Р Е Ш Е Н И Е

                                  11.06.2009г.                 гр.Стара Загора,

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

година 2009г.                                                                       град Стара Загора

Старозагорски районен съд                                    ВТОРИ ГРАЖДАНСКИ състав   

на тринадесети януари                                                                 година 2009г.

в публичното заседание, в състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: А.Г.

                                               Съдебни заседатели:

                                                                  1……………………

                                                                 2……………………

 

секретар Р.Д.

прокурор …………

като разгледа докладваното от съдията Г. *** по описа за 2006 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         По делото са предявени обективно съединени искове с правно основание чл.97 ГПК(отм., приложим по силата на §2 от ПЗРна деистващия ГПК) и чл.108 от ЗС.

        

Ищецът “Трансстрой Пловдив“АД – в производство по несъстоятелност – гр. Берковица моли да бъде признато за установено по отношение на ответниците - “Трансстрой Трейд Консулт” АД  - в ликвидация – гр. Пловдив, Н.В.К. *** Проект” ЕООД  - гр. Стара Загора правото му на собственост върху дворно място с площ 14 950 кв.м., представляващо урегулиран поземлен имот УПИ I-5209 от квартал 5 по плана на град Стара Загора, кв. “Индустриален”, при граници: шосе, зелени площи, ОПП “Родина”, “ Тракия Загоре” АД и дере; ведно с построените в него административно битова сграда – триетажна масивна сграда с площ 309кв.м., ремонтна работилница – едноетажна масивна сграда със застроена площ 309кв.м., ремонтна работилница - едноетажна масивна сграда със застроена площ 450 кв.м., сграда хидрофор - едноетажна масивна сграда със застроена площ 54кв.м.; помпено помещение - едноетажна масивна сграда със застроена площ 5 кв.м.; сграда към бетонов възел - едноетажна масивна сграда със застроена площ 45кв.м.; склад въглища - едноетажна масивна сграда с площ 42кв.м.; битова сграда(арматурен двор) - едноетажна масивна сграда със застроена площ 125 кв.м. и трафопост – едноетажна масивна сграда със застроена площ 97 кв.м., като втория и третия ответници – съответно Н.В.К. *** Проект” ЕООД-гр.Стара Загора бъдат осъдени да му предадат владението на имота. Ищецът иска да му се присъдят направените по делото разноски, като поддържа исковата си молба чрез синдика Димитър Павлов и адв.Янчева, която представя подробна писмена защита.

Ответникът “Трансстрой Трейд Консулт”АД- в ликвидация – гр. Пловдив, редовно призовани, не изпращат представител в съдебно заседание и не вземат становище по предявения против тях иск.

Ответницата Н.В.К. чрез своя пълномощник адв.Младенов оспорва обективно съединените искове като неоснователни и недоказани и моли съда да бъдат отхвърлени като неоснователни, както и да й бъдат присъдени направените по делото разноски. Представя подробна писмена защита.

 

Ответното дружество “Стара Загора Проект” ЕООД  - гр.Стара Загора оспорва чрез своя пълномощник адв.Комсийски обективно съединените искове като неоснователни и недоказани и моли съда да бъдат отхвърлени като такива, като евентуално правят възражение за право на задържане върху процесния недвижим имот до размер на пазарната стойност на подобренията в него в размер на 2800000лева, които претендират, че са извършени от тях по време на владението им на имота на основание, годно да ги направи собственици в зависимост от основателността на ревандикационния иск на ищеца. Молят съда  да им бъдат присъдени направените по делото разноски. Представя подробна писмена защита.

        

Съдът, след като се запозна с твърденията на страните и със събраните по делото доказателства, намираза установено следното:

        

В исковата молба имотът – предмет на исковете, е индивидуализиран по начина, посочен в исковата молба. По делото е назначена съдебно-техническа експертиза, от чието заключение се установява, че фактическите граници на  процесният недвижим имот съвпадат с тези отразени в кадастралния и регулационния план. Между страните по делото не е налице спор относно обстоятелството, че процесните имоти са били собственост на ищцовото дружество като част от капитала му. Горното обстоятелство следва да бъде прието за установено ина база на приетите по делото -  заповед № ТД – I – 7/01.07.1994г., решение №6950 от 14.07.1994г. по т.д. №4513/94 на Пловдивския окръжен съд за вписване в търговския регистър на “Трансстрой - Пловдив” ЕООД и др. Спорът по делото се свежда това, дали извършената от ищеца апортна вноска в капитала на първия ответник, имаща за предмет и процесния имот, е действителна или нищожна и оттам дали последвалите сделки с процесният имот са имали транслативен ефект. За нищожността на апортната вноска ищецът се позовава на решение от 28.12.2002г. по гр.д. №1551/2002 на Пазарджишкия окръжен съд, с което вписването й е прогласено за нищожно.Със същото решение, освен  че вписването на апортната вноска е обявено за нищожно, е постановена и отмяната му. Ищецът се позовава на мотивите на решението по гр.д. №1551/2002 на Пазарджишкия окръжен съд, тъй като със самият диспозитив не е прогласена нищожност на апорта, а на вписването му. Като основание за нищожност в мотивите към решението по гр.д. №1551/2002 е прието това, че оценката на апорта е била извършена от експерти, назначени от СОС, и е била приета от същия съд, а това, съгласно чл.72, ал.2 от ТЗ, е следвало да бъде извършено от съда по регистрацията – Пазарджишки окръжен съд. Друг довод на ищеца по гр.д. №1551/2002, който обаче е отхвърлен от решаващия съд е този, че оценката е непълна и не отговаря на на изискванията на чл.72, ал.2, изр.2 от ТЗ. Никъде обаче  нито по настоящото съдебно производство, нито пък по гр.д.  №1551/2002 ищецът не оспорва ясно изявената  воля от своя страна да извърши апорта, което е видно от приетото по делото доказателство – писмено съгласие за апортна вноска  на право на собственост на недвижими имоти от представителя на ишцовото дружество по времето, когато е извършен апортът. В подкрепа на това е и приетия по делото като доказателство протокол от заседанието на Съвета на директорите на “Трансстрой Пловдив”АД от 06.09.2002г., на което са присъствали всички членове  на Съвета на директорите на “Трансстрой Пловдив”АД, единодушно е приет дневния ред и е решено да се придобие дялово участие в новоучредяващо се АД с предварителна фирма “Трансстрой Трейд Консулт”, като срещу записаните акции в новоучреденото дружество да направи непарична вноска на право на собственост върху недвижими имоти, изчерпателно изброени в протокола от 06.09.2002г , в които е включен и процесния недвижим имот. Процесният недвижим имот е посочен като непарична вноска на право на собственост и в чл.9, ал.7, б.“Д” от Устава на “Трансстрой Трейд Консулт”АД – гр. Пловдив.

 

            Видно от представените и приети като доказателства по делото решение № 1639/ 08.10.2002г. на Пазарджишкия окръжен съд, по ф.д.№ 815/2002г. е регистрирано акционерно дружество „Трансстрой трейд консулт”АД гр.Пазарджик, с капитал в размер на 2 696 183лева, разпределен в два класа акции – клас А 1 155 507 броя поименни акции с номинал по 1лев, но без право на глас – с привилегия на по-висок дивидент, и клас Б – 1 540 676 обикновени поименни акции с право на глас и номинал 1 лев. Направена е непарична/апортна/вноска от „Трансстрой Пловдив”АД гр.Пловдив на обща стойност 1 540 676лева, представляваща право на собственост на движими вещи и шест недвижими имота, подробно описани - четири от тях в град Пловдив, един в с.Обручище, Община Гълъбово, както и процесния недвижим имот в град Стара Загора, като последния е с посочена стойност 213 993лева.  

 

            С влязло в законна сила на 28.12.2002г. решение от 13.12.2002г. на Пазарджишкия окръжен съд, гражданска колегия по гр.д.№ 1551/ 2002г. е постановено нищожност на вписването на описаната апортна вноска и е отменено вписването на апортната вноска с вносител „Трансстрой Пловдив” гр.Пловдив, тъй като вещите лица, извършили оценка на апортираното имущество, са назначени от Софийски окръжен съд и оценката е приета от същия съд, като Пазарджишкия окръжен съд изяснил, че разглежда и се произнася по иск по чл.431, ал.2 ГПК/отм./-само за нищожност на вписването, а не по иск по чл.70 ТЗ/какъвто не е бил предявен и разглеждан/. Следователно няма постановено заличаване вписването на регистрирането на самото юридическо лице „Трансстрой трейд консулт”АД като правен субект – такова би имало само при успешно водене на нарочния за това иск за недействителност на учредявянето по чл.70, ал.1 ТЗ, а не на иска по чл.498 вр. чл.431 ГПК/отм./.

 

            С решение от 07.01.2003г. по фирменото дело е вписана промяна в партидата – заличаване на апортната вноска, като с решение №1435/08.08.2003г. е налице заличаване на така вписаната промяна от 07.01.2003г., поради вписване на неподлежащо на такова обстоятелство, като с решение от 21.08.2003г. дружеството е с променено седалище – гр.Пловдив – видно и от представеното удостоверение за актуално състояние от 21.08.2003г. по ф.д.№ 2995/2003г. на Пловдивския окръжен съд на „Трансстрой трейд консулт”АД гр.Пловдив, със същите лица представляващи дружеството, със същия съвет на директорите и същия капитал – 2 696 183лева поименни и привилегировани акции.   

 

            С нот.акт № 69, том ІІ, дело № 238/27.08.2003г. на Старозагорския нотариус Веселина Иванова с рег.№ 089 процесният имот в град Стара Загора е продаден от „Трансстрой трейд консулт”АД гр.Пловдив на Н.В.К. за сумата от 215000лева, от които 20000лева платени, със задължение да бъдат платени още 195000 лева до 15.10.2003г. С постановление по изп.дело № 2290/2003г. на СИС при Районен съд-Стара Загора, въз основа на молба на кредитора Иван Петков Кисьов по вземане към длъжника Аделин Вълчанов Донев, обезпечено с ипотека от ипотекарния длъжник „Стара Загора проект”ЕООД – Стара Загора, процесният имот е възложен на Иван Петков Кисьов, който е обявен за купувач след негова молба за сумата от 203 000лева, като постановлението е влязло в законна сила на 20.10.2003г. С нот.акт № 111, том VІІ, дело № 833/14.11.2003г. на Нотариус Денчо Недялков с рег№ 181 Иван Петков Кисьов и Катя Стоянова Кисьова продали на „Стара Загора проект” ЕООД гр.Стара Загора процесния имот за сумата от 205 000лева. Последното дружество владее имота и понастоящем, което заявява чрез управителя си и собственик на капитала.

 

До 12.07.2005г./датата на постановяване на съдебно решение № 412 по търг.д.№ 750/2004г. на ВКС на РБ/ е било налично висящо производство по отношение законосъобразността на решението на Пазарджишкия окръжен съд по гр.д.№ 1551/2002г. Решаващият състав на ВКС на РБългария преценил, че решението е влязло в законна сила още на 28.12.2002г. и произнасянето на въззивния Пловдивски апелативен съд е недопустимо, като е обезсилил същото. Видно от представеното удостоверение от 26.07.2005г. по гр.д. № 1551/2002г. на Пазарджишкия окръжен съд направената апортна вноска е обявена за нищожно вписана, като вписването й е отменено.       

 

            При така изяснените фактически положения съдът счита, че в случая учреденото дружество „Трансстрой трейд консулт”АД и след заличаване на вписването на апортната вноска е продължило да съществува и то с правото на собственост върху непаричната вноска – като според чл.73,ал.4 ТЗ правото върху вноската се придобива от момента на възникване на дружеството, като същото не е заличено. Решаващият съд не споделя тезата за преминаване автоматично на собствеността на имуществото, включено в апортната вноска към дружеството – учредител – „Трансстрой Пловдив” гр.Пловдив /впоследствие седалище гр.Монтана/. В такъв случай би следвало да бъде заличено дружеството приемник на апорта, което е регистрирано с решението от 08.10.2002г. Т.е. биха били постигнати последиците на специалния иск по чл.70, ал.1 ТЗ поради недействителност на учредяване на дружеството, какъвто иск в случая не е воден, и последиците му са недопустими, тъй като би се заобиколила разпоредбата за предявяването на този иск в едногодишния срок по чл.70, ал.2 ТЗ в този смисъл Определение № 258/25.10.2006г. по ч.т.д.№ 271/2006г. ТК, Іт.о. ВКС на РБ.

 

Не е спорно, че в случая такъв иск по чл.70, ал.1 ТЗ не е предявен – това е пространно изяснено в мотивите на решението на Пазарджишкия окръжен съд, постановил нищожност на вписването на апортната вноска. При това положение обаче не би могло да се търсят последиците на този конститутивен иск – обявяване на недействителност на учредяване на дружеството поради нарушаване на закона. Така и съгласно Решение № 58 от 22.02.2002г. по ч.гр.д.№ 341/2001г., 5-чл. състав на ВКС на РБ, а при липса на решение по този специален иск не може да се установи прекратяване на дружеството – приемник на апорта /създадено именно чрез този апорт/ и следователно преминаването на собствеността на имуществото, обхванато от апортната вноска, обратно към дружеството - учредител /ищец в настоящото производство/ само по силата на решението за нищожност на вписване на вноската.   

 

Поради това съдът намира искът на “Трансстрой Пловдив “ АД – в производство по несъстоятелност – гр. Берковица да бъде признато за установено по отношение на ответниците - “Трансстрой Трейд Консулт” АД  - в ликвидация – гр. Пловдив, Н.В.К. *** Проект” ЕООД  - гр. Стара Загора правото му на собственост върху процесният недвижим имот за неоснователен и недоказан и счита, че същият следва да бъде отхвърлен като такъв.

 

         Що се отнася до исковете по чл.108 от ЗС, за да бъде уважен трябва ищецът да докаже трите предпоставки за основателността им: че е собственик на вещта(в конкретния случай процесния недвижим имот), че вещта се владее от ответника, който я владее без правно основание. В настоящия случай не е налице първото изискуемо условие–не е доказано обстоятелството на собственост на ищеца по отношение на процесния имот, като от това произтича и неоснователността на ревандикационите му претенции.

 

Поради гореизложените обстоятелства съдът намира иска на “Трансстрой Пловдив “ АД – в производство по несъстоятелност – гр. Берковица по чл. 108 от ЗС против Н.В.К. *** Проект” ЕООД  - гр. Стара Загора за неоснователен и недоказан и счита, че същият следва да бъде отхвърлен като такъв.

 

         На основание чл.64, ал.2 от ГПК/отм./ следва да бъде осъден ищецът да заплати направените по делото разноски на втория от ответниците “Стара Загора Проект”ЕООД – гр.Стара Загора–сумата от 3250 лева, от които 250 лева възнаграждение за вещо лице и 3000 лева внесено възнаграждение за един адвокат по договор за правна защита и съдействие №028523/01.03.2006г. – л.191 по дело № 627/2003г. на Старозагорския окръжен съд. Претендираната от Н.В.К. сума от 4740 лева, представляваща уговорено възнаграждение за един адвокат по договор за правна защита и съдействие № 018860/ 08.03.2004г.-л.67 по дело № 627/2003г. на Старозагорския окръжен съд не следва да се присъжда, с оглед липса на доказателства за внасянето й, тъй като на присъждане подлежат само направените разноски.

 

         Водим от горните мотиви, съдът:

 

 

Р Е Ш И :

 

 

         ОТХВЪРЛЯ исковете по чл.97, ал.1 ГПК(отм.), предявени от “Трансстрой Пловдив“АД – в производство по несъстоятелност – гр.Берковица, адрес на управление – гр.Берковица,ул.“Грамада“ №27, ЕИК 115002912 против: “Трансстрой Трейд Консулт”АД - в ликвидация – гр. Пловдив, адрес на управление – гр. Пловдив ул.“Георги Икономов” №35, ет.2, ап.15 ЕИК ********** рег. по ф.д. № 2995/2003  на Пловдивски окръжен съд; “Стара Загора Проект” ЕООД–гр.Стара Загора, седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. “Калояновско шосе” №1, вписано в търговския регистър Старозагорски окръжен съд по ф. дело №262/1994г., представлявано от едноличния собственик на капитала и управител Аделин  Вълчанов Донев, ЕГН **********; Н.В.К. с ЕГН ********** *** за признаване за установено правото на собственост на ищеца върху дворно място с площ 14 950 кв.м., представляващо урегулиран поземлен имот УПИ I-5209/първи-пет хиляди двеста и девет/ от квартал 5/пет/ по плана на град Стара Загора, квартал “Индустриален”, при граници: шосе, зелени площи, ОПП “Родина”,“Тракия Загоре”АД и дере; ведно с построените в него административно битова сграда – триетажна масивна сграда с площ 309кв.м., ремонтна работилница – едноетажна масивна сграда със застроена площ 309кв.м., ремонтна работилница - едноетажна масивна сграда със застроена площ 450 кв.м., сграда хидрофор - едноетажна масивна сграда със застроена площ 54кв.м.; помпено помещение -едноетажна масивна сграда със застроена площ 5 кв.м.; сграда към бетонов възел-едноетажна масивна сграда със застроена площ 45кв.м.; склад въглища- едноетажна масивна сграда с площ 42кв.м.;битова сграда(арматурен двор) - едноетажна масивна сграда със застроена площ 125 кв.м. и трафопост – едноетажна масивна сграда със застроена площ 97 кв.м. като НЕОСНОВАТЕЛНИ  И НЕДОКАЗАНИ.

 

         ОТХВЪРЛЯ исковете по чл. 108 от ЗС, предявени от “Трансстрой Пловдив “ АД – в производство по несъстоятелност – гр.Берковица, адрес на управление – гр. Берковица, ул. “ Грамада“ №27, ЕИК 115002912 против: Н.В.К. с ЕГН ********** *** и “Стара Загора Проект”ЕООД – гр.Стара Загора, адрес на управление - гр.Стара Загора, ул.“Калояновско шосе” №1, вписано в търговския регистър Старозагорски окръжен съд по ф.дело №262/1994г., представлявано от едноличния собственик на капитала и управител Аделин  Вълчанов Донев, ЕГН ********** за предаване на ищеца владението върху дворно място с площ 14 950 кв.м., представляващо урегулиран поземлен имот I-5209 от квартал 5 по плана на град Стара Загора, утвърден със заповед № 762/29.08.1996г., в квартал “Индустриален”, при граници: шосе, зелени площи, ОПП “Родина”, “ Тракия Загоре” АД и дере; ведно с построените в него административно битова сграда – триетажна масивна сграда с площ 309кв.м., ремонтна работилница – едноетажна масивна сграда със застроена площ 309кв.м., ремонтна работилница - едноетажна масивна сграда със застроена площ 450 кв.м., сграда хидрофор - едноетажна масивна сграда със застроена площ 54кв.м.; помпено помещение - едноетажна масивна сграда със застроена площ 5 кв.м.; сграда към бетонов възел - едноетажна масивна сграда със застроена площ 45квм; склад въглища - едноетажна масивна сграда с площ 42кв.м.; битова сграда(арматурен двор) - едноетажна масивна сграда със застроена площ 125 кв.м. и трафопост – едноетажна масивна сграда със застроена площ 97 кв.м . като НЕОСНОВАТЕЛНИ И НЕДОКАЗАНИ.

        

         ОСЪЖДА “Трансстрой Пловдив “ АД – в производство по несъстоятелност – гр. Берковица, адрес на управление – гр. Берковица, ул.“Грамада“ №27, ЕИК 115002912 да заплати на “Стара Загора Проект” ЕООД седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.“Калояновско шосе” №1, вписано в търговския регистър на Старозагорски окръжен съд по ф. дело №262/1994г., представлявано от едноличния собственик на капитала и управител Аделин Вълчанов Донев, ЕГН ********** сумата от 3250лева/три хиляди двеста и петдесет лева/ разноски по делото.

 

         Решението подлежи на обжалване пред Старозагорски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: