

….                                ………………….2012г.              Гр. Стара Загора

 

В  ИМЕТО   НА    НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                    ВТОРИ ГРАЖДАНСКИ състав

На 25 октомври                                                               2011година

В публично заседание в следния състав:

 

                                  Председател: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ                                                       

 

Секретар: Росица Димитрова

Прокурор: 

като разгледа докладваното от СЪДИЯ   Г Е О Р Г И Е В

гр. дело № 828 по описа за 2011година.

         

Делото е образувано по иск с правно основание чл.124 ГПК вр.чл.351-354 КТ и чл.3 УУТССР, като ищецът Л.Д.Л. твърди в исковата си молба, че е работил при ответника СП”Трансстрой Пловдив”-гр.Берковица от 01.01.1972г. до 20.06.1991г. като елмонтьор и моли да бъде установено по отношение на същия ответник и ТП на НОИ гр.Пловдив, факта, че има непрекъснат трудов стаж за 19години и 6 месеца при първия ответник.

Ищецът твърди в исковата си молба, че от началото на 1972 г. до 20.06.1991г.работил като елмонтьор II кат.труд в СП „ТРАНССТРОЙ ПЛОВДИВ" АД –Монтана, сега със седалище гр.Берковица, обявено в неплатежоспособност по ф.дело № 319/2003 г. и е назначен синдик Цветана Якимова Горанова. Предприятието държеше офис в гр.Пловдив,ул.Васил Априлов" № 1,офнс № 11 и избата по силата на договор в сградата на "Трансстрой трейд консулт„ АД Пловдив с изпълнителен директор Гено Стефанов Калъчев.

Навършил възраст за пенсиониране. По този повод от „Трансстрой Пловдив" АД трябваше да ми издадат нужния документ -УП 2, за да удостоверя, че в горепосочения период съм работил в това предприятие като елмонтьор -втора категория труд и какво трудово възнаграждение съм получавал.

През последващите няколко посещения в този офис не могъл да открие никой от служителите на Дружеството. Установих, че вратата на офиса беше заключена с катинар. Поисках съдействиеот РП Стара Загора по повод моя жалба, която беше препратена в РП Пловдив и беше образувана пр.пр. № 9419/13.01.2005 г. и РП Пловдив ,която прие,че не било осъществено престъпление по чл. 319 НК, отказа да образува досъдебно производство и прекрати преписката.

Образувана е друга пр.пр. под № 7739/2005 г.РП Пловдив ЗМ № 183/06 г. на 11-ро РУ МВР Пловдив, по която е установено от св.ГЕНО СТЕФАНОВ КАЛЪЧЕВ-изп.директор на „Трансстрой трейд консулт" АД Пловдив, наемодател на „ТРАНССТРОЙ ПЛОВДИВ„ АД Монтана, че ЛИЧНО изп.директор ПЕТЪР КАМЕНОВ КАМЕНОВ е изнесъл целия архив на Дружеството от заеманите пометения в гр.Пловдив на ул."Васил Априлов" № 1 и по негови данни бил ги занесъл някъде пак в Пловдив на Асеновградско шосе.

По прекратената пр.пр. ПЕТЪР КАМЕНОВ обяснил,че никога не било отказвано на настоящи и бивши служители на дружеството издаване на каквито и да било документи и удостоверения, като невярно е обяснил, че не е имал служители на територията на гр.Пловдив. Показал също,че няма достъп до документацията на дружеството,включително ведомости и лични трудови досиета на работници и служител и,за щото била образувана друга преписка в РП гр.Пловдив.По мое мнение вероятно е преписката ,която посочих в по-горния абзац,но не мога да разбера нищо.

Така вече ПЕТ ГОДИНИ аз не мога да се пенсионирам, като търпя големи имуществени и неимуществени вреди. НЕ САМО A3, но още няколко други работници на същото дружество, които са от Стара Загора също не могат да се пенсионират.

Получих две уведомителни писма от РУСоциално осигуряване„ гр.Пловдив, че в архивохранилището на ТП на НОИ гр.Пловдив, където са приети документи на „Трансстрой Пловдив” АД удостоверяващи осигурителен стаж и доход за периодите 1972-1982 г. и за 1983-1991 г. липсват такива данни за мене.

Получих и писмо от НОИ Дирекция „Архивно стопанство”, че е получила досиета на работници и служители на ”Трансстрой Пловдив”, но не представлява целия масив с разплащателна и трудовоправна документация на този осигурител и е препратена в ТП НОИ гр.Пловдив, откъдето, както посочих по-горе получих отрицателен отговор. Явно е, че както посочих по-горе самият и.д.на дружеството г-н КАМЕНОВ е преместил част от архива от офиса на ул."Васил Априлов" № 1 гр.Пловдив другаде - пак в гр.Пловдив на Асеногвградско щосе и НЕ МИ СЕ ИЗДАВАТ НУЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ за осигурителен стаж,доход И НЕ МИ СЕ ВРЪЩА ТРУДОВАТА КНИЖКА.

       Моли да бъде признато за установено по отношение на ответниците, че имал непрекъснат трудов стаж в СП „ТРАНССТРОЙ ПЛОВДИВ" АД Монтана, със седалище гр.Берковица, ул.Грамада" № 27 на длъжност елмонтьор ІІ-pa категория труд през периода от 01.01.1972 г. до 20.06.1991г. включително ,а именно: 19 години и 6 месеца.

 

Във връзка с подадената искова молба от Л.Д.Л., на основание чл. 131 ап.1 от ГПК от ТП на НОИ–Пловдив депозирам следния отговор, който моля да имате предвид при разглеждане на делото и при неговото решаване.

1. Абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на иска е наличието на удостоверение по чл.1, ал.2 от Указа за установяване на трудов стаж по съдебен ред /УУТССР/, а именно, че книжата, ведомостите и други първични документи, съдържащи информация за трудовия стаж на лицата, са загубени или унищожени.

От представените към исковата молба удостоверения е видно, че в АОС при РУСО - гр. Пловдив са приети разплащателни ведомости на АД "Транстрой" - гр. Пловдив, но в приетите ведомости липсват данни относно осигурителния стаж на ищеца.

2. Съгласно разпоредбата на чл.15 от ИНСТРУКЦИЯ № 5 от 30.06.2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник документите се предават от осигурителите в ГП на НОИ, на територията на което са седалищата им, поради което и документите на АД "Транстрой", гр. Пловдив са иззети от РУС0 - гр. Пловдив.

 

Изложеното обаче не дава основание за завеждане на иска от Л.Л. ***, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 3 от УКАЗА за установяване на трудов стаж по съдебен ред, искът за установяване на трудов стаж се предявява пред народния съд по местожителството на ищеца, като искът се предявява срещу съответните отдели Пенсии при народните съвети. Съдът е конституирал ТП на НОИ – Стара Загора като страна в производството, като те редовно призовани, не изпращат представител и не взимат становище по основателността на претенцията.

 

       Ответникът ТРАНСТРОЙ ПЛОВДИВ"АД /в несъстоятелност/ гр.Берковица, ЕИК 115002912, ул „Грамада" № 27, представлявано от синдика Димитър Павлов Димитров, представят отговор на искова молба.

       Документацията на дружеството отнасяща се до личния състав, трудовите възнаграждения, досиетата на работниците и служителите и разчетно-платежните ведомости за периода от създаването на предприятието до 2005 г. се е съхранявала в избените помещения и специално обособено помещение на втория етаж на сградата на бул. „Васил Априлов" № 1, гр. Пловдив. Съхранението на документацията е било организирано и охранявано, включително със COT. През 2005 г. достъп до нея получават представителите на „Трансстрой Трейд Консулт" АД. За неправомерното получаване на достъп до документацията на дружеството и опасността от унищожаването й са заведени множество сигнали от служителката на „Трансстрой Пловдив" АД Здравка Петкова и изпълнителния директор Петър Каменов до 2-ро РПУ гр. Пловдив и Районна Прокуратура Пловдив. Потвърждаваме изнесената фактическа обстановка в тази й част от Л. Делев Л. подробно описана в исковата молба. Оспорваме твърдяното от него, че въз основа на свидетелските показания на Гено Стефанов Калъчев, че лично изпълнителният директор на дружеството е изнесъл документацията от сградата на бул.„Васил Априлов" № 1, гр. Пловдив. За опасността да не може да бъде предадена документациата на дружеството са информирани НОИ, дирекция "Аархивно стопанство" и РУСО Пловдив. Част от нея по настоящем се съхранява в РУСО Пловдив, но явно досието на ищеца Л. Делев Л. не е сред съхраняваната там документация.

 

      Синдикът на ответното дружество в несъстоятелност, в представена по делото декларация заявява, че служебният архив на дружеството „Трансстрой Пловдив”АД/в несъстоятелност/ - Берковица  липсва и не са в състояние да представят документи за трудовия стаж на ищеца, като архивът е унищожен от неизвестен извършител, като по заведената преписка в Районна прокуратура – Пловдив няма резултат за откриване на извършителя и на архива.

   

       В съдебно заседание ищецът поддържа исковата си молба лично и чрез пълномощника си адв.Л., като моли да бъде признато за установено по отношение на ответното дружество и на ТП на НОИ – Стара Загора, че е работил при праводателя на ответника – тогава държавно предприятие СП„Трансстрой Пловдив”– група Стара Загора, като ел.моньтор, на 8-часов работен ден, от 01.01.1972г. до 20.06.1991г.

 

       Териториалното поделение на НОИ – Стара Загора, редовно призовани, не изпращат представител и не вземат становище по основателността на иска.   

        „Трансстрой Пловдив”АД/в несъстоятелност/ - Берковица, редовно призовани, не изпращат представител и не вземат становище по основателността на претенцията.

 

       Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства, взе предвид становищата и доводите на страните, намери за установено следното:

 

        Съгласно разпоредбите на чл.1, ал.2 Указ № 527 от 23.12.1961г. за установяване на трудов стаж по съдебен ред, трудов стаж в държавни предприятия и учреждения може да се установява, ако се представи пред съда от съответното предприятие,учреждение или организация, че книжата, ведомостите и т.н. са загубени или унищожени. В случая е налице декларация на синдика на дружеството/в несъстоятелност/ – правоприемник на предприятието, в което е полаган труд – като същото предполага допустимостта на предявената претенция, а представената и приета като доказателство по делото Заповед № 116 от 20.06.1991г. за прекратяване на трудовото правоотношение на ищеца, поради съкращение в щата има качеството на писмено доказателство, изходящо от предприятието по смисъла на чл.4, ал.1 от УУТССР – с оглед на което са допустими и свидетелски показания. По делото е представено и прието като писмено доказателство и предизвестие от СП”Трансстрой” Пловдив № 97/15.05.1991г., адрес Пловдив,ул.”Васил Априлов” №1,  до ищеца по делото, за съкращаване на щатната му бройка, като предприятието не може да му предложи друга работа.         

 

        За изясняване обстоятелствата по делото съдът е допуснал до разпит като свидетели лицата Гочо Димов Гочев/колега на ищеца/ и Койчо Дечев Коев/ръководител на ищеца/, видно от показанията на които ищецът е работил в праводателя на ответното дружество – СП”ТРАНССТРОЙ ПЛОВДИВ” – група Стара Загора, били с работно място в кв.”Индустриален”. Л. работил на пълна работна седмица и на пълен работен ден от 01.01.1972г. като ел.монтьор, без прекъсване до юни 1991г., като след прекратяване на трудовото му правоотношение, документите за неговата работа при праводателя на ответника не били намерени.      

 

        Съдът счита, че искът е изцяло основателен и следва да бъде уважен, като бъде признато за установено по отношение на ответното дружество и на ТП на НОИ – Стара Загора факта на полагане на труд от ищеца Л.Д.Л. ЕГН **********,***, при праводателя на ответника „ТРАНССТРОЙ ПЛОВДИВ”АД /в несъстоятелност/ - гр.Берковица, ЕИК 115002912, ул.”Грамада” № 27 – Строително Предприятие „ТРАНССТРОЙ ПЛОВДИВ” – гр.Пловдив, адрес ул.”Васил Априлов” № 1, група Стара Загора, на длъжност „ел.монтьор” с място на полагане на труд – Стара Загора, за периода от 01.01.1972г. до 20.06.1991г./19 години, 5 месеца и 20дни/ на пълна работна седмица на пълен работен ден, при последно трудово възнаграждение – 430 неденоминирани лева.

 

         Водим от горните мотиви, съдът

 

 

                                            Р    Е    Ш    И  :

 

 

        ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Териториално управление на Националния осигурителен институт – Стара Загора и „ТРАНССТРОЙ ПЛОВДИВ”АД/в несъстоятелност/-гр.Берковица, ЕИК 115002912, ул.”Грамада” № 27, представлявано от синдика Димитър Павлов Димитров, ЕГН **********,***, офис 6, че Л.Д.Л. ЕГН **********,***, е полагал труд по трудово правоотношение при праводателя на ответника „ТРАНССТРОЙ ПЛОВДИВ”АД /в несъстоятелност/ - гр.Берковица, ЕИК 115002912, а именно: Строително Предприятие „ТРАНССТРОЙ ПЛОВДИВ” – гр.Пловдив, адрес в Пловдив: ул.”Васил Априлов”№ 1, група Стара Загора, на длъжност „ел.монтьор” с място на полагане на труд – Стара Загора, за периода от 01.01.1972г. до 20.06.1991г./19 години, 5 месеца и 20дни/ на пълна работна седмица на пълен /8-часов/ работен ден, при последно брутно месечно трудово възнаграждение – 430 неденоминирани лева.     

 

        Решението може да се обжалва с въззивна жалба в двуседмичен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Старозагорския окръжен съд.

 

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: