ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА за 2008 година

 

І. К А Д Р О В А    О Б Е З П Е Ч Е Н О С Т   Н А    С Ъ Д А

 

1. Брой на работещите в районния съд районни съдии, съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители :

 

Към  31. 12. 2008 г. по щат – 19 районни съдии, 5 държавни съдебни  изпълнители , 4 съдии по вписванията  и 49 съдебни служители в Районен съд - Стара Загора.

С решение на ВСС , считано от 01.01.2009 година са отпуснати нови две щатни бройки – „ съдебен секретар” и  „съдебен деловодител Към момента тече процедура по провеждане на конкурс за заемане на длъжностите.

Кадровите промени през 2008 г. в щата се свеждат до следното:

         С решение на ВСС на РБ съдия Красимира Дончева бе повишена в длъжност и преназначена на длъжността  „ член съдия „ в ОС град Стара Загора. Същата встъпи в длъжност на 05.01.2009 година.

        На освободената длъжност „ съдия в РС „ с решение на ВСС на РБ бе преназначена Стела Георгиева – до момента младши съдия в ОС град Стара Загора.

Считано от 01.01.2008 година на допълнително отпусната щатна бройка „ деловодител” / отпусната с решение на ВСС на РБ през 2007 година/ след проведен конкурс бе назначена Дияна Динева Манолова, която през годината изпълняваше функциите на „ деловодител СИС „.

Считано от 07.05.2008 година по взаимно съгласие на основание 359 ЗСВ във вр. с чл. 325 т. 1 от КТ бе прекратен трудовият договор със съдебния служител Веселина Стефанова Стоянова заемаща длъжността „ Архивар”. На същата длъжност бе преназначена Йорданка Георгиева Василева – заемаща до момента длъжността „ призовкар”.

   На освободената длъжност „  призовкар „ бе назначен Георги Минчев Георгиев – изпълняващ до момента същата длъжност , но на граждански договор.

    На основание чл. 328 т. 10 КТ във вр. с чл. 359 ЗСВ , считано от 01.09.2008 година бе прекратено трудовото правоотношение поради навършване на пенсионна възраст със съдебните служители Пенка Дончева / заемаща длъжността касиер/ и Иванка Караджова / заемаща длъжността съдебен секретар/.

След проведен конкурс, считано от 01.09.2008 година бяха назначени съдебните служители Катя Радева Тодорова на длъжността „ касиер „ и Живка Маринова Димитрова на длъжността „ съдебен секретар”.

           На основание чл. 208 и следващите от ПАРОАВАС през месец Ноември 2008 година бе извършена атестация на всички съдебни служители. По този начин на основание чл. 222, ал. 3 ПАРОАВАС бяха стимулирани чрез повишаване в ранг онези съдебни служители, които срочно, качествено изпълняват служебните си задължения и спазват трудовата дисциплина.

           Към края на отчетния период няма незаети щатни бройки.

            Направеният до тук анализ сочи, че  през отчетната 2008 година са извършени персонални промени / назначаване, преназначаване и освобождаване от длъжност/ на съдии и съдебни служители/ с цел подобряване организацията на работата и кадрова обезпеченост, но в сравнение с предходни години се наблюдава сравнителна устойчивост в движението на кадрите.

             

              2.Предложения за промени в щата :

 

             С оглед натовареността на съда и утвърденият щат намирам, че към настоящият момент броят на съдиите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители е оптимален и не се налага допълнително увеличение на щата.

           Увеличението на щата не трябва да бъде самоцел.  Необходимо е щатната численост да бъде разпределена по най-оптималния начин с цел ефективното използване на съдебните служители, като се държи сметка и за възможностите на материално техническата обезпеченост / канцеларии, обзавеждане и т.н./ и границите на утвърдения бюджет за фонд „ Работна заплата”. Последното се явява функция и на щатната численост.

            Намирам за необходимо да отбележа, че би било полезно и справедливо да се разработят единни критерии за щатната численост в съдилищата на РБ като се вземе предвид не само съотношението магистрати към съдебни служители, но следва да се включат държавните съдебни изпълнители и да се отчете действителната натовареност на база постъпление на дела и разгледаните по същество / тези по които съдът е постановил краен съдебен акт  -  СР, Присъда, Заповед/.

              ІІ. Д В И Ж Е Н И Е    Н А    Д Е Л А Т А    В    С Ъ Д А

 

              1.Съгласно приложената таблица - годишен отчет за работата на Районен съд Стара Загора през 2008г.

 

              2.СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ЗА ПОСЛЕДНИТЕ  ГОДИНИ

 

              1.Брой на общо постъпилите и разгледани дела :

 

              В едно с останалите висящи към 01.01.2008г. 526 дела в РС Стара Загора и постъпилите общо 7778  дела през отчетната 2008г. са разгледани общо – 8304 дела / 2007 г. – 9026 бр. дела, 2006 г. – 8256 бр. дела, 2005 г. – 7407 бр. дела, 2004 година - 7275 бр.дела , 2003 г. - 8004 бр. . дела 2002г. са разгледани общо – 7183 бр. дела, 2001г. – 7 561 бр. дела,./ .

              От разгледаните през 2008 г. общо 8304 бр. дела, свършени са общо 7575 бр.. дела, като 6591  бр. от тях– в тримесечния инструктивен срок или средно за съда  87 %  / през 2007 г. – 90 %, 2006 г. – 85,83 %, ,2005 г. – 80 %, 2004 година –  77 %, през 2003 година - 68,94 %, през 2002 година 69,67 %, 2001г. 73.55 %  свършени в тримесечен срок  /. 

           Към 31.12.2008 година са останали несвършени общо 729  дела / Брой висящи дела минус брой свършени дела/. За сравнение в края на 2007 г. – 526 дела, 2006 година – 1045 дела , 2005 г. – 1143 дела, 2004 година общият брой несвършени дела е бил 1311 броя дела, 2003 година – 1356 броя дела, 2002 година – 1357 броя дела.

            Средната продължителност от образуването на делото до приключването му със съдебен акт / СР, Присъда, определение или определение за прекратяване на делото/ е до три месеца.

           За годината средната натовареност по щат е 36,42  - за гражданското отделение 44,54, а за наказателното отделение 27,40.

            Чрез използване на програмен продукт през годината делата са разпределяни на „ случаен принцип” приблизително по равно между отделните съдии и няма случаи при които магистрати да са разглеждали изключително тежки за съдебния район дела и такива, които да са били изключително натоварени в сравнение с останалите.

            2. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

 

         Към 01.01.2008 година са останали несвършени общо 173  наказателни дела.Постъпили общо през годината 2 786 дела / в това число и разпити по чл. 222 и чл. 223 от НПК/ или общо дела за разглеждане през отчетната година  2959 дела / в това число и разпити пред съдия /.

         За сравнение :

         Към 01.01.2007 година са останали несвършени общо 297  наказателни дела.Постъпили общо през годината 2773  дела / в това число и разпити по чл. 222 и чл. 223 от НПК/ или общо дела за разглеждане през отчетната година  3070    дела / в това число и разпити пред съдия /.

           Към 01.01.2006 година са останали несвършени общо 297  наказателни дела.Постъпили общо през годината 3073 дела / в това число и разпити по чл. 222 и чл. 223 от НПК/ или общо дела за разглеждане през отчетната година  3 358   дела / в това число и разпити пред съдия /.

            Към  01.01.2005 година са постъпили общо 2797 дела плюс несвършените в началото на периода общо 547 броя дела -  за разглеждане общо 3344 дела , за 2004 година са постъпили общо 2596 дела плюс несвършените в началото на периода общо 696 броя дела -  за разглеждане общо 3292 дела , 2003 година общо дела за разглеждане – 3385 дела.

          ПОСТЪПЛЕНИЕТО ПО ВИДОВЕ Е КАКТО СЛЕДВА :

            І. Постъпилите НОХД през 2008 година са 770 броя, а за сравнение през 2007 г. – 714 броя,2006 г. – 676 броя, 2005 г. – 775 бр. дела, 2004 година – също 775 дела,  2003 година – 673 дела, 2002г.са  – 755 бр. , през 2001г. – 676 бр. , 2000г. – 513бр. и с 1999г. - 403 бр.,

         От общият брой НОХД 343 броя са внесени със споразумение / чл. 381 и следващите НПК/ или остават 427 внесени обвинителни акта..

         Също от общият брой НОХД през 2008 година са образувани общо 70    дела по чл. 356 НПК - бързи полицейски производства и 3 дела като незабавни производства по чл. 362 НПК./2007 г. – 18 дела, 2006 г. – 4 дела, 2005 г. – 22 дела, през 2004 година 35 дела, през 2002 година са образувани 19 дела, а през  2003 година 33 броя дела,/.

Постъплението по основните подвидове НОХД е следното ::

Престъпления против личността – постъпили 44 дела, разгледани 52 дела.

Престъпления против правата на гражданите – постъпили 10 дела, разгледани11 дела.

Престъпления против брака , семейството и младежта – постъпили – 5 дела, разгледани 6 дела.

Престъпления против собствеността – постъпили – 285 дела, разгледани – 323 дела.

Престъпления против стопанството – постъпили 21 дела, разгледани 22 дела.

 Документни престъпления – постъпили – 21 дела, разгледани 24 дела.

Престъпления против реда и общественото спокойствие – постъпили – 30 дела, разгледани – 32 дела.

Общоопасни престъпления – постъпили – 354 дела, разгледани – 363 дела.

Забележка : Разгледаните през годината дела надвишават броя на постъпилите, тъй като са разглеждани и останали несвършени дела от предходни периоди.

ІІ. През 2008 година са постъпили 760 АНД – жалби против наказателни постановления, УБДХ, Закон за борба със спортното хулиганство и други / през 2007 г. – 570 дела,  2006 г. – 834 бр. дела, 2005 г. – 281 бр. дела, 2004 година – 259,  2003 година – 305, а през 2002г. – 319 бр. дела ,2001 г. – 346, 2000г. - 276 бр. дела, 1999г.-335 бр./.

            ІІІ. Постъпилите НЧХД през отчетната 2008 година са – 73 дела/2007 г. – 74 дела,  2006 г. – 69 дела, 2005 г. – 50 бр. дела, 2004 година – 74 броя, за 2003 г - 62 броя,през 2002г. са 46 бр. , 2001 г. – 26 , 2000г.- 45 бр., 1999г. - 20 бр./.

            ІV.През 2008 година са постъпили общо 118  дела  по чл. 78 А от НК, а за сравнение – 2007 г. – 150 дела,  2006 година – 310 дела, 2005 г. – 349 бр. дела, 2004 година – 218 броя дела, 2002 година – 166 дела, 2003 г. – 171 дела.

        V. Постъпили са общо 367  ЧНД –2007 г. – 510 дела,  2006 година – 578 броя дела, 2005 г. – 841,през 2004 г.- 959, през 2002 година – 813,2003 г. – 954 дела. От тях 31 дела за вземане МН / чл. 64 НПК/ и 26 дела за изменение МН / чл. 65 НПК/.

       VІ. Постъпили ЧНД – разпити по чл. 222 и чл. 223 НПК – общо 698 срещу  755 за 2007 година, 606 за 2006 година, 501 за 2005 г., 311 за 2004 година , 433 – за 2002 година и 618 за 2003 година.

           СВЪРШЕНИ ДЕЛА.

          От делата за разглеждане са свършени общо  2774   броя дела – 2959  дела за разглеждане минус 185  останали несвършени в края на периода / 2007 година – 2897 дела, 2006 година – 3065 бр. дела, 3059 – за 2005 година, 2752 дела за 2004 година, 2713 през 2003 година/.

         Общо свършените дела в тримесечен срок за цялото наказателно отделение са  2588 дела или 93 % от делата /2007 г. – 87 %,  2006 година – 86,5 %, 2005 г. –  също 86,5 %, 2004 г. – 80%, 2003 година – 82 %, 2002 г. – 90 %/.

         І. През 2008 година са свършени общо – 761 НОХД / 2007 г. – 758 дела, 2006 г. – 772 дела, 2005 г. – 831, 2004 - 872  дела, 2003 г. – 633 дела, 2002 – 687,2001 година – 630 дела/, от които 711 броя или 93 % в тримесечен срок/2007 г. – 89 %, 2006 г. – 84 %, 2005 г. – 72%, 2004 година – 67 %, 2003 г- - 54 %,2002 година – 72,78 %,2001 г. – 82 %/.

Свършените дела по основните подвидове НОХД е както следва :

Престъпления против личността – свършени 45 дела, осъдени – 48 лица, от които 3 непълнолетни.

Престъпления против правата на гражданите – свършени 11 дела, осъдени 11 лица.

Престъпления против брака , семейството и младежта – свършени 4 дела, осъдени 4 лица.

Престъпления против собствеността – свършени 292 дела, осъдени 431 лица, от които 59 непълнолетни, оправдани 5 лица.

Престъпления против стопанството – свършени – 20 дела, осъдени – 19 лица, от които 1 непълнолетен.

 Документни престъпления – свършени – 20 дела, осъдени – 16 лица, 1 лице оправдано.

Престъпления против реда и общественото спокойствие – свършени 27 дела, осъдени 28 лица, от които 2 непълнолетни.

Общоопасни престъпления – постъпили – свършени 342 дела, осъдени 336 лица, от които 4 непълнолетни, оправдани – 1 лице.

         ІІ.През 2008 година са свършени и  79  броя НЧХД , от които 44 броя или 56  % в тримесечен срок/ 2007 г. 73 дела, от които 44 броя или 60 % в тримесечен срок, 2006 година са свършени и 91 броя НЧХД , от които 54 броя или 59 % в тримесечен срок, 2005 г. – 67 бр. дела, от които свършени в тримесечен срок 42 броя или 63 %, 2004 г.- 55 броя НЧХД, от които в тримесечен срок 32 броя или 58% , 2003 г. – 52 дела свършени – 77 % в тримесечен срок, 2002 година – 36 свършени -  86 % в тримесечен срок/.

     ІІІ. АНД по чл. 78 А от НК свършени 122 броя дела, от тях 121 броя в тримесечен срок  – 99 % в тримесечен срок/ 2007 година – свършени 156 дела, от които 155 в тримесечен срок или 99 %, 2006 година - свършени 310 броя дела – 100 % в тримесечен срок,    2005 година – 357 бр. дела, от които 100 % свършени в тримесечен срок, 2004 година - 251 броя дела, от които 230 броя в тримесечен срок или 92 % , 2002 година – 166 дела – 100 % в тримесечен срок, 2003 година – 133 дела – 100 % в тримесечен срок/.

      ІV. ЧНД –общо 361  , от които 100 % в тримесечен срок /2007 г. – 498 от които 100 % в тримесечен срок,  2006 г. – 578 – 100 % свършени в тримесечен срок, 2005 година – 848 бр. дела, от които 100 % в тримесечен срок,2004 година - 959 дела, от които 100 % в тримесечен срок, 2002 година – 813 и 100 % в тримесечен срок, 2003 година 954 и 100 % в тримесечен срок/,

    V. ЧНД – разпити по чл. 222 и чл. 223 НПК– 698   от които 100 % в тримесечен срок / 2007 година – 755 дела, от които 100 % в тримесечен срок, 2006 година – 606 дела – 100 % свършени в тримесечен срок, 2005 година – 501 бр. дела, от които 100 % в тримесечен срок, 2004 година - 311 броя и 100 % в тримесечен срок.

    VІ. АНД / жалби срещу наказателни постановления, по УБДХ, Закона за борба със спортното хулиганство и др./ - 753, от които 653 броя дела или 87 % в тримесечен срок / 2007 година – 657, от които 483 или 74 % в тримесечен срок, 2006 година - 709, от които 538 броя дела или 76 % в тримесечен срок ,   2005 година – 455 общо броя дела, от които свършени в тримесечен срок 382 или 84 %, 2004 година - 304 свършени от тях в тримесечен срок 196 дела или 64 %, 2002 година – 245 – 82 % в тримесечен срок, 2003 година – 299 – 62 % в тримесечен срок/.

Забележка : Броят свършени дела в определени групи надвишава броя постъпили дела, тъй като през годината са разглеждани и останалите несвършени дела от предходната година.

  НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА.

Останалите несвършени дела в края на отчетния период са 185 броя / 2959  дела за разглеждане минус 2774 общо свършени дела /

За сравнение през 2007 година – 173 дела, 2006 година – 293 броя, 2005 година са останали несвършени – 285 броя дела, 2004 година са останали несвършени общо 547 дела, 2003 година – 672 дела/.

ОСЪДЕНИ ЛИЦА И НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ

Общо са осъдени  1031  лица, от които 893 лица по дела НОХД, 18 лица по НЧХД, 108  лица по чл. 78 А и 12 лица по ЗБППМН/ 2006 година - са осъдени  1276  лица , от които 951 лица по дела НОХД, 12 лица по НЧХД, 303 лица по чл. 78 А и 10 лица по ЗБППМН,    2005 година – 1166 лица, 2004 година - 1081 лица, 2003 година - 849 лица,  2002 година –осъдени – 801 ,  2001 година - осъдени са 816 лица/.

Наложените наказания по  НОХД са както следва :  Наказание лишаване от свобода до три години е наложено на 503 лица,  от които на 419 е отложено изпълнението на наложеното наказание на основание чл. 66 НК, на 11 лица е наложено наказание от 3 до 15 години лишаване от свобода, на 37 лица е наложено наказание глоба, на 230 лица наказание – пробация и на 22 лица са наложени други наказания.

Оправдани са 7 лица по дела от общ характер и 11 лица по НЧХД  /2007 г. – 10 лица, 2006 г. – 8 лица, 2005 година – 3 лица,  2004 година – 10 лица, 2003 година – 3,2002 година – 10, 2001 година – 1 лице/.

          Данните за предходната година са както следва :

За 2007 година :

Общо са осъдени  1077 лица , от които 896 лица по дела НОХД, 17 лица по НЧХД, 152 лица по чл. 78 А и 12 лица по ЗБППМН/ 2006 година - са осъдени  1276  лица , от които 951 лица по дела НОХД, 12 лица по НЧХД, 303 лица по чл. 78 А и 10 лица по ЗБППМН,    2005 година – 1166 лица, 2004 година - 1081 лица, 2003 година - 849 лица,  2002 година –осъдени – 801 ,  2001 година - осъдени са 816 лица/.

Наложените наказания по  НОХД са както следва :  Наказание лишаване от свобода до три години е наложено на 522 лица,  от които на 332 е отложено изпълнението на наложеното наказание на основание чл. 66 НК, на 12 лица е наложено наказание от 3 до 15 години лишаване от свобода, на 36 лица е наложено наказание глоба, на 295 лица наказание – пробация и на 31 лица са наложени други наказания.

           За 2006 година :

Общо са осъдени  1276  лица , от които 951 лица по дела НОХД, 12 лица по НЧХД, 303 лица по чл. 78 А и 10 лица по ЗБППМН/ 2005 година – 1166 лица, 2004 година - 1081 лица, 2003 година - 849 лица,  2002 година –осъдени – 801 ,  2001 година - осъдени са 816 лица/.

Наложените наказания по  НОХД са както следва :  Наказание лишаване от свобода до три години е наложено на 508 лица,  от които на 289 е отложено изпълнението на наложеното наказание на основание чл. 66 НК, на 40 лица е наложено наказание от 3 до 15 години лишаване от свобода, на 113 лица е наложено наказание глоба, на 261 лица наказание – пробация и на 29 лица са наложени други наказания.

Оправдани са 8 лица /2005 година – 3 лица,  2004 година – 10 лица, 2003 година – 3,2002 година – 10, 2001 година – 1 лице/ по дела от НОХД и 2 лица по НЧХД.

              За 2005 година :

    Общо са осъдени  1166 лица / 2004 година - 1081 лица, 2003 година - 849 лица,  2002 година –осъдени – 801 ,  2001 година - осъдени са 816 лица/.

Оправдани са 3 лица / 2004 година – 10 лица, 2003 година – 3,2002 година – 10, 2001 година – 1 лице/ по дела от НОХД и 12 лица по НЧХД.

           ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛА СЪС ЗНАЧИМ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС.

             Трафик на хора – чл. 159 А, чл. 159 Б, чл. 159 В от НК.

             През 2008 година са постъпили общо 5 дела образувани като НОХД.

              От тях са свършени 3 дела. От свършените по 2 от делата присъдата е влязла в законна сила, а по 1 от делата е прекратено съдебното производство поради допуснато съществено процесуално нарушение на досъдебното производство и делото е върнато на РП град Стара Загора.

              С влязла в сила присъда са осъдени 6 лица. Няма постановени оправдателни присъди.

                Наркотични вещества и техни аналози – чл. 354 А от НК.

                През 2008 година са постъпили 27 дела образувани като НОХД и 10 дела образувани като АНД / чл. 78 А от НК/.

                 От тях са свършени 23 НОХД и 10 АНД или общо 33 дела. Съдебният акт е влязъл в сила по 10 АНД и   23 НОХД.

                  Осъдени общо 26 лица по НОХД и 10 лица по АНД – общо 36 лица. Няма  оправдани лица.

        ОБЖАЛВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ

        През 2008 година са обжалвани общо 322 дела от наказателно правен характер. Отменени са 60 съдебни акта, изменени 11 съдебни акта, потвърдени 225 съдебни акта и производството по едно от въззивните дела е прекратено.. Останалите дела към настоящият момент не са върнати от въззивна или касационна инстанция.

           За предходните години резултатите са  :

           През 2007 година са обжалвани общо 330 дела от наказателно правен характер. Отменени са 29 съдебни акта, изменени 14 съдебни акта, потвърдени 279 съдебни акта. Останалите дела към настоящият момент не са върнати от въззивна или касационна инстанция.

          Данните за 2006 година са както следва : обжалвани общо 246 дела от наказателно правен характер. Отменени са 30 съдебни акта, изменени 3 съдебни акта, потвърдени 170 съдебни акта, по 2 от делата е прекратено производството пред въззивната инстанция. Останалите дела към настоящият момент не са върнати от въззивна или касационна инстанция.

           За сравнение през 2005 година са обжалвани общо 269 съдебни акта. От тях потвърдени 107, отменени 46, изменени 12, прекратени от въззивната инстанция 3, а останалите 101 до момента не са върнати от въззивна или касационна инстанция и за тях няма резултат,   2004 година са обжалвани 152 съдебни акта, от които 59 потвърдени, 9- изменени, 16 отменени, а останалите 68 не са върнати от въззивната инстанция, 2003 година обжалвани - 138 съдебни акта по наказателни дела, от които потвърдени – 58, Изменени – 6, отменени – 19,, прекратени от ОС – 5, а останалите 50 до настоящият момент не са върнати от по-горните инстанции и за тях няма резултат, през 2002 година са обжалвани общо 141 съдебни акта по наказателни дела. От тях отменени – 14, потвърдени – 38, изменени – 2, а за останалите 87 не е имало резултат/.

          През 2008 година е прекратено съдебното производство и делото е върнато на Районна прокуратура общо по 27 дела  / за 2007 г. – 84 дела, 2006 година – 61 дела, 2005 г. – 57 бр. дела, 2004 година – 61 дела,за 2003 година – 56 дела/ като от тях в разпоредително заседание от съдията докладчик 24 / 2007 г. – 64/, а 3 / 2007 г. – 20/ от съдебно заседание.

      Във връзка с прекратените съдебни производства поради допуснати съществени процесуални нарушения през годината беше направен анализ на причините, с които бе запознат и Районния прокурор.

     При преценка на основанията за прекратяване на съдебното производство и връщане на делото на прокурора / чл. 249, ал. 2 НПК и чл. 288 т. 1 НПК/ съдът се ръководи от действащите нормативни актове, ТР № 2 / 2002 година на ОСНК на ВКС на РБ, както и съдебните актове на по-горните инстанции в случаите, когато се отменя присъда на първоинстанционен съд и делото се връща на органите на досъдебното производство / чл. 336, ал. 1 т. 1 НПК/.

      Най-често допусканите съществени процесуални нарушения от органите на досъдебното производство, които стават причини за прекратяване на съдебното производство и връщане делото на Районна прокуратура могат да се сведат до следните :

          В постановленията за привличане на обвиняем не се посочват в пълнота всички обективни и субективни признаци от състава на престъплението за което се обвинява обвиняемият – с точност така както са предвидени от законодателя в съответната правна норма на материалният закон – НК. Освен това тези обективни и субективни признаци не се конкретизират като изрично не се посочва – време, място, начин на извършване на престъплението, форма на съучастие, кои са съучастниците и те каква форма на съучастие имат, в какво се изразява съответната телесна повреда, конкретизация на вещите предмет на престъплението, тяхната стойност, всички квалифициращи признаци / големи, размери, немаловажен случай, особено големи размери особено тежък случай и т.н./, конкретизация на пострадали лица,разграничение между собственик и владелец на вещи / следва да се има предвид, че такъв може да бъде единствено субект на правото – Ф.Л., Ю.Л., ДЪРЖАВАТА , а не магазин, предприятие, завод и т.н./, при извършени престъпления по транспорта следва да се посочват конкретните норми от ЗДП и ППЗДП, които са нарушени и да се изписват текстово.

       При излагане на обстоятелства и признаци от състава на престъплението / „ деянието за което се привлича” – чл. 219, ал. 3 т. 3 НПК/ не винаги се сочи съответната правна квалификация в пълнота и прецизност / често изложените обстоятелства в постановлението не съответстват на правната квалификация – в обстоятелствената част е обвинен за кражба в съучастие, а се сочи правна квалификация по чл. 195, ал. 1 т. 5 НК, обвинен е в обстоятелствената част за кражба в големи размери, а обвинението е по чл. 195, ал. 1 НК, сочи се правна квалификация чл. 196, ал. 1 т. 2 във вр. с чл. 195, ал. 1 т. 3 НК , но НЕ СЕ СОЧИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 194, ал. 1 НК / в случая квалификацията е непълна//.

         Всички тези пропуски следва да се окачествяват като особено съществени процесуални нарушения, които несъмнено водят и до отмяна на крайният съдебен акт/ Аргументи от чл. 219, ал. 3 т. 3 във вр. с чл. 55, ал. 1във вр. с чл. 15, ал. 1 и ал. 2 НПК и чл. 225 във вр. с чл. 246 във вр. с чл. 287 НПК.

           В случаите когато възникне основание за задължителна адвокатска защита от категорията на относителната – чл. 94, ал. 2 във вр. с ал. 1 т.4, 5 НПК/ следва изрично да се разяснява това обстоятелство / че адвокатската защита е задължителна/ и обвиняемият да прави отказ не от адвокатска защита, а от ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА адвокатска защита / чл. 219, ал. 3 т. 5 във вр. с 94, ал. 2 НПК във вр. с чл. 15, ал. 3 НПК/.

          В случаите, когато е взета МН „ Задържане под стража” това е САМОСТОЯТЕЛНО основание за абсолютно задължителна адвокатска защита – чл. 94, ал. 1 т. 6 НПК – искане по чл. 64 НПК ИЛИ обвиняемият е задържан под стража.Констатирани са и пропуски в тази насока.

           Не са единични случаите, когато на пострадалият не се разясняват правата и не се предявява

Разследването / чл. 227, ал. 3 НПК, чл. 75 НПК/.

           При направени искания,бележки или възражения от участник в наказателното производство / обвиняем, защитник, повереник, пострадал/ наблюдаващият прокурор е длъжен да се произнесе с постановление, след което да го предяви / чл. 229, ал. 3 НПК, чл. 230, ал. 2 във вр. с чл. 227, ал. 1 във вр. с чл. 226 НПК/.Чести са случаите, когато липсва нарочен акт на прокурора / постановление/, с което уважава или оставя без уважение искането.

            Недопустимо е изготвянето на обвинителен акт и внасянето му в съда преди да влезе в сила постановлението за частично прекратяване на наказателното производство и да се приложат доказателства, че същото е влязло в законна сила / обратна разписка, съобщение и т.н./Обратното означава да се нарушат правата на участниците по чл. 55 НПК, чл. 75 НПК, да се лишат от процедурата по чл. 243, ал. 3  НПК, чл. 200 НПК/.

         Сериозни пропуски, които по същество представляват съществени процесуални нарушения водещи до ограничаване правото на защита се наблюдават при изготвянето на обвинителния акт.

          В обстоятелствената част на обвинителния акт следва да се описват всички факти и обстоятелства от значение за правната квалификация на деянието, да се описва подробно и индивидуализира деянието по време, място, начин на извършване, в чия полза се е разпоредил деецът с движимите вещи при престъпления по чл. 201 и чл. 206 НК, в какво се изразява съответната телесна повреда, описание на причинната връзка между деяние и последици , при продължаваните престъпления всяко едно деяние следва да се индивидуализира отделно по време, място, начин на извършване, пострадали лица, стойност на предмета на престъплението, описание кой обвиняем какво действие е извършил, при обвинения за бездействия – посочване на какви действия е следвало да извърши, от кой нормативен акт произтичат задълженията за действия,какви са конкретните действия, бездействия довели до нарушение на съответната норма от ЗДП, ППЗДП, причинната връзка с настъпилите обществено опасни последици т.е. пълна и ясна фактическа обстановка.

         За всички квалифициращи признаци следва са сочат конкретни обстоятелства като например :

         / Аргументи от чл. 246, ал. 2 НПК, чл. 225 във вр. с чл. 287 НПК, чл. 55, ал. 1 във вр. с чл. 15 НПК/.

          По отношение на заключителната част на обвинителния акт следва да се имат предвид бележките посочени за постановлението за привличане на обвиняем и чл. 246, ал. 3 НПК, както и да се има предвид, че двата акта / постановлението за привличане на обвиняем и диспозитив на обвинителен акт/ трябва да са в съответствие – чл. 225, чл. 287 НПК, чл. 55, ал. 1 НПК.

      Не са редки случаите, в които в постановлението за привличане на обвиняем и в обвинителен акт деецът се привлича към наказателна отговорност за алтернативни, взаимно изключващи се обвинения – чл. 195, ал. 1 т. 5 във вр. с чл. 20, ал. 2 НК, за тежка и средна телесна повреда, за телесна повреда извършена по непредпазливост във връзка с признаци за телесна повреда извършена при пряк умисъл и т.н.

      Алтернативните и взаимноизключващи се обвинения на практика водят до липса на обвинение с всички произтичащи процесуални последици.

       В редица случаи в постановленията за привличане на обвиняем и обвинителния акт се допускат „ фактически и технически” грешки / такива термини според действащият НПК няма/ , които обаче поради липса на друго основание в НПК се отстраняват чрез прекратяване на съдебното производство и връщане на делото на досъдебното производство. Примери : Сгрешени са датите на извършването на престъплението в обстоятелствената част на обвинителния акт и диспозитива / посочват се две различни дати/, мястото на извършването на престъплението, имена на обвиняеми, имена на пострадали / особено при ЮЛ се допускат грешки при вида на търговците – „ ЕАД „ вместо „ АД”, „ЕООД” вместо „ ООД”/ и т.н.

       Предложенията за подобряване работата и намаляване на случаите, в които съдебното производство се прекратява и делото се връща на прокурора могат да бъдат обсъждани в няколко насоки :

       І. Въвеждане на инстанционен контрол на определенията ,с които се прекратява съдебното производство и делото се връща на прокурора / така както бе в редакцията на НПК през периода 2000 – 2003 година/. По този начин „ спорът” между прокурор и първоинстанционен съд ще бъде решаван от въззивна инстанция, а от друга страна ще има гаранция,  че присъдата няма да бъде отменена поради допуснато съществено процесуално нарушение на досъдебното производство.

      ІІ. Въвеждане в НПК института на „ явна фактическа грешка” / ЯФГ/, с което ще има възможност да бъдат поправяни допуснатите фактически и технически грешки без да е необходимо съдебното производство да се прекратява и да се преповтарят извършените вече процесуални действия.

     ІІІ. В редица случаи съществуват спорни момента при окачествяването на допуснатите процесуални нарушения дали са съществени или не са съществени. В тази връзка на определени периоди от време би могла да се обобщава практиката от различните  съдебни райони, да се анализира и публикува с цел запознаване и съобразяване на магистратите и органите на досъдебното производство с направените констатации.

           Посочените статистическа данни дават основание да се направят изводи в няколко насоки :

           ПО ПОСТЪПЛЕНИЕТО НА ДЕЛАТА.

          През отчетната 2008 година се запази тенденцията на намаление на постъплението на дела от наказателно правен характер в сравнение с 2007 година и броят им е на ниво от 2006 година.

        Постъплението по НОХД спрямо  предходните три години бележи ръст на увеличение. Аналогична е и ситуацията с Бързите производства, а при Незабавните Производства . се наблюдава устойчивост.

       От постъпилите дела най-голям е делът на престъпленията против собствеността и на общоопасните престъпления.

      Постъплението по НЧХД и ЧНД / разпити пред съдия / показват устойчивост. За първа година броят на последните е намалял спрямо предходната.

         Броят на постъпилите АНД / жалби против наказателни постановления/ бележи нарастване.

          Постъплението по АНД / чл. 78 А от НК / и ЧНД показва намаление в сравнение с предходната година.

            ПО СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА.

          Запазен е високият процент на свършените дела в тримесечен срок, който е приблизително  на нивото на предходните  години и е най-висок за последните три години..

         Традиционно нисък остава процента на свършените НЧХД в тримесечен срок на фона на високият процент НОХД и останалите видове.

          Всички дела със значим обществен интерес / трафик и държане на наркотици / са свършени в срок, с влязъл в сила съдебен акт и няма оправдани лица.

          В сравнение с предходните три години е намален наполовина броят на прекратените съдебни производства и върнати на районна прокуратура, като следва да се отбележи, че през отчетната година само 3 дела са върнати на РП град Стара Загора от открито съдебно заседание.

          По внесените общо 427 обвинителни акта  по 98,4 % са постановени осъдителни присъди и по 1,6 % са постановени оправдателни присъди.

           Най-честите причини поради които се постановяват оправдателни присъди / техният брой и процент на фона на внесените обвинителни актове е незначителен/ могат да се сведат до липса на достатъчно доказателства, които да обосноват доказване по несъмнен и безспорен начин на обвинението, представяне на нови доказателства от страните в съдебната фаза, които не са били представени на досъдебното производство и случаи когато деянието за което е внесено обвинение не съставлява престъпление.

              ОСТАНАЛИ НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА.

          Запазва се тенденцията през последните години за намаляване броя на несвършените дела в края на отчетния период . Броят на останалите несвършени дела в края на отчетния период е на нивото от предходната година п е най-нисък за последните пет години. Спрямо 2004 година броят на несвършените дела в края на периода е намалял близо два пъти, а спрямо 2003 година с 60 %.

              КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ.

           Броят на потвърдените съдебни актове е 75 % / на база върнати до момента дела от въззивната и касационна инстанция/ , което ги прави с пъти повече спрямо отменените из цяло или частично съдебни актове. Този извод сочи, че се  запазва и дори подобрява качеството на постановените съдебни актове.

ОБОБЩЕНИЕ

През 2008 г. в наказателна колегия са работили председателят Чиликов, зам.председателят Красимир Георгиев, районните съдии Бозова , Мазников, Рибчева, Минов, Красимира Дончева , Веселина Георгиева, Златка Илиева .

С оглед изложените резултати следва да се  даде много добра оценка за работа на съдиите от наказателното отделение на Районния съд.

            За резултатите на всеки отделен съдия е приложена таблица по образец на ВСС и МП.

            3.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

 

 

 

 

           Към 01.01.2008 година са останали несвършени общо 353  дела от гражданско правен характер.

          Постъпили през годината общо 4992 дела или общо за разглеждане през годината  5345 дела /2007 г. – 5956 дела, 2006 г. – 5504 дела, 2005 година – 4063 дела, 2004 година - 3983 дела., 4619 дела за 2003 година и 4195 дела за 2002 година,3681дела  - 2001 г., 5378 дела – 2000 година – дела за разглеждане/.

        

           За сравнение през 2002 година са постъпили общо 3121 дела, 2003 година – 3958 дела, 2004 година – 3239 дела, 2005 година – 3299 дела, 2006 г. – 4 646 дела, 2007 година – 5203 дела,.

ПОСТЪПЛЕНИЕТО НА ДЕЛАТА ПО ВИДОВЕ Е КАКТО СЛЕДВА :

  І.        През 2008 година са постъпили общо 895 дела по общия ред/ 2002 г. – 1749, 2003 г. – 2582, 2004 г. – 1856 дела, 2005 г. – 1501 бр. дела, 2006 г. – 1393 дела, 2007 г – 1 755/  и в едно с останалите висящи в началото на отчетния период 205 дела през годината са разглеждани общо 1100 граждански дела по общия ред / 2002 г. – 2753 дела, 2003 година – 3174 дела, 2004 година – 2496 дела, 2005 година – 2153 бр. дела/, 2006 година – 2175 бр. дела, 2007 г. – 2365 дела/.

        

      ІІ. Други дела  - постъпили 581 броя   / Закон срещу домашното насилие, закон за защита срещу дискриминацията, Закон за закрила на детето и др./,

    ІІІ.     Постъпили дела от и срещу търговци общо 146 броя / наблюдават се отделно за първа година/.

      ІV.   По чл. 126 А от ГПК- отменен , чл. 126 Ж от ГПК- отменен и чл. 310 ГПК / Бързи производства /  са постъпили общо 93 дела, останалите висящи в началото на отчетния период са били 0 или през годината са разгледани общо 93 дела / 2002 г. – 178 дела, 2003 г. – 188 дела, 2004 г. – 242 дела, 2005 г. – 244 дела, 2006 г. – 134 дела, 2007 г . – 71 дела/.

       V. През 2008 година са постъпили 6  дела от административно правен характер / ЗСППЗ, ЗВГЗГФ,промяна на име по ЗГР, СП, Ч.Г.Д по чл. 322 ГПК – отменен, чл. 390 ГПК и др./ образувани като Гр. Д. или Ч.Г.Д.  в едно с останалите висящи в началото на отчетния период 47 дела са разгледани общо 53 дела /2007 г. – 255 дела, 2006 г. – 446 дела, ,  2005 г. – 110 дела, 2004 г. – 55, 2003 г. – 11,2002 г. – 235 дела/.

       VІ. Постъпили дела по чл. 237 ГПК – отменен и чл. 410 и чл. 417 ГПК / издаване на изпълнителен лист въз основа на несъдебно основание/ през 2008 г. -  3153 дела /2007 г. – 2987 бр. дела, 2006 г. – 2475 бр. дела, 2005 г. 1314 бр. дела,  2004 г. – 1042, 2003 – 997, 2002 г. – 937 дела/.

       VІІ. Постъпилите Ч.Г. Д. са 118 / 2007 г. – 205 дела, 2006 г. – 227 дела, 2005 г. – 217 дела, 2004 г. – 121, 2003 г. – 110, 2002 г. – 71 дела/.

            Постъплението по основните под видове е както следва :

       искове по КТ през 2008 година са общо 125  /2007 т. – 65 дела, 2006 г. – 98 броя, 2005 г. – 231, 2004 г. - 160 дела ,2003 година – 372 дела,2002г.- 292 бр. 2001 г. – 652,2000г. - 1713 бр., 1999г. -1112 бр./    

 

-          искове по СК през 2008 година са 666 броя / 2007 г. – 670 дела, 2006 г. – 666 дела, 2005 г. – 677 дела,2004 г. –583,2003 година – 606 дела ,2002г.- 687 бр. 2001г.- 539 бр,2000г. - 746 бр., 1999г. - 772 бр./. През 1994г. те са били 1089 бр., през 1995г. - 1227 бр. , през 1996г. - 1072 бр., през 1997г. - 1035 бр., а през 1998г. - 1196 бр./

 - .       Облигационните искове през 2008 година са били  – 419 / в т.ч. и деликтни  искове/ 2007 г. – 224 дела, 2006 г. – 160, броя дела, 2005 г. – 207 бр. дела,2004 г. –39 дела,2003 година – 35,2002г. – 67 бр. 2001г. – 488 бр2000г. - 469 бр., 1999г. - 329 бр./.

-              Вещни искове през 2008 година 69 броя / 2007 г. – 59 броя, 2006 г. – 96 дела, 2005 г. – 123 дела,2004 г. - 18 дела, 2003 година – 76 ,2002г. – 183 бр. 2001г. – 440 бр,2000г. - 465 бр., 1999г. -328 бр./.

-       Искове за делба през 2008 година – 134 броя / 2007 г. – 125 броя дела, 2006 г. – 98 дела, 2005 г. – 116 дела, 2004 г. - 45 броя дела,2003 година е 80, 2002г. – 104 ,2001г. – 86 ,2000г. - 51, 1999г. - 123 , 1998г. – 165/ -

      През отчетната 2008 година няма постъпили дела за финансов начет/ 2007 г. – 1 брой, 2006 г. 0 броя, 2005 година – 1 дело,2004 г. – 1 брой, 2003 година няма постъпили дела за финансови начети ,2002 както и през 2001 г. има постъпило 1 бр. дело за финансов начет, 2000г. – 3, 1999г. - 8 , 1998г. - 1/.

      Постъпили са още 35 дела по Закон срещу домашното насилие, 6 дела по Закона за защита срещу дискриминацията, 163 по чл. 26 от Закона за закрила на детето, 139 по чл. 30 от Закона за закрила на детето, .

         БРОЯТ НА СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА ОТ ГРАЖДАНСКО ПРАВЕН ХАРАКТЕР Е КАКТО СЛЕДВА

         Общият брой на свършените дела от гражданско правен характер през годината е 4801  /  5345 общо дела за разглеждане минус останалите 544 несвършени в края на отчетния период/. За сравнение през 2007 г. – 5603 броя дела, 2006 г. – 4 752 дела, 2005 г. – свършени общо – 3205 бр. дела,2004 година са свършени общо 3168 дела, 2003 г. – 3935, 2002 г. – 3240 дела.

            От общият брой свършени граждански дела 4003 дела са в тримесечен срок или за цялото гражданско отделение общо 83  % са свършени в тримесечен срок / 2002 г. – 74 %, 2003 г. – 79%, 2004 г. 81%, 2005 г. – 81,16 %, 2006 г. – 85,16 %, 2007 г. – 93 %/.

            1.  Свършени граждански дела по общият ред за 2008 година са общо 788 /2007 г. – 2100 дела,  2006 г. – 1586 дела, 2005 г. – 1371 дела,2004 г. - 1721, 2003 г. – 2086 дела , 2002г. – 1901 бр.,  2001 г. – 3682,2000г. – 4179, 1999г.-  2075/

            В инструктивният тримесечен срок са свършени общо 352 дела или 45  % /2007 г. – 1552 дела или 74 %, 2006 г. – 971 дела или 61 %,  2005 година 578 дела или 42 %, 2004 г. – 53 %, 37 % за 2002 година, 41 % за 2003 година/.

            2. Свършени граждански дела по чл. 126 А  и чл. 126 Ж от ГПК/ отменен/, чл. 310 ГПК / Бързи производства/  общо 70  /2007 г. – 103 дела, 2006 г. – 141 дела, 2005 г. – 261 дела,2004 г.- 232 , 2002 година- 167, 2003 година – 164/, от които в тримесечен срок 56   дела или 80  % срещу 100 %, за 2007 г.,  100 % за 2005 г., 93 % за 2004 г.,  100 % за 2002 и 2003 година.

           3.    Свършени общо 33 дела от административно правен характер образувани като Гр. Д. или Ч.Г.Д. / ЗСППЗ ,ЗВГЗГФ, промяна на име по ЗГР, СП, Ч.Г.Д. по чл. 322 ГПК и др./-  /2007 г. – 208 дела, 2006 г. – 364 дела,  2005 г. – 71 дела, 2004 г. - 34 дела ,2002 г. – 172,2003 г. – 82 дела/, от които в тримесечен срок 13 дела или 39 %/ 2007 г. – 83 %, 2006 г. – 65 %,  2005 г. – 45 %, 2004 г. - 41 % , 2002 – 31 %, 2003 г. – 35 %/.

      4. Свършени общо 153 Ч.Г. Д. /2007 г. – 205 дела, 2006 г. – 186 дела, 2005 г. – 217 дела, 2004 г. – 111,  2002 г – 59, 2003 г. – 99/, от които 143 в тримесечен срок или 93 %.

     5. Свършени общо 3137 дела по чл. 237 ГПК- отменен, чл. 410, чл. 417 ГПК  / 2007 г. – 2 987 бр. дела, 2006 г. – 2475 дела, 2005 г. – 1285 дела, 2004 г. - 1036 дела, 2002 г. – 922,2003 г. – 926/, от които 3066 или 98 % в тримесечен срок.

      6. Дела от и срещи търговци – свършени общо 87 дела, от които в тримесечен срок 15 или 17 %./ Наблюдават се за първа година отделно/

       7. Други граждански дела – 533, от които в тримесечен срок 358 или общо 67 %.

        НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА

         Останалите несвършени дела в края на отчетния период са общо 544 броя дела / брой дела за разглеждане – 5345 минус брой свършени дела – 4801 /

          За сравнение несвършените дела през годините са както следва :  2007 г. – 353 бр. дела, 2006 г. – 752 дела, 2005 г. – 858 дела, 2004 г. – 764 дела, 2003 г. – 684, 2002 г. – 955 броя дела.

ОБЖАЛВАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ

През 2008 година са били обжалвани общо 385  съдебни акта. От тях отменени 38 съдебни акта из цяло, 45 съдебни акта частично отменени, производството по 4 дела е прекратено във въззивната инстанция, 198 съдебни акта са оставени в сила. Останалите до момента не са върнати от въззивна или касационна инстанция

За сравнение през предходните години резултатите са били както следва :

През 2007 година са били обжалвани общо 523 съдебни акта. От тях отменени 62 съдебни акта из цяло, 37 съдебни акта частично отменени, производството по 5 дела е прекратено във въззивната инстанция, 203 съдебни акта са оставени в сила. Останалите до момента не са върнати от въззивна или касационна инстанция

За 2006 данните са: обжалвани общо 438 съдебни акта. От тях отменени 44 съдебни акта, 29 съдебни акта изменени, 140 съдебни акта са оставени в сила, а по 6 дела е прекратено производството от въззивния съд. Останалите до момента не са върнати от въззивна или касационна инстанция

За 2005 година са били обжалвани също 438 съдебни акта по дела от гражданско правен характер . От тях 140 съдебни акта са оставени в сила, отменени частично – 26 съдебни акта, отменени из цяло 49 съдебни акта, прекратени от въззивната инстанция 4 броя дела. Останалите съдебни актове не са върнати към настоящият момент от въззивната или касационната инстанция.

През 2004 година са обжалвани общо 265 съдебни акта по дела от гражданско правен характер. От тях са потвърдени общо 59, отменени общо 14, върнати за разглеждане от друг състав – 7, частично отменени – 15, а останалите 170 не са върнати от въззивната инстанция.

           Посочените статистическа данни дават основание да се направят изводи в няколко насоки :

           ПО ПОСТЪПЛЕНИЯТА НА ДЕЛАТА.

           През 2008 година  се наблюдава тенденция на устойчивост на постъплението на делата от гражданско правен характер спрямо предходната година, но  като цяло в сравнение с 2005 и 2006 година се запазва тенденцията на увеличение на постъплението на делата.

           Постъплението на дела по СК, вещни искове, делби  и Ч.Г.Д. / без тези по чл. 237 ГПК – отменен и чл. 410 и чл. 417 ГПК / дава основание да се приеме, че е запазена тенденцията на устойчивост през годините.

          Постъплението на дела по КТ през 2008 година за първи път през последните три години бележи тенденция на увеличение на постъплението като през отчетната година броят им е най-голям.

          Постъплението на облигационни искове запазва тенденцията на увеличение през годините и през отчетната година в сравнение с последните три години постъплението е най-голямо..

        2008 година не прави изключение на значително  увеличение на постъплението по чл. 237 ГПК. – отменен, чл. 410 и чл. 417 ГПК спрямо предходните години . Причините могат да се търсят в няколко насоки : навлизане в гражданския оборот на ценните книги, по-често използване на несъдебните основания между гражданско правните субекти за уреждане на гражданските правоотношения, разширеното приложно поле на чл. 410 и чл. 417 ГПК в сравнение с отменения чл. 237 ГПК за издаване на изпълнителен лист на несъдебно основание / заповедните производства/.

         Измененията на ГПК в чл. 310 и задължителното разглеждане на определени искове по реда на бързото производство без да е необходимо изрично искане  от страните логично доведе до увеличение на постъплението на бързите производства, което в сравнение с предходната година бележи ръст.

           През 2008 година за първи път през последните три години се наблюдава намаление на постъплението на делата по общия ред, което не е учудващо предвид разширеното приложно поле на чл. 310 ГПК, чл. 410 и чл. 417 ГПК, множеството особени искови производства..

            ПО СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА.

            Когато се анализират свършените дела и се сравняват с предходните години е необходимо да се направи уточнението, че през 2008 година за първи път съгласно решение на ВСС и утвърдените статистически таблици е вложен нов смисъл и съдържание в отчитането на „ свършени дела” – тези по които е обявен крайният съдебен акт и делото е предадено в деловодството, а не както бе през предишните години – обявените за решаване.

            През отчетната година се запазва тенденцията на увеличение на броя свършени дела спрямо 2005 и 2006 година, но спрямо 2007 година се наблюдава спад. Като основни причини могат да се посочат : промененият критерий за „ свършени дела”, влизането в сила на новият ГПК и въвеждането на редица срокове при размяната на книжа, което е очевидна предпоставка за удължаване на срока от образуване на делото до постановяване на краен съдебен акт, затрудненията при призоваването / тук основанията са както обективни свързани със законодателството – подробен анализ по-долу, така и субективни свързани с изпълнението на задълженията на призовкари и деловодители/

            Аналогични са причините за намаляване броя на свършени граждански дела в три месечен срок спрямо предходната година, но следва да се отбележи, че спрямо 2006 и особено спрямо 2005 и 2004 година процентът на делата свършени в тримесечен срок расте.

            Най-нисък е процента на свършените дела в тримесечен срок на гражданските дела с предмет търговски спорове, на делата разглеждани по общия ред и на делата разглеждани по реда на бързото производство. За последните два вида освен изброените по-горе причини може да се посочи и обстоятелството, че много често се налага разделянето на делата, когато с една искова молба са предявени повече от един иск.

              ОСТАНАЛИ НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА.

          Броят на останалите несвършени дела в края на отчетния период е функция на постъплението на делата и броя на свършените дела. В този смисъл следва логичния извод, че през 2008 година се наблюдава увеличение броя на несвършените дела спрямо предходната по посочените по-горе причини.

            Следва обаче да се отбележи, че в сравнение с 2005 и 2006 година се запазва тенденцията на намаляване броя на несвършените дела в края на отчетния период. Оставам с увереност, че през 2009 година тази тенденция ще продължи.

              КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ.

           През 2008 година в сравнение с последните три години е най-нисък броя на обжалваните съдебни актове.

           Броят на оставените в сила съдебни актове отнесен към общият брой обжалвани съдебни актове, по които се е произнесла въззивната инстанция води до извода, че 70 % от тях са оставени в сила.

           7 от частично отменените съдебни актове са поради невиновно поведение на съда – представяне на нови доказателства пред въззивната инстанция. Останалите отменени из цяло и частично отменени са поради нарушение на материалния или процесуалния закон.

            Следователно като цяло качеството на постановените съдебни актове може да се оцени на добро и през следващата година бихме могли да работим в насока намаляване броя на отменените съдебни актове по показателя „ 2 „ – нарушение на материалния или процесуалния закон.

            ОБОБЩЕНИЕ

              През годината в гражданското отделение са работили зам.- председателят Г. Атанасов и районните съдии Тонева, Енчева, Колева, Александър Георгиев, Т. Илкова, В. Мишова, Ж. Желев, Режев, Аджелев.

 С оглед горепосочените данни колегите от гражданското отделение за изминалата 2008 г. следва да получат много добра оценка за работата си.

            За резултатите на всеки отделен съдия е приложена таблица по образец на ВСС.

 

 

 

           4.ДРУГИ ПРОБЛЕМИ

 

                     Статистическите данни и направеният анализ  дават основание да приема , че през изминалата 2008 година, както и през последните години  се запазва тенденцията за подобряване  срочността при насрочването, решаването и предаването на делата . Показателен е факта, че въпреки увеличението броя на постъпилите дела в края на всяка отчетна година намалява броя на несвършените дела.

                    През 2008 година съдебните актове се изготвяха в предвидените законови и инструктивни срокове. Забавянето на изготвянето на съдебните актове беше изключение. Към момента на изготвянето на статистическата справка  /15.01.2009 година/ нямаше дела с неизготвени съдебни актове над определените законови и инструктивни срокове.

                     За да бъдат обективни направените изводи и за да се направи точен сравнителен анализ с останалите съдилища необходимо и задължително условие е статистическите данни да се попълват коректно и във всяка графа да се влага ясен и точен смисъл в съдържанието. В тази връзка намирам за необходимо да отбележа нуждата от уеднаквяването на статистическите таблици за МП, ВСС и инспекторатите към МП и ВСС,  За да се достигне до обективни крайни резултати ще бъде целесъобразно да се постигне съответствие между статистическите таблици и програмния продукт за управление на делата / АСУД /.

              В изпълнение на решенията на ВСС на РБ и разпоредбите на ЗСВ през месец Май 2008 година РС град Стара Загора сключи договор с „ Информационно обслужване” АД град Варна относно въвеждане на програмен продукт за управление на делата / АСУД/.

      През месец Юни 2008 година програмният продукт бе инсталиран и през месеците Юли и Август 2008 година  бяха въвеждани някои основни данни  свързани с функционирането на АСУД / имена на съдии, прокурори, вещи лица и т.н./ и се извърши тестване от страна на системния администратор на програмния продукт.

      След проведено обучение на магистрати и съдебни служители от представители на „ Информационно обслужване” АД град Варна на 24.09.2008 година бе издадена писмена заповед на основание чл. 80, ал. 1 т. 1 ЗСВ за въвеждане и обработка на всички дела чрез АСУД.

       В края на месец Октомври 2008 година / 30 и 31.!0.2008 година/ отново се проведе обучение от представители на „ Информационно обслужване” АД град Варна, на което  съдебните служители поставиха конкретни въпроси и проблеми свързани с обслужването на програмния продукт и обработката на делата.

       Въведеният програмен продукт /АСУД/ притежава функцията „ филтриране”, което дава възможност на всички постановени съдебни актове от съда  чрез тази функция да се заличават личните данни и така да се публикуват на интернет страницата на съда.

       В изпълнение на решение по протокол № 35/31.07.2008 година на ВСС на РБ и на основание чл. 64 и чл. 80, ал. 1 т. 1 ЗСВ бе издадена писмена заповед, с която се задължават всички магистрати преди издаване на свършените дела в деловодството съвместно със съдебните секретари чрез функцията „ филтриране” да заличават личните данни на постановените от тях съдебни актове, а на системния администратор  бе възложено тези актове да се публикуват на интернет страницата на съда.

       Към настоящият момент  всички образувани дела и тези, които са били образувани преди въвеждането на програмният продукт, но са проведени съдебни заседания след 01.10.2008 година са въведени и обработени чрез програмния продукт – АСУД.

       С въвеждането на програмния продукт възникнаха затруднения в няколко насоки :

       От месец Октомври 2008 година в интернет страницата на РС град Стара Загора съществува опцията „ СЪДЕБНА ПРАКТИКА”. Чрез кликване се показва страницата „ Съдебна практика”, „ Решения и присъди”, където съществуват две възможности за избор – граждански и наказателни дела / прилагам разпечатка/.

       В зависимост от търсеното дело се избира една от двете възможности, след което се отива на съответната страница , където според месеца на постановяване на съдебния акт1 номера на делото, предмета на делото се избира търсеният съдебен акт / прилагам извадка от разпечатката на постановените актове от гражданското и наказателното отделение/. Чрез кликване върху съответния съдебен акт същият може да се прочете със заличени лични данни съгласно изискванията на чл. 64 ЗСВ и Закона за защита на личните данни.

       За улеснение на потребителите в интернет страницата на РС град Стара Загора / създадена през месец Януари 2006 година/ се съдържа още информация и за адрес на съда, служебни телефони, банкови сметки, график за дежурствата по НПК и ГПК, ГРАФИК ЗА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ / по номера на делата, дата, час и състави/, СЪСТАВИТЕ ОТ ГРАЖДАНСКОТО И НАКАЗАТЕЛНОТО ОТДЕЛЕНИЕ и др.

       От създаването на интернет страницата до момента са регистрирани 22669 посещения. За 2008 година посещенията са 6162, а само за месец Януари 2009 година са регистрирани 1132 посещения в интернет страницата.

       Затрудненията при  публикуването на интернет страницата на постановените съдебни актове са също в няколко насоки :

                Всички тези проблеми и въпроси са изложени и в доклад до ВСС на РБ .

                 Въведеният програмен продукт „ АСУД „ дава възможност във всеки един момент да се следи движението на делата, спазването на сроковете, да се следи натовареността на всеки един магистрат и на съда като цяло и не дава възможност да бъдат антидатирани съдебните актове.

             През 2008 година както и през последните  години всички районни съдии бяха групирани с постоянен секретар-протоколист и деловодител / по един деловодител на двама съдии/, което даде възможност да се работи в екип, доведе до по-голям синхрон при провеждането и подготовката на съдебните заседания и оптималното натоварване на съдебните служители. Числеността на  магистратите по щат и заниженият брой на съдебните служители по щат в определени случаи / при отсъствие на съдебен служител, при наличие на обективна причина съдебният служител да изпълнява функциите си/ водеше до затруднения при групирането на някои съдии със секретар протоколисти. През следващата 2009 година този проблем не следва да съществува, тъй като както бе посочено по-горе с решение на ВСС е увеличен щата на съдебните служители с две щатни бройки и след приключване на процедурата по конкурс ще бъдат назначени двама нови съдебни служители.

              През изминалата година    Секретар – протоколистите освен, че изпълняваха задълженията си произтичащи от ПАРОАВАС се  включваха и подпомагаха съдиите при изписването на съдебните актове, при необходимост подпомагаха съдебните деловодства и бюро “Съдимост”.

           Подготовката на съдията докладчик при насрочването на делото и стриктното спазване на процесуалните норми доведе до дисциплиниране на страните, което изолира  случаите за безпричинно отлагане на делата. В интерес на истината следва да се отбележи, че и през отчетната година има констатирани случаи на отлагане на дела поради неправилно или несвоевременно връчване на призовки и съдебни книжа. Макар, че през изминалата година призовкарите многократно бяха обучавани – съвместно с магистрати от ОС град Стара Загора, отделно в Районния съд под различна форма / семинарни обучения, събрания, решаване на конкретно възникнали въпроси / бяха разяснявани нормите от ГПК, НПК, ПАРОАВАС относно връчването на призовки, съдебни книжа, права и задължения на призовкари, начин на връчване на призовки и съдебни книжа, срокове на връчване на призовки и съдебни книжа  не се забелязва чувствително подобрение в работата на призовкарите.

         Остава открит въпроса през следващата година да продължи обучението и се засили контрола над работата на призовкарите включително и чрез налагане на глоби и дисциплинарни наказания.

                  На основание чл. 80, ал. 1 т. 1 ЗСВ и чл. 7, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор през месеците Март и Април 2008 година бе разработена и усьвьршенствана действащата система за финансово управление и контрол / СФУК /, която след утвърждаването и със Заповед от Председателя на РС град Стара Загора бе разяснена на магистрати, ДСИ, Съдии по вписванията и съдебни служители.

                В съответствие с приетата СФУК, Решенията на ВСС, указанията на одиторите и действащите нормативни актове се наложи промяна в организацията по закупуването и разпределението на различни материални активи / канцеларски материали, офис оборудване, консумативи / с оглед целесъобразното разходване, документиране и контрол по усвояването на средствата..

                  И през изминалата 2008 година съдиите от РС град Стара Загора проявяваха активност и взеха участие в различни семинари организирани от Националният институт на правосъдието, на местно ниво,  което доведе до повишаване на тяхната квалификация и даваше възможност да се синхронизира и уеднаквява съдебната практика, да се прилагат правилно новите нормативни актове. Поощрение заслужава и дадената възможност в различни семинари да вземат участие и съдебни служители.

           С цел подобряване качеството на съдебните актове и недопускане на повтарящи се основания за отмяна беше обобщена практиката по всички обжалвани граждански дела и в началото на 2008 година при направено обсъждане бяха запознати всички съдии от гражданското отделение на РС град Стара Загора.с резултатите от въззивното и касационното обжалване.

           Влизането в сила от 01.03.2008 година на новият ГПК доведе до редица въпроси свързани с правилното правоприлагане и уеднаквяване на съдебната практика / За проблемите свързани с ГПК по-долу при обсъждане на въпросите свързани с действащото законодателство/.В тази връзка през месеците |Февруари, Март и Ноември 2008 година бяха проведени семинари с участието на съдии от ВКС и преподаватели в НИП по теми свързани с актуални проблеми по новия ГПК. През месец Април  2008 година съдиите от гражданското отделение проведоха и среща със Заместник Председателя на ОС град Стара Загора – г-жа Румяна Тихолова по същите теми и най-вече по въпросите свързани с призоваването.

            Под ръководството на Заместник Председателя Генчо Атанасов с участието на част от съдиите от гражданското отделение бяха  обучавани и съдебните служители във връзка с приложението на новия ГПК.

           Съвместно с ОС град Стара Загора на 28.11.2008 година бе организирана среща с председателя на ВКС на РБ , която бяха обсъдени въпроси и теми свързани с наказанието „ Пробация” и актуални въпроси по ЗСВ.

           Позитивни бяха и  резултатите от периодично провежданото обучение на магистрати и съдебни служители  по компютърна грамотност и персоналната работа на системният администратор с всеки един от съдебните служители изпитващи затруднения при работа с компютър и програмните продукти бяха сведени до минимум техническите грешки водещи до загуба на информация и некоректно въвеждане на данни. Тази тенденция следва да бъде запазена и през настоящата година.  

               През годината не бяха констатирани сериозни нарушения във връзка с воденето на срочните и деловодни книги , но с оглед упражняването на контрол и стимулирането на съдебните служители и магистрати за правилното водене на книгите следва да продължи упражняването на контрола.

              През 2008 година също бяха проведени профилактични прегледи на съдии, държавни съдебни изпълнители , съдии по вписванията и съдебни служители и бяха създадени здравни досиета на работещите в РС град Стара Загора от експертите по трудова медицина –  „СТМ  Експерт” ООД град Стара Загора.

               Двамата Заместник председатели и някои от районните съдии от РС град Стара Загора взеха участие в различни комисии – за атестации, за провеждане на конкурси, за закупуване на различни материални активи - което доведе до допълнителното им натоварване , но въпреки това следва да се отбележи срочното и задълбочено изпълнение на поставените им задачи..        

 

           

 

 

          ІІІ. С Ъ Д Е Б Н О        И З П Ъ Л Н Е Н И Е

 

 

 

              1. Статистически данни               

 

 

          Неразделна част от цялостната дейност на Районен съд - Стара Загора представлява изпълнението на влезлите в законна сила съдебни актове, което се извършва от Съдебно - изпълнителната служба на РС.

            През  2008 г. СИС при РС работеше с пълен щат от съдебни изпълнители и съдебни служители. В службата работеха държавните съдебните изпълнители Теодора Колъксъзова -Ръководител и съдебните изпълнители Радка Раданова, Ирина Методиева ,Боян Дюлгеров и Татяна Керанова..

            В съдебно изпълнителна служба през 2008 година са постъпили общо 721 дела / 2007 - 690 дела, 2006 г. - 1241/  дела. Към тях следва да се прибавят и останалите несвършени от предходната година 6280 дела  или общо дела за разглеждане през цялата година 7001  дела./2007 г. – 7593 дела, 2006 г. – 8120 дела ,2005 г. – постъпили 1704 дела и общо за разглеждане 8140 бр. дела,2004 г. постъпили общо 1528 дела, останали висящи от предходната година 6262 или общо разгледани 7790, 2003 г. са постъпили общо 1 389 дела. Като се прибавят към тях и останалите несвършени към 01.01.2003 година 7 185 дела то през годината са разглеждани общо 8 574 дела / висящи/,2002 година общо 8584 бр. дела, през 2001 година – общо 8783 дела/.

          От делата за разглеждане през годината са свършени 1255 дела от които 437 дела чрез реализиране на вземането, 779 дела прекратени по други причини и 39 дела изпратени по подсъдност .

           Останалите висящи изпълнителни дела към 31.12.2008 година са общо 5746 броя.

            Данните от предходните години са както следва :

            От делата за разглеждане през 2007 година са свършени 1313 дела от които 488  дела чрез реализиране на вземането, 587 дела прекратени по други причини и 238 дела изпратени по подсъдност .

           Останалите висящи изпълнителни дела към 31.12.2007 година са общо 6280 броя.

           За  2006 година от делата за разглеждане през годината са свършени 1236  дела от които 447  дела чрез плащане на дължимите суми, 592 дела са прекратени по давност, перенция и други, а 197 бр. дела са изпратени на друг съдебен изпълнител..

           Останалите висящи изпълнителни дела към 31.12.2006 година са общо 6884  броя.

          За сравнение през 2005 година от делата за разглеждане през годината са свършени 1261 дела от които 750 дела чрез плащане на дължимите суми, 511 дела са прекратени по давност, перенция и други.

           Останалите висящи изпълнителни дела към 31.12.2005 година са общо 6879 броя.

           За 2004 година данните са следните  - 627 чрез плащане и 727 дела са прекратени по давност, подсъдност, подведомственост и перенция т.е. останали несвършени общо 6436 дела, 2003 година - 731 дела / чрез изплащане/ и 1581 дела прекратени / по давност, по подсъдност, по подведомственост, перенция/ или общо   2 312 дела. Останалите несвършени дела към 01.01.2004 година са общо 6 262 броя.

        През 2008г. са постъпили общо за събиране  6038895 лева /2007 г. – 5392483 лева, 2006 г. – 7875880 лева, 2005 г. – 10959211 лева,2004 година - 5523863 лева, 2003 г.- 6 925 205 лева,2002 година - 4 795 188 лв./. В едно с останалите несъбрани суми в началото на периода / 19539922 лева / през годината  общо за събиране е била сумата от 25578817 2007 година - 25672518 лева, 2006 година - 29267651 лева/.

Общо събраната сума през годината е 2707106 лева / 2007 година - 3881877 лева,2006 г. - 3 042 390 лева, 2005 г. – 6505737 лева, 2004 година е  4173613 лева/. Останалата сума за събиране в края на отчетния период е 19747579 лева / в края на 2007 година е била 19539922 лева, в края на 2006 година - 20280035 лева/ .

          През 2008 година са постъпили общо 8  жалби/ 2007 година – 40 жалби, 2006 г. – 45 жалби/  против действията на държавните съдебни изпълнители от, които ОС град Стара Загора е уважил една жалба, а останалите са оставени без уважение / 2007 година - 3 броя уважени жалби,  2006 г. – 7 броя /, а останалите са оставени без уважение.

            2.Проблеми и препоръки :

            Направеният анализ на данните сочи, че и през 2008 година както и през последните две години се наблюдава намаление броя на постъпилите дела, но спрямо предходната се наблюдава минимално увеличение на постъплението. .Като основна причина за намаление на постъплението може да се посочи  работата на частните съдебни изпълнители в съдебния окръг и дадената законова възможност взискателите да правят избор къде да образуват изпълнителните дела.

            Броят на свършените дела в сравнение с последните три години показва устойчивост. За първи път обаче в края на периода се наблюдава намаление на останалите несвършени дела в края на отчетния период.

            Движението на броя на делата рефлектира и върху събираемостта на сумите. През последните три години се наблюдава устойчивост в размера на събраната сума и на останалата за събиране сума в края на периода.

              През 2008 година както и през последните три години качеството на постановените от ДСИ актове с оглед инстанционния контрол е традиционно много добро – уважаването от ОС на  подадените жалби е изключение.

              Позовавайки се на посочените статистическите данни, на обстоятелството, че е намален броят на уважените жалби и на факта, че през изминалата година жалбите във връзка с движението на делата бяха сведени до минимум следва да се направи извода за значително подобрение в работата на държавните съдебни изпълнители и на цялата СИС през отчетната година в сравнение с предходните  като се отправи препоръката за следващата година за по-голяма активност и ефективност при извършването на процесуални действия.

               Основните проблеми свързани със забавянето на движението на изпълнителните дела и през изминалата година не се различават съществено от проблемите поставени през предходните години. Отново могат да се сведат до няколко : липса на достатъчно имущество на длъжниците, многобройните процесуални възможности за спиране на изпълнителните дела, недостатъчно ефективни способи за изпълнение, формализъм при извършването на определени процесуални действия, затруднение при връчване на призовките за доброволно изпълнение и съответно съобщения за процесуални действия в това число и връчване на преписи от жалбите.

               Поради празнота в законодателството от близо 12 години е нерешен въпросът с около 1020 изпълнителни дела, чиито суми са останали в „ Балканбанк” АД клон Стара Загора.  Изпълнителният директор и прокуристът на „ ДЗИ Банк”, която се явява правоприемник  на „ Балканбанк „ АД  са уведомили РС град Стара Загора, че тези суми не са включени към вземанията на кредиторите, за които са поели задължения. Така на практика длъжниците са внесли суми, но тези суми не са получени от взискателите и изпълнителните дела остават „ висящи” без да има законова възможност за по-нататъшното им движение, за което е изготвена и докладна записка до Инспектората към Министъра нва правосъдието.

             За съжаление през 2008 година този проблем не намери разрешение.

                И през отчетната година въпреки запазеното съотношение между държавни съдебни изпълнители и съдебни служители / 5 : 3/ не бе промени щатът на съдебните служители от СИС, което често създаваше затруднения най-вече в деловодството на службата.

                През 2009 година държавните съдебни изпълнители следва да продължат да полагат усилия използвайки намаляващият брой на постъпилите дела за приключване на незавършилите производства, повишаване събираемостта на сумите  и намаляване броя на несвършените дела в края на отчетния период.

               С оглед гореизложеното като цяло следва да се даде много добра оценка за работата на цялата Съдебно-изпълнителна служба при РС-Ст.Загора, както и на всеки един от петимата съдебните изпълнители.

.

           

              ІV. СЪДИИ    ПО     В П И С В А Н И Я Т А

 

              1. Статистически данни               

   През 2008 г. са работили съдиите по вписванията Кремена Борисова - ръководител на същата , Женя Люцканова , Веселина Дончева, Диана Рачева.

   През отчетната 2008г. са разгледани и вписани  общо 19678 акта / 2007 г. – 16574 броя ,2006 г. - 16404 акта , 2005 г. – 14461 , 2004 г. - 14328 акта, 2003 година - 11 180 ,през 2002 година - 9824 бр, 2000 г. – 8567 бр./.:

    Средно за всеки един от четиримата съдии по вписвания 4920 акта.

      Освен вписаните актове съдиите по вписвания са се произнесли по 186 заличавания, постановили са общо 26 отказа за вписване и са издадени общо 895 броя удостоверения и преписи.

       През отчетния период не са постъпвали жалби против откази на съдиите по вписванията.

       Следователно и през тази година се запазва тенденцията на нарастване броя на вписаните актове, като за 2008 година спрямо 2000 година увеличението е почти два пъти.

      Освен с пряката си дейност – вписване на подлежащи на вписване актове – съдиите по вписванията през годината бяха ангажирани и с изготвянето на множество справки за други държавни органи, банки, граждани, справки по граждански и наказателни дела.

 

            2.Проблеми и препоръки :

             

            С оглед равномерното натоварване на съдиите по вписванията по Заповед на председателя на РС град Стара Загора и през 2008 година на ръководителя на съдиите по вписванията бе възложено на ротационен принцип да се изготвя ежеседмичен график за работата между отделните съдии – кой с кои нотариуси ще работи, кой ще обслужва граждани и т.н.

Тази система на работа в определени случаи доведе до неравномерно натоварване на отделните съдии по вписванията и създаде предпоставки за „ избор” на съдия по вписванията от определени нотариуси. В този смисъл считам, че през новата година следва да се работи в насока  „ случайно разпределение” на делата съобразно възможностите на програмния продукт и евентуалното му усъвършенстване най-вече в случаите на „ свързаните сделки „ – продажба и учредяване право на ползване, продажба и ипотека и т.н.

С приемането на измененията и допълненията в закона за  кадастъра и имотния регистър /ДВ бр. 36/30.04.2004 година/ и създаването на “ Агенцията по вписванията “бе отделена от РС град Стара Загора дейността по фактическото и техническото вписване на съдебните актове.Това разделяне както и организацията на работа в агенцията по вписванията  и при съдиите по вписванията създадоха проблеми, които бяха конкретизирани и посочени в предишните отчетни доклади.

Програмният продукт, който се отнася до воденето на предвидените в нормативните актове книги се поддържа от „ Агенцията по вписванията”, която осигурява и достъпа до информация относно вписаните сделки.

През месец Ноември 2008 година в „ Агенцията по вписванията „ град Стара Загора бе въведен експериментално нов програмен продукт. Без да съществува техническа причина съдиите по вписванията, магистратите и държавните съдебни изпълнители нямат пряк достъп до съдържащата се информация относно вписванията на сделките, заличавания  т.е. поставени са в невъзможност да ползват водените в електронен вид нотариални книги, което освен че затруднява и забавя работата им, може да доведе и до грешки при постановяване на различни актове особено от съдиите по вписванията .

След създаването на „ Агенцията по вписванията” всички държавни такси свързани извършваните услуги относно справки, заличавания, удостоверения, вписване на актове се събират и постъпват в „ Агенцията по вписванията”. Това законодателно решение е неприемливо.

  Всички тези  „ услуги” и действия се извършват с участието на съдиите по вписванията. Работните им заплати и всички разходи свързани с дейността на последните се поемат от Районния съд без да постъпват обаче по сметка никакви приходи от държавни такси.

            През отчетната година намирам чувствителното подобрение в работата на съдиите по вписванията спрямо предходните периоди и за работата през годината следва да се даде добра оценка, но през следващата година би следвало да се работи в насока подобряване организацията на работата на всеки един съдия по вписванията, на съдиите по вписванията като цяло и с „ Агенцията по вписванията”.

                        V. Д Е Й Н О С Т   Н А  Б Ю Р О “С Ъ Д И М О С Т “

 

                          През отчетната 2008 г.. в бюрото са издадени общо 18572 броя свидетелства за съдимост /2007 г. – 29175 броя,  2006 г. – 28524 броя, 2005 г. – 26689 бр.оя,2004 г. - 22462 броя , 2003 година - 24 253 бр., 19 500 бр. през 2002 година, през 2001 година са издадени общо 19 778 свидетелства за съдимост, през 2000г. в бюрото са издадени общо - 23 699 бр., през 1999г. - 23 202 бр., през 1998г. - 24 362 бр./

 

                       Издадени са още  5243 справки за съдимост, изготвени са 5503 отговора по запитване на съдилища от други градове и са въведени  1233 бюлетина за съдимост.

                      За сравнение през предходните години количеството е следното : 1993г.-202 бр.,1994г.-278 бр.,1995г.-201 бр.,1996г.-158 бр.,1997г.-25 955 бр. Следователно и през изминалата година се запази трайната тенденция през последните  години за многократно увеличение на издаваните свидетелства.

                    През изминалата година в „ Бюро съдимост „ са работили двама съдебни служителя.

 

 

 

 

            VІ. С Г Р А Д Е Н   Ф О Н Д    И    Т Е Х Н И Ч Е С К А

                                               О Б Е З П Е Ч Е Н О С Т :

 

              1.Сграда,оборудване,проблеми :

           През 2008 година по бюджета на съдебната власт от РС град Стара Загора са внесени   837016 лева  държавни такси 11378 лева от конфискувани средства , 23540 лева от Глоби  / 2007 година    637424 лева от събрани държавни такси, 710583 – за 2006 г./, 0 лева от конфискувани средства /25 624 лева за 2006 година /  и 25054 лева от глоби / 52203 лева за 2006 година/. Разходите на РС град Стара Загора за годината са   2190502 лева  / 2007 година - 1783008 лева, 1471026 лева за 2006 година / .

            Районен съд град Стара Загора се помещава в съдебната палата в град Стара Загора.

          Помещенията на съда - съдийски кабинети, съдебни зали, канцеларии и сервизни помещения както бе отбелязвано и в предишните доклади се явяват крайно недостатъчни за нормалното функциониране на Районния съд и на службите към него. Съществува недостиг на съдийски кабинети, канцеларии за СИС, за съдиите по вписванията, съдебни зали. Това налагаше и през 2008 година в кабинети да работят по двама съдии, а в някои канцеларии по 4-5 съдебни секретари

       Въпреки изготвен график в кои дни от седмицата кои състави да заседават при постъпване на бързи производства, искания от органите на досъдебното производство за разпит пред съдия, искания за вземане МН или промяна на МН възникваше проблема с недостиг на съдебни зали.

          Считам, че решаването на въпросите с кабинетите на магистратите и с броя на залите продължава да е открит, но предвид възможностите на съдебната палата към настоящият момент тези проблеми само могат да бъдат констатирани.

 

            През 2008 година беше изградено, обособено, оборудвано и напълно завършено  помещение за стая за класифицирана информация.Според изискванията на ЗЗКИ във всяка организационна единица каквато е и РС град Стара Загора следва да има такова помещение отговарящо на определени изисквания. Изпълнението на тези изисквания даде възможност в края на годината ДКСИ да предостави на РС град Стара Загора „ уникален номер „    и така на практика в продължение на около три години бяха изпълнени  всички изисквания на ЗЗКИ.

              Чрез усвояване на средства за капиталови разходи и от средствата за текуща издръжка през 2008 година бяха из цяло ремонтирани и обновени съдийски кабинети, част от канцелариите и съдебните зали / замазване, боядисване, подмяна на осветление, подмяна на подова настилка /.

                След приключване на ремонтните дейности из цяло беше обновено обзавеждането на съдийските кабинети и на част от съдебните зали и канцелариите на съдебните служители. През следващата година следва да насочим усилия към подмяна на обзавеждането и в останалата част от съдебните зали.

           С тези ремонти освен, че бяха значително подобрени условията на работа се създадоха и безопасни условия на труд. В зависимост от бюджетните разчети за следващата година предстои ремонтиране и подмяна на оборудването на  останалите канцеларии и съдебни зали.

           В рамките на бюджета на съда през годината бяха закупени шкафове и гардероби  за канцелариите, бюра, маси , телефонни апарати, канцеларски материали, правна литература, компютри, принтери, скенери  все с цел подобряване условията на работа.

 

              2.Техническо оборудване - компютри, мрежи, програмни продукти, проблеми :

 

              Както бе споменато по-горе в доклада и подробно анализирано през 2008 година бе въведен програмния продукт за управление на делата / АСУД /.

            И през отчетната година  продължиха да работят успешно новите подобрени варианти на компютърните програми в СИС и Службата по вписванията, които допринасят за по добрата организация на работата.

В Бюро съдимост работи нов софтуерен продукт единен за цялата страна.

През 2008 г. продължи ползването от всички съдии, съдии-изпълнители, съдии по вписванията и служители на текстообработващата програма Уорд, правните програми Апис-6.1. Продължи и осъвременяването на правната програма Апис-6.1 чрез електронна поща след всеки пореден брой на Държавен вестник.

             Разработената през 2006 година интернет страница на РС град Стара Загора продължи да се поддържа и през отчетната година.,

              Изложеното до тук дава основание да се направи извода, че РС град Стара Загора е из цяло компютъризиран, обезпечен е с компютърна техника, принтери, скенери, програмни продукти и от тук нататък усилията следва да се насочват към периодично обновяване на техниката и усъвършенстване знанията и уменията на магистратите и съдебните служители при оперирането с хардуера и софтуера.

                VІІ. М    Н    Е    Н    И    Я

 

 

              Относно влезлите в сила нормативни актове и препоръки към законодателя.

 

             През 2008 година  за първи път през последните три години не бяха направени съществени изменения в основния устройствен закон на съдебната система – ЗСВ.

              През годината се приложи на практика раздел ІІ на глава   9 от ЗСВ  относно назначаването, преназначаването и повишаването в длъжност на магистрати.

             Законодателят е предвидил централизиран конкурс за първоначално заемане на свободни длъжности от магистрати при запазена квота от 20 % от всички свободни длъжности / чл. 187 ЗСВ/.  Намирам за позитивно законодателното решение останалите 80 % от свободните длъжности да бъдат запазени за действащи магистрати / чл. 191 ЗСВ/, тъй като ще се създаде мотивация у тях да  изпълняват съвестно своите задължения, да се усъвършенстват, развиват и израстват в кариерата при преназначаване от районен съд  в окръжен съд / и т.н. по иерархията/.  Постъпилите жалби от заинтерисованите магистрати против решенията на ВСС на РБ и постановените в последствие Съдебни решения от Върхавния Административен Съд на РБ доведоха до утвърждаване на практика, според която въпреки посочените критерии от законодателя за повишаване в длъжност не се изключва оперативната самостоятелност на ВСС на РБ при подбора и преценката за качествата на магистратите респективно при   вземането на решение за повишаване в длъжност.

       В тази връзка чрез законодателна промяна или чрез решения на ВСС освен посочените критерии в чл. 193 ЗСВ , по които се извършва класирането  е наложително да се отдаде и необходимата тежест на становището на съответните административни ръководители.

                 Безспорно конкурсът дава възможност да се оценят качествата на всички кандидати и да постъпят на работа  тези с най-добри нравствени и професионални качества, създава се прозрачност при назначаването на магистрати, но при определени хипотези ще се окаже невъзможно заемането на свободната длъжност след провеждането на централизиран конкурс, което ще доведе и до кадрови проблеми. Такъв е случаят при назначаване на магистрат при условията на чл. 68 т. 3 КТ / до завръщане на титуляра/. Изискванията за провеждането на централизиран конкурс, спазването на съответните срокове и възможността за обжалване  предполагат един значителен период от време , което на практика ще обезсмисли стартирането на цялата процедура.

 Би могло да се предвиди облекчена процедура в съответния подзаконов нормативен акт по прилагането на ЗСВ като се предвиди възможността при назначаване на магистрати при условията на чл. 68 т. 3 КТ / до завръщане на титуляра/ да бъдат назначавани при условията на чл. 68 т. 4 КТ – до провеждането на конкурс.

            През отчетната година както и през предходната се наблюдаваше сравнителна стабилност в двата основни нормативни акта  - НК и НПК – отнасящи се до правораздаването по наказателните дела.

 В края на годината с ДВ бр. 109/08 година бе изменен НПК.

 С измененията на чл. 194 А от НПК минимално се разшириха възможностите на следователите да разследват определени дела и да извършват следствени действия – Разследване по материали от ДАНС след възлагане на прокурор.

В тази насока биха могли да се разширят правомощията на прокурора да възлага на следователите разследването на определени дела представляващи фактическа или правна сложност или да извършват отделни следствени действия.

Като предпоставка за постановяване на задочни присъди по НОХД и НЧХД се предвиди изпращане на съобщение до подсъдимия, че делото може да бъде разгледано и решено в негово отсъствие. Това налага в разпореждането за насрочване на съдебно заседание съдията докладчик да разпорежда и изпращането на такова съобщение с оглед гарантиране правото на защита и недопускане на съществено процесуално нарушение.

Утвърдената практика относно „ съкратеното съдебно следствие” намери законодателно решение в последните изменения на НПК. Нормативно бе регламентирано и наложилото се в практиката становище, че съкратено съдебно следствие при двама и повече подсъдими се допуска единствено и само ако предпоставките са налице за всички подсъдими. Считам това изменение за целесъобразно и в съответствие с духа на законна, че съкратеното съдебно следствие има цел да улесни приключването на наказателното производство, а не да го усложни.

Обвързаността на съда да проведе съкратено съдебно следствие в случай на направено искане и ако са налице всички предпоставки / чл. 370, ал. 2 НПК/ не може да бъде споделена. По този начин на практика съдът се лишава от възможността да събира доказателства, да проверява събраните на досъдебното производство доказателства, което в редица случаи ще доведе и до невъзможност за разкриване на обективната истина.

Нормата на чл. 370, ал. 2 НПК обаче считам, че не следва да обвързва съда по кой ред да проведе съкратено съдебно следствие – по чл. 371 т. 1 НПК или чл. 371 т. 2 НПК и от тук за приложението на чл. 55 НК при определяне на наказанието.

 С измененията на чл. 75 от НПК като предпоставка за възникване правата на пострадалия на досъдебното производство е предвидено да бъзе направено изрично искане от последния. Това обаче в никакъв случай не освобождава органите на досъдебното производство да разясняват на пострадалия  неговите права и процесуални възможности, респективно задължава съда да следи дали са изпъэлнени тази задължения .

    Измененията на чл. 227, ал. 10 НПК на практика облекчава органите на досъдебното производство в случаите , когато за извършеното престъпление се прилага чл. 78 А от НК  при предявяване на разследването и освобождава от задължение обвиняемия и неговият защитник да се явяват лично за извършване на това процесуално действие. Предвид последиците от приложението на чл. 78 А от НК считам, че това изменение следва да бъде подкрепено, с уточнението че при бъдещи законодателни промени в тези случаи / когато ще се прилага чл. 78 А от НК/ би могло в още насоки да бъде облекчено досъдебното производство .

            Посочените в предишни отчети проблеми свързани с прилагането на Закона за здравето освен, че не бяха решени със законодателни промени, но и продължиха да се задълбочават и през отчетната година. Показателен е факта, че не са малко делата образувани по ЗЗ, които не представляват фактическа или правна сложност , но не могат да приключат, в предвидените законови срокове, а дори се наблюдава тенденция на висящи дела с месеци.. 

            Основните проблеми и затруднения са свързват най-вече с приложението на чл. 146 и следващите от ЗЗ в случаите на процедурата по принудително лечение.Предвидените две открити съдебни заседания / по назначаване на експертиза и определяне на формата на провеждането на експертизата /първо/ и по приемане на експертното заключение и постановяване на СР по същество / второ/ / , липсата на процесуална възможност освидетелстваните да бъдат задържани в болнично заведение при неявяване в с.з., обстоятелството, че почти във всички случаи освидетелстваните не се явяват доброволно в с.з. доведе до многократно отлагане на делата и затруднение при издирването и довеждането в с.з. на тези лица.

   Становището на колегите от наказателното отделение остава непроменено, че при една бъдеща законодателна промяна следва да се обсъди и предвиди възможността първото с.з. / по назначаване на експертизата и определяне формата на провеждане на експертизата/ да бъде закрито. По този начин лицата с тежки психични заболявания, на които е определена стационарна форма на провеждане на експертиза ще бъдат настанени в психиатрично здравно заведение преди провеждането на съдебното заседание по изслушване и приемане на експертното заключение и решаване по същество.

                  Важна крачка към усъвършенстване на гражданското съдопроизводство и синхронизирането му с Европейското законодателство бе направена с приемането през месец Юли 2007 година на новият Граждански процесуален кодекс / ГПК / - ДВ бр. 59/20.07.2007 година – в сила от 01.03.2008 година.

                   В новият ГПК законодателят е направил опит да отстрани  някои от слабостите на действащият до момента ГПК, да отстрани съществуващи процесуални пречки по движението на делата, да дисциплинира страните и да ги мотивира към по-голяма процесуална активност. Регламентирането на принципа на служебното начало / чл. 7 от ГПК/ и доразвитието му в останалите норми не би следвало да се разглежда като отстъпление от диспозитивното и състезателно начало и да служи като основание за демотивация на страните. В този смисъл принципът на служебното начало и на останалите норми свързани с него следва да се тълкуват много прецизно и активните действия на съда като орган ръководещ процеса следва да се ограничават до движението на делото и изясняването му от фактическа и правна страна. Тези законодателни идеи при прилагането на нормативния акт обаче не са реализирани напълно.

                ГПК започна да действа и да се прилага след 01.03.2008 година , от който момент възникнаха затруднения свързани с липсата на нови призовки, съобщения, образци , стикери по чл. 47 ГПК. Чрез редица организационни мерки тези пречки постепенно бяха преодолени.

              По-сериозно и задълбочено внимание заслужават някои трудности свързани с тълкуването и прилагането на нормите на ГПК и някои законодателни решения, чиито резултати бяха проявени.

           С нормите на връчване на призовки и съобщения законодателят въвежда някои нови форми и начини на връчване на съдебни книжа, а така също дава възможност връчител да бъде и лице различно от служител на съда / частен съдебен изпълнител, поща , куриерска служба/.Формалните изисквания, поредността, която трябва да бъде спазвана а и последиците от връчване на съдебни книжа по реда на чл. 47 ГПК / чрез залепване на уведомление/ в определени случаи би създало нестабилност в крайният съдебен акт.

  Въпреки сравнително подробната правна уредба на призоваването възникнаха редица затруднения свързани с тълкуването им.

Разпоредбата на чл.47, ал.1 ГПК във връзка с тази на чл.43, ал.2 ГПК поставя въпроса дали във всички случаи на връчване чрез залепване на уведомление е необходимо разпореждане на съда. Постановяването на такова разпореждане едва след ненамиране на адресата или на лице, съгласно да получи съобщението или призовката, значително забавя хода на производството;

 Нормата на чл.47, ал.3, изр. посл. от ГПК предвижда връчване по постоянния и настоящия адрес, но разпоредбата на чл.38 от ГПК дава предимство на настоящия адрес пред постоянния такъв. Възниква въпросът дали съдът следва да разпореди връчване и на двата адреса или е достатъчно връчване на настоящия адрес;

 Практически проблеми възникват и при прилагането на чл.40, ал.2 и чл.41, ал.2 от ГПК в случаите, когато на ответника веднъж е връчен препис от исковата молба, но не може да бъде призован за първото открито съдебно заседание. В тези случаи съдът не може да счете призовката за връчена, тъй като в утвърдения от МП образец на съобщение за връчване на препис от искова молба и подаване на писмен отговор /Приложение № 7 към чл.2, т.7 от Наредба № 7 от 22.02.2008 г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по ГПК липсва/ предупреждение за последиците по чл.40, ал.2 и чл.41, ал.2 от ГПК.  

           Считам, че остава актуална идеята законодателят да обвърже неизпълнението на задълженията на физическите лица с промяна на адреса произтичащи от ЗГР с определени последици в материята за призоваване  по подобие на търговците и юридическите лица в чл. 50 ГПК.

Противоречиви бяха становищата във връзка с прилагането на нормата на чл.72, ал.1 от ГПК, предвиждаща, че за предявените с една молба кумулативно съединени искове се събира държавна такса по всеки иск. При кумулативно съединяване на няколко оценяеми иска с цена под 1250 лв. се получава разлика в размера на държавната такса, ако същата се събере върху сбора от цената на отделните искове или за  всеки отделен иск, тъй като в последния случай минималната държавна такса по чл.1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, е в размер на 50 лева. 

              При определяне на родовата подсъдност е запазен принципът, че на районните съдилища са подсъдни всички граждански дела с изключение на родово подсъдните на Окръжен Съд. С чл. 104 ГПК законодателят изчерпателно изброява изключенията като смесва два подхода – цена на иска и вид на делото.

                   Този законодателен подход и особено измененията на ГПК с ДВ бр. 50/2008 година заслужава критика.

                    Фактическата и правна сложност по делата следва да бъде свързвана с вида на иска, а не с цената на иска.В този смисъл считам, че  по-целесъобразно би било при разпределение на делата по тяхната родова подсъдност в чл. 104 ГПК основен критерии да бъде вида на исковете.

                 Особено парадоксално е една част от гражданските дела с предмет търговски спорове и цена на иска до 25000 лева да се разглеждат по общия исков ред от Районен съд, а гражданските дела с предмет търговски спорове и цена на иска над 25000 лева да се разглеждат от Окръжен съд по особен ред предвиден в чл. 365 и следващите от ГПК – чл. 104 г. 4 ГПК т.е. едни и същи по вид дела, но с различна цена на иска се разглеждат от различни първоинстанционни съдилища по различен ред. 

                    Основната тежест при разглеждането на гражданските дела е съсредоточена в първоинстанционният съд. Предвиденият срок за отговор на исковата молба / чл. 131 ГПК/, възможността за изменение и допълване на исковата молба в първото по делото заседание / чл. 143, ал. 2 ГПК/, възможността за допълнителен срок , който може да бъде поискан от ответника за вземане на становище / чл. 144 ГПК/, задълженията на съда да връчва преписи от разпореждането за насрочване на делото, някои определения и от крайните съдебни актове / СР, определения/  направиха  разглеждането  и приключването на делото в тримесечен срок трудно постижимо, а в някои случаи и невъзможно.

                      В положителна насока се проявиха предвидените процесуални санкции изразяващи се в преклудиране на процесуални права при неизпълнение в срок на определени задължения на страните – чл. 133, чл. 147, чл. 238,ал. 3, чл. 266, чл. 143, ал. 2, чл. 131, ал. 3, чл. 303 от ГПК и др. – което до известна степен дисциплинира страните при упражняване на техните процесуални права.

                      С новият ГПК без да е необходимо изрично искане е вменено задължение на съда да разглежда  исковете предвидени в чл. 310 ГПК по реда на Бързото производство.

          Пораждат се множество практически проблеми от регламентирането на бързото производство като особено исково производство. Тези искове обаче в повечето случаи се предявяваха с други обективно съединени искове, които не подлежат на разглеждане по реда на бързото производство. Това налагаше да се постановява определение за разделяне на делото, да се образуват на ново в отделни дела обективно съединените искове и са се разглеждат по съответния ред. Така на практика освен, че се забавя решаването на спора то той се решава частично, на етапи с отделни СР. Изключително краткият срок за насрочване на делото по чл.312, ал.1, т.1 от ГПК на практика прави невъзможно събирането в откритото съдебно заседание на доказателствата, допуснати от съда по реда на чл.312, ал.3 от ГПК, което налага отлагане на делото.            

                 Подобен проблем създават и предвидените различни особени искови производства при които във всички случаи при обективно съединяване на искове се налага разделяне на делото.

                   Възприетият от законодателя подход в заповедно производство  / Глава 37 от новият ГПК/, в което е предвидена облекчена процедура за издаване на изпълнителни листове следва да бъде споделен частично с определени резерви.

                     Въвеждането на изискването за определена форма на заявлението за издаване на заповед за изпълнение и на определена  форма на самата заповед за изпълнение / чл. 425 ГПК / може да се приеме като положителна промяна, която до известна степен доведе до унифициране формата и съдържанието на тези актове на гражданския процес.

                       Тромава обаче остава процедурата при администрирането на ЧГД свързани със заповедното производство. Не се редки случаите, когато се издават няколко акта по една и също дело – Заповед, разпореждане за частичен отказ или Заповед, разпореждане за незабавно изпълнение, издаване на изпълнителен лист. Отделно от това се налага връчване на различните актове, които са поставени на различен режим, а и  предвидените възможности за страните да извършват определени процесуални действия създава допълнителни затруднения и объркване както за страните, така и за съдебните служители, а в някои случаи и за съда./ подлежащи на обжалване или необжалваеми, връчване на преписи, изчакване изтичането на процесуалните срокове, възражения, предявяване на искове и т.н./. В този смисъл считам, че законодателното решение в чл. 252 и чл. 255 ГПК беше значително по –удачно.

                      Не съществува и причина да не се предвиди като основание за образуване на изпълнително производство да бъде заповедта за изпълнение, респективно с разпореждането за незабавно изпълнение без да е необходимо издаването на изпълнителен лист / поне по Заповедното производство/.

                       Възникваха трудности и при тълкуването и приложението на нормите уреждащи „ Заповедното производство.

              Противоречива е съдебната практика по въпроса дали в случаите, когато заявлението не отговаря на изискванията на чл.127, ал.1 и 3 и чл.128, т.1 и 2 от ГПК е допустимо да бъдат давани указания от съда за отстраняване на допуснатите нередовности или заявлението следва да бъде отхвърлено.

Също така спорен е въпросът дали при проверка на местната подсъдност по чл.411, ал.1 от ГПК съдът следва да изхожда единствено от твърденията на заявителя в т.7 от заявлението или може да вземе предвид и изложените обстоятелства, респ. приложените документи. 

 Липсва изрична уредба по въпроса как следва да се процедира при отмяна от въззивната инстанция на разпореждането, с което се отхвърля заявлението. На практика в тези случаи въззивният съд не издава заповед за изпълнение, а връща делото за издаване на такава заповед от районния съд. С оглед на това се поставя въпросът дали при новото разглеждане на заявлението е допустимо районният съд да го отхвърли изцяло или отчасти на друго от основанията по чл.411, ал.2 от ГПК.

При връчване на заповедта за изпълнение на длъжника по реда на чл.47 от ГПК възникват следните въпроси: необходимо ли е изрично разпореждане от съда за залепване на уведомление; съдът или съдебният изпълнител следва да даде указанията по чл.47, ал.3 от ГПК за представяне справка за адресната регистрация на длъжника; какви са последиците, ако такава справка не бъде представена; необходимо ли е да се назначава особен представител по реда на чл.47, ал.6 от ГПК.

Неизяснен остава и въпросът как следва да действа, ако при връчването на заповедта за изпълнение се установи, че длъжникът е починал – дали заповедта да се връчи на наследниците на починалото лице или да се обезсили.

Спорен е въпросът за естеството на иска за съществуване на вземането по чл.422, вр. с чл.415, ал.1  от ГПК – установителен във всички случаи, осъдителен във всички случаи или осъдителен в случаите, когато няма издаден изпълнителен лист. Следните проблеми възникват и когато искът за съществуване на вземането е предявен в срока по чл.415, ал.1 от ГПК, но не са представени доказателства за това и заповедта за изпълнение е била обезсилена: дали искът следва да бъде разгледан като осъдителен, независимо от искането на ищеца, от кой момент ще считат настъпили процесуалноправните и материалноправните последици от предявяване на иска и в какъв размер ще е дължимата държавна такса.         

                    Доколко основните законодателни идеи в новият ГПК са успешно материализирани в правните норми и доколко ще се реализират в правораздаването би могло да се каже след едно по-продължително приложение на закона и установяване на съдебна практика.

                         VІІІ. З   А   К   Л   Ю   Ч   Е   Н   И   Е

                                     

              Посочените резултати дават основание да се направи заключението, че през 2008 година всеки един от работилите в Районния съд районни съдии, съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители е допринесъл със своя труд, усилия и знания за бързо и качествено правораздаване.

              Считам, че за целия състав на РС - Стара Загора изминалата 2008г. беше една успешна в професионално отношение година, като отчетените резултати сочат, че съдиите и служителите са положили необходимите усилия за своевременното разглеждане и приключване на постъпилите дела.

           Накрая искам най-сърдечно да благодаря на всички районни съдии, съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители за професионализма, всеотдайността и колегиалната атмосфера през изминалата 2008 г., като се надявам през следваща година получените резултати да бъдат още по-добри.

 

 

 

09.02.2009 г.                               ПРЕДСЕДАТЕЛ  на  РС - Ст.Загора :

гр.Стара Загора

 

                                                                                  /РОСЕН ЧИЛИКОВ /