РЕШЕНИЕ

 

Номер:              26.10.2010 година     град Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорски районен съд        Шести наказателен състав

На единадесети октомври    Година: 2010

В публичното заседание в следния състав:

 

                            Председател: Златко Мазников

                     Съдебни заседатели:

 

Секретар: Д.И.

Прокурор:

разгледа докладваното от съдията Златко Мазников

а.н.дело № 1102 по описа за 2010 година

 

 

      и за да се произнесе, съобрази:

 

      Обжалвано е наказателно постановление (НП) № 9 от 14.04.2010 год. на Директора на РВМС гр.Стара Загора.

 

      Жалбоподателят „МЕНКА - 5” ООД гр.Димитровград твърди, че НП е незаконосъобразно, и моли същото да бъде отменено.

 

      Въззиваемата страна РВМС гр.Стара Загора, редовно призована, не изпраща представител в съдебно заседание, но с придружителното писмо, с което преписката е постъпила в съда, изразява становище, че НП е законосъобразно.

 

      Съдът, като прецени събраните доказателства и служебно провери изцяло законосъобразността на НП, намери за установено следното:

 

      С обжалваното НП, издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение (АУАН) от 08.04.2010 год., жалбоподателят е санкциониран на основание чл.441, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) за нарушение на чл.248, т.4 от същия закон.

 

      Разпоредбата на чл.441, ал.2 от ЗВМД предвижда ангажирането на административно-наказателната отговорност на юридическо лице или едноличен търговец, което или който предлага на пазара или извършва търговия със суровини и храни от животински произход с изтекъл срок на годност, а разпоредбата на чл.248, т.4 от ЗВМД предвижда, че лицата, които извършват производство, транспортиране, търговия и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход в обектите по чл.7, ал.2, т.5 и чл.229, ал.1, спазват ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания при осъществяване на дейността си. Следователно: налице е несъответствие между правното основание, на което е санкциониран жалбоподателя, сочещо на извършено нарушение по глава пета, раздел II от ЗВМС – „Ветеринарномедицински изисквания за суровини и храни от животински произход” (при това – при условията на евентуалност, т.е. ако не се касае за нарушение по Закона за храните, тъй като чл.57, ал.1 от ЗВМД препраща и към Закона за храните, в който също се съдържат административно-наказателни разпоредби), и разпоредбата, цитирана в НП като нарушена. Освен това, дори да се приеме, че разпоредбата на чл.248, т.4 от ЗВМД е относима към нарушението по чл.441 от ЗВМД, същата сама по себе си не би могла да бъде нарушена, тъй като е бланкетна и изпълването й с конкретно съдържание предполага изричното посочване на онези разпоредби, които в частност са били нарушени - в случая разпоредбите, регламентиращи срока за годност на храните с животински произход и забраната за предлагането им извън този срок, а от това следва, че НП не отговаря на императивните изисквания на чл.57, ал.1, т.6 от от ЗАНН, доколкото – поради изложеното - юридическото формулиране на административното обвинение не позволява индивидуализацията му, респективно – надлежното и адекватно упражняване на правото на защита от страна на нарушителя.      

 

      Предвид тези съображения съдът намира, че обжалваното

НП е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

 

      Водим от горните мотиви, съдът  

                                   

                         Р  Е  Ш  И :

 

      ОТМЕНЯВА наказателно постановление № 9 от 14.04.2010 год. на Директора на РВМС гр.Стара Загора, с което на основание чл.441, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност на „МЕНКА - 5” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Димитровград, Хасковска област, ул.„Чудомир” № 18, ЕИК 200201980, се налага административно наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 (три хиляди) лева  за нарушение на чл.248, т.4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, като незаконосъобразно.

 

      Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено, пред Административен съд Стара Загора.

 

 

                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: