М О Т И В И

към присъда № 92 от 28.04.2011 година

     по н.о.х.дело № 585 на Старозагорския районен съд

по описа за 2011 година

 

 

 

Обвинението против подсъдимия И.В.И., ЕГН **********, е в това, че през периода м.май 2009 год. – м.февруари 2011 год. в гр.Стара Загора, след като е осъден с влязло в сила решение № 34 от 22.03.2005 год. по гр.дело № 107/2005 год. на Старозагорския районен съд да издържа свой низходящ – В.И.И., ЕГН **********, съзнателно не е изпълнил това свое задължение в размер на повече от две месечни вноски, а именно - 22 месечни вноски на обща стойност 1100 лева, като деянието е извършено повторно по смисъла на чл.28, ал.1 от НК – престъпление по чл.183, ал.4 във връзка с ал.1 от НК.

Представителят на Районна прокуратура Стара Загора поддържа обвинението, както по отношение на фактическата обстановка, изложена в обвинителния акт, така и по отношение на правната квалификация на деянието. Пледира подсъдимия да бъде признат за виновен, като му бъде наложено наказание при условията на чл.55 от НК, а именно “пробация” с първите две задължителни по закон пробационни мерки за срок от една година, и на основание чл.55, ал.3 от НК да не му бъде налагано наказание „обществено порицание”.

Подсъдимият И.В.И. дава обяснения по повдигнатото му обвинение, имащи характер на направени самопризнания, и изразява съжаление за извършеното, но твърди, че липсата на постоянни доходи не му позволява да заплаща дължимата издръжка на сина си.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, намери за установена следната фактическа и правна обстановка:

На 23.02.1991 год. св.К.С.Т. и подсъдимият И.В.И. сключили граждански брак. По време на брака им през 1993 год. се родило дете – В.И.И..

С решение № 34 от 22.03.2005 год. по гр.дело № 107/2005 год. на РС-Стара Загора, влязло в сила на 22.03.2005 год., бил прекратен брака между св.Т. и подсъдимия, като упражняването на родителските права върху сина им било предоставено на св.Т., а подсъдимият бил осъден да заплаща на сина им месечна издръжка в размер на 50 лева, считано от 26.01.2005 год..

С присъда № 36 от 19.02.2009 год. по н.о.х.дело № 1981/2008 год. на РС-Стара Загора, влязла в сила на 07.03.2009 год.,  подсъдимият бил признат за виновен в извършването на престъпление по чл.183, ал.1 от НК, изразяващо се в това, че през периода м.февруари 2006 год. – м.ноември 2008 год. не е заплащал дължимата на сина си издръжка.

 

На 07.04.2009 год. по сметка на съдебния изпълнител подсъдимият превел сумата от 120,63 лева за издръжка на сина си, но след това продължил да не плаща дължимата му издръжка, което означава, че през целия инкриминиран период от м.май 2009 год. до м.февруари 2011 год. включително подсъдимият не е заплатил нито една месечна вноска по дължимата на сина издръжка или общо не е платил 22 месечни вноски по 50 лева всяка, което прави 1100 лева.

Предвид предходното осъждане на подсъдимия настоящото му деяние се явява извършено от него повторно по смисъла на чл.28, ал.1 от НК, тъй като от изтърпяването на наложеното му наказание по предходното му осъждане до извършване на настоящото му деяние не са изтекли пет години - чл.30 ал.1 от НК.

Гореизложеното се установява от обясненията на подсъдимия и показанията на св.Т., дадени в хода на съдебното следствие, приетата като писмено доказателство в хода на съдебното следствие справка за съдимост на подсъдимия с приложен към нея препис от бюлетина му за съдимост и приложените към досъдебното производство протоколи и документи от значение за изясняване на обстоятелствата по делото, прочетени в хода на съдебното следствие по реда на чл.283 от НПК (платежно нареждане-разписка от 07.04.2009 год. за сумата от 120,63 лева, протокол от 19.02.2009 год. по нохд № 1981/2008 год. на РС-Стара Загора, присъда № 36 от 19.02.2009 год. по нохд № 1981/2008 год. на РС-Стара Загора с мотиви към нея, писмо № Р 136 от 23.03.2009 год. на РП-Стара Загора, удостоверение № 107/2005 год. на РС-Стара Загора, решение № 34 от 22.03.2005 год. по гр.дело № 107/2005 год. на РС-Стара Загора, изпълнителен лист по гр.дело № 107/2005 год. на РС-Стара Загора, удостоверение изх.№ 00210 от 10.01.2011 год. на ЧСИ Ивелина Биволова, граждански договор № 24А от 18.11.20011 год., протокол за предупреждение от 14.01.2011 год., справка от 25.02.2011 год на Службата по вписванията гр.Стара Загора, служебна бележка изх.№ 1549 от 23.02.2011 год. на Дирекция „Бюро по труда” гр.Стара Загора,  декларация за семейно и матерално положение и имотно състояние на подсъдимия от 24.03.2011 год.). 

Съдът прие, че деянието е извършено при пряк умисъл, т.е. подсъдимият е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е общественоопасните му последици и е искал настъпването им, тъй като подсъдимият е знаел за съдебно установеното му задължение да плаща месечна издръжка на сина си, но въпреки това през инкриминирания период не го е изпълнявал.

При тези данни съдът призна подсъдимия И.В.И. за виновен в извършването на престъпление по чл.183, ал.4 във връзка с ал.1 от НК, изразяващо се в това, че през през периода м.май 2009 год. – м.февруари 2011 год. в гр.Стара Загора, след като е осъден с влязло в сила решение № 34 от 22.03.2005 год. по гр.дело № 107/2005 год. на Старозагорския районен съд да издържа свой низходящ – В.И.И., ЕГН **********, съзнателно не е изпълнил това свое задължение в размер на повече от две месечни вноски, а именно - 22 месечни вноски на обща стойност 1100 лева, като деянието е извършено повторно по смисъла на чл.28, ал.1 от НК.

 

При определяне на вида и размера на наказанието съдът се съобрази с принципите за законоустановеност и индивидуализация на същото, залегнали в чл.54 от НК, изхождайки от предвиденото в закона наказание за извършеното престъпление (до две години лишаване от свобода или пробация, както и обществено порицание) и наличните смекчаващи и отегчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства, както и с целите на наказанието, визирани в чл.36 от НК – т.нар. генерална и специална превенция. В тази насока съдът отчете тежкото му материално положение на подсъдимия (същият е безработен) и направените от него самопризнания, съпроводени с критично отношение към извършеното, като смекчаващи отговорността му обстоятелства (видно от изложеното, същите не са многобройни и нито едно от тях не е изключително по характер, за да се приеме, че са налице основания за приложение на чл.55 от НК), а като отегчаващо отговорността обстоятелство съдът отчетете дългият период от време, през който подсъдимият не е заплащал дължимата издръжка на сина си. В случая съдът намери, че за постигане целите на наказанието и преди всичко за поправянето на подсъдимия на последния следва да бъде определено наказание по втората алтернатива, предвидена в чл.183, ал.4 от НК, и то - с оглед на гореизложеното - при превес на смекчаващите отговорността му обстоятелства, както и наказание, което законът предвижда кумулативно с алтернативно предвидените в него наказания. Ето защо съдът определи и наложи на подсъдимия наказание “пробация”, а именно - “задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от една година два пъти седмично и “задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от една година, както и наказание „обществено порицание”, което да се изпълни от кмета на Община Стара Загора чрез обявяване на присъдата по местоживеенето на подсъдимия по подходящ за целта начин.

Водим от горните мотиви, съдът постанови присъдата си.

 

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: