Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

Номер ………..                            21.01.2010 г.                            град Стара Загора  

 

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Старозагорският  районен съд                                       V  граждански състав

На седми декември                                            година две хиляди и девета

В публичното заседание в следния състав

 

                                                                              

                                                                                                                                                  

                                                                                Председател: С.Г.

                                                                                               

                                                                                                                                            

Секретар: Е.К.

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Г. гражданско дело № 3943 по описа за 2009 година, за да се произнесе,  взе предвид следното:

 

 

 

Предявен е иск с правно основание чл.45 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ във връзка с чл.74 ал.1  от Закона за частните съдебни изпълнители /ЗЧСИ/.

 

Ищецът „БГС Труп” АД – Стара Загора, представлявано от управителя Димитър Рашев Димитров в исковата си молба твърди, че по молба за образуване на изпълнително производство, вх.№6628/07.07.2009 г., на взискателя „Ел.контрол” ЕООД, ЧСИ И. е образувала изпълнително дело №20097650400534 на 07.07.2009 г. По изпълнителното  дело в качеството си на длъжник „БГС Груп” АД на 09.07.2009 г. е връчена покана за доброволно изпълнение и на 10.07.2009 г., същите направили пълно плащане на исканите суми. Твърди, че с молба–възражение, вх.№6878/10.07.2009 г., поискали намаляване на присъдения адвокатски хонорар, поради прекомерен размер от 2 400,00 лева на 300,00 лева и съответно пропорционално намаляване на таксата, събирана върху събраните суми от ЧСИ, съгласно т.2 от ТТРЗЧСИ. Сочи, че искането им било уважено частично като присъденият адвокатски хонорар бил намален от 2 400,00 лева на 1790,85 лева и пропорционално таксата по т.26 от ТТРЗЧСИ от 2 400,84 лева на 2 356,98 лева, като приспаднатите суми им били върнати от ЧСИ по посочената от ищеца сметка. ***, че като не уважила искането им изцяло ЧСИ им увредила с действията си при изпълнение на своята дейност за сумата от 1 490,85 лева, представляваща разликата от намаления адвокатски хонорар от 1 789,85 лева и исканото от тях намаление на 300,00 лева. Така и със сумата 103,33 лева следващо се пропорционално намаление на таксата по т.26 от ТТРЗЧСИ. Ето защо, моли съда да постанови решение, с което да установи спрямо ответника ЧСИ Г.И.Д., че им е нанесъл вреда с действията си по соченото изпълнително дело като присъди на взискателя „Ел. контрол” ЕООД – Стара Загора разноски – адвокатски хонорар в размер на 1 790,85 лева, вместо 300,00 лева, съгласно Наредба №1, чл.10, т.1, във връзка с §2 – вреда в размер на 1 490,85 лева, и пропорционално на присъдения адвокатски хонорар е завишила таксата по т.26 от ТТРЗЧСИ със сумата 103,33 лева или общо исковата сума в размер на 1 598,18 лева, като я осъди да заплати тази сума ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото. В съдебно заседание исковата молба се поддържа от адвокат А.С.. Подробни съображения излага в писмена защита. Претендира за направените по делото разноски.

 

В срока  по чл.131 от ГПК е постъпил отговор от ответницата по настоящото дело Г.Д.И. в качеството й на частен съдебен изпълнител. В съдебно заседание адвокат Е. М. моли съдът да отхвърли предявеният иск като неоснователен. Претендира за направените по делото разноски.

 

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и като взе предвид становищата и доводите на страните, намира следното :

 

Не се спори между страните по делото, а това се установява и от приложеното изпълнително дело №534/2009г. по описа на ЧСИ Г. И., рег. №765, с район на действие Окръжен съд – Стара Загора, че същото е образувано по молба на „Ел Контрол” ЕООД – Стара Загора против „БГС Груп” АД – Стара Загора. Горното изпълнително дело е образувано, въз основа на изпълнителен лист издаден по ВГРД №420/2009г. от  02.07.2009г. по описа на Апелативен съд – Пловдив, по силата на който БГС Груп” АД – Стара Загора е осъдено да заплати на „Ел Контрол” ЕООД – Стара Загора сумата от 27 195.07 лева.

С покана за доброволно изпълнение изх.№10937/09.07.2009г. на основание чл.428 ал.1 от ГПК длъжникът е поканен в двуседмичен срок от връчването на същата доброволно да заплати задължението си. В поканата е посочено, че задължението по изпълнителното дело възлиза на 27 195.07, неолихвяема сума, 228.00 лева присъдени разноски и 2 400.84 разноски по същото, в т.ч. и таксата по чл.26 от Тарифа за таксите и разноските по ЗЧСИ с включен ДДС в полза на Частен съдебен изпълнител Г.И., както и други суми дължими до този момент, в общ размер на 2 400 лева адвокатско възнаграждение. Посочено е че общото задължение по изпълнителното дело към 09.07.2009г. възлиза на 32 223.91 лева.  С молба вх.№ 6878 от 10.07.2009г. е поискал от ЧСИ да бъдат вдигнати наложените запори върху банковите му сметки, направил е възражение  относно присъдените разноски по изпълнително дело – прекомерна завишеност на присъдения  адвокатски хонорар на пълномощника на взискателя и завишен размер на събраната такса по чл.26  от Тарифа за таксите и разноските по ЗЧСИ /ТТРЗСИ/.  Със същата молба длъжника  „БГС Груп” АД – Стара Загора е поискал след произнасяне по възражението производството по изпълнителното дело да бъде прекратено, поради плащане, за което представя преводно нареждане  за кредитен превод /л.38 от изп.дело/.

С резолюция от 10.07.2009г., за която длъжника /ищец в настоящото производство/ е уведомен с уведомление изх.№11481/14.07.2009г. ЧСИ Г. И. се е произнесла по молбата като е вдигнала наложените запори върху банковите сметки на търговското дружество – длъжник. На следващо място адвокатския хонорар на пълномощника на взискателя е намален до сумата 1790.85 лева вместо първоначално приетия по делото  хонорар от 2 400 лева. Пропорционалната такса по изпълнителното дело, определена съгласно чл.26 от ТТРЗЧСИ от 2 400.84 лева с включен ДДС  е намалена на 2 356.98 лева с включен ДДС. С постановление от 05.08.2009г. Г. И. – частен съдебен изпълнител с рег. №765 в регистъра при Камарата на Частните съдебни изпълнители, с район на действие  Окръжен съд – Стара Загора изпълнително дело №534/2009г. е прекратено  поради плащане.

 

По делото е назначена и изслушана  съдебно – икономическа експертиза, чието заключение не е оспорено от страните и съдът възприема същото като компетентно и добросъвестно изготвено.

 

При така установената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:

 

Съгласно чл.74 от ЗЧСИ частният съдебен изпълнител отговаря за вреди, които е причинил при извършване на своята дейност.

 

Основните оплаквания на ищеца се свеждат до твърдението, че тъй като е платил на следващия ден от връчване на поканата за доброволно изпълнение по делото следва да бъде събрана такса само за образуване на изпълнителното дело, съгласно чл10, т.1 от МРАВ. Според ищеца не се  следва адвокатско възнаграждение па чл.10, т.2 за извършване на действията удовлетворяване  на парично задължение. От приложеното изпълнително дело се установява, че пълномощника на взискателя е подал молба за образуване на изпълнителното дело, като е поискал на основание чл.449 от ГПК е поискал едновременно с призовката за доброволно изпълнение, да бъде наложен запор на банковата сметка *** „Пиреос България” АД, клон – Стара Загора. Със същата молба пълномощника на взискателя е упълномощил ЧСИ Г. И. по чл.18  от ЗЧСИ  да предприема и други действия по събиране на дължимите суми. Съгласно чл.18, ал.1 от ЗСЧИ по възлагане от взискателя частният съдебен изпълнител може във връзка с изпълнителното производство да проучва имущественото състояние на длъжника, да прави справки, да набавя документи книжа и други, да определя начина на изпълнението, както и да бъде пазач на описаното имущество. Въз основа на това са предприети следните действия: изпратена е покана за доброволно изпълнение на  длъжника с датата на опис на движими вещи, изпратено съобщение до АДВ – ТД на Стара Загора,  изпратено съобщение до ТД на НАП – Стара Загора, направена справка в Службата по вписванията за имотното състояние на длъжника, изискани нотариални актове от Службата по вписванията – Стара Загора и Казанлък за установяване собствеността на длъжника, изискани справки  от КАТ за собствените МПС на длъжника, справки за банковите сметки на длъжника, изискана справка от Община Стара Загора за имотното положение на длъжника, налагане на запор върху банкови сметки, собственост на длъжника и изпратени запорни съобщения до „УниКредит Булбанк” АД,  „Банка Пиреос България и „СЖ Експресбанк” АД. Следователно от страна на  взискателя по изпълнителното дело са извършвани както действия за образуване на изпълнителното производство, така и действия за удовлетворяване на парични вземания и се следват възнаграждения  по чл.10 т.1 и т.2 от НМРАВ.

Съгласно чл.10 т.1 и т.2  от Наредба за минималните адвокатски възнаграждения за образуване на изпълнително дело – 100 лева; за водене на изпълнителното дело и извършване  на действия с цел удовлетворяване на парични вземания – ½  от съответните възнаграждения. Разпоредбата на чл.7 ал.2 т.4 от МРАВ предвижда  при интерес над 10 000 – 650 + 2% за горницата над 10 000 лева. Съгласно изпълнителен лист  от 02.07.2009г., издаден въз основа на Решение №183/22.06.2009г., постановено по ВГРД №420/2009г. ищецът по настоящото дело БГС Груп” АД – Стара Загора дължи на ответника „Ел Контрол” ЕООД – Стара Загора сума в размер на 27 195.07 лева. Следователно при интерес 27 195.07 лева минимално дължимото адвокатско възнаграждение е в размер  на 993.90 лева. Минималното дължимо адвокатско възнаграждение, при интерес 27 195.07 лева изчислено по реда на чл.7, ал.2 от на  НМРАВ намален с ½ по реда на чл.10, ал.2  е 496.95 лева. Следователно трикратния размер на минималното адвокатско възнаграждение и в размер на 1 490. 85 лева към който следва да бъде прибавено възнаграждение за образуване на изпълнително дело в размер на 300 лева. Съгласно §2 от Допълнителните разпоредби на Наредба №1 за МРАВ, в случай на прекомерност присъденото адвокатско възнаграждение може да бъде намалявано, но размера на присъденото адвокатското възнаграждение не може да бъде по – нисък от трикратния размер на възнагражденията, посочени в тази наредба. С резолюция от 10.07.2009г. ЧСИ Г. И. е намалила присъденото на взискателя адвокатско възнаграждение от 2 400 лева на 1 790.85 лева. В тази връзка съдът счита, че таксата по чл.26 от ТТРЗЧИ не  е завишена и е определена съгласно законовата разпоредба.

 

Съдът намира възражението на ищеца по делото „БГС Груп” АД – Стара Загора, че взискателя по изпълнителното дело и ответник по настоящото производство Ел Контрол” ЕООД – Стара Загора се е снабдил с изпълнителен лист на 06.07.2009г. съгласно чл.404, т.1 от ГПК, а изпълнителното дело било образувано на 07.07.2009г. за неотносимо към предмета на настоящото производство.

 

Съгласно чл.74 от ЗЧСИ частният съдебен изпълнител отговаря за вреди, които е причинил при извършване на своята дейност. Тази отговорност е аналогична на отговорността за обезщетяване на вреди от непозволено увреждане по чл.45 от ЗЗД.

 

Съобразно чл.45 от ЗЗД всеки е длъжен да поправи вредите, който виновно е причинил другиму. За да възникне задължението за обезщетяване на вреди, респективно правото на пострадалото лице да търси обезвреда, следва да се установят елементите на фактическия състав на непозволеното увреждане „ наличие на деяния, което да е противоправно, да е извършено виновно, да е причинило вреди и тези вреди да са в причинно – следствена връзка с извършеното. По делото  не са установени законовите предпоставки за ангажиране на отговорността на ответника – противоправно действие или бездействие, вина вреда и причинна връзка между настъпилата вреда и противоправното поведение.

 

По изложените съображения съдът намира предявения от ищеца иск с правно основание чл.45 от ЗЗД  във връзка с чл.74, ал.1 от ЗЧСИ за неоснователен и недоказан, поради което същия следва да бъде отхвърлен.

 

На основание чл.78 ал.3 от ГПК ищецът следва да бъде осъден да заплати на ответника направените по делото разноски в размер на 700 лева, представляващи възнаграждение за един адвокат и 70 лева възнаграждение за вещо лице. Съгласно чл.80 от ГПК страната, която е поискала присъждане на разноски  представя на съда списък на разноските най - късно до приключване на последното заседание  в съответната инстанция, като в настоящия случай ответникът не е представил списък. В този случай страната няма право да обжалва решението в тази му част – чл.80 изр.2 от ГПК.

 

Воден от горните мотиви, съдът

 

 

                                                 

Р   Е   Ш   И   :

 

 

 

 ОТХВЪРЛЯ  предявеният  „БГС  Груп” АД – Стара Загора, със седалище и адрес на управление град Стара Загора, кв. Кольо Ганчев”, улица Райно Кандева” №74 с ЕИК 123115429, представлявано от изпълнителния директор Димитър Рашев Димитров против Г.Д.И., в качеството й на частен съдебен изпълнител, с рег. №765 при Камарата на ЧСИ, с район на действие Окръжен съд – Стара Загора иск с правно основание чл.45 от ЗЗД  във връзка с чл.74 от ЗЧСИ за заплащане на сумата от 1490.85 лева, представляваща завишен адвокатски хонорар по изпълнително дело №534/2009г., както  и 103.33 лева неправомерно събрана такса, като неоснователен и недоказан.

 

           ОСЪЖДА  „БГС  Груп” АД – Стара Загора, със седалище и адрес на управление град Стара Загора, кв. Кольо Ганчев”, улица Райно Кандева” №74 с ЕИК 123115429, представлявано от изпълнителния директор Димитър Рашев Димитров да заплати на  Г.Д.И., в качеството й на частен съдебен изпълнител, с рег. №765 при Камарата на ЧСИ, с район на действие Окръжен съд – Стара Загора сумата от 770 лева, представляваща направени от ответника разноски.

 

 

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Стара Загора с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

 

 

 

                                          Районен съдия :