О    Т    Ч    Е    Т    Е    Н         Д    О    К    Л    А    Д

 

З    А

Д    Е    Й    Н    О    С    Т    Т    А

Н    А

 

Р    А    Й    О    Н    Е    Н        С    Ъ    Д

С    Т    А    Р    А        З    А    Г    О    Р    А  

 

 

П Р Е З

 

2007 г.

 


І. К А Д Р О В А    О Б Е З П Е Ч Е Н О С Т   Н А    С Ъ Д А

1. Брой на работещите в районния съд районни съдии, съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители :

Към  31. 12. 2007 г. по щат – 19 районни съдии, 5 държавни съдебни  изпълнители , 4 съдии по вписванията  и 48 съдебни служители в Районен съд - Стара Загора.

Кадровите промени през 2007 г. в щата се свеждат до следното:

         По предложение на председателя на РС град Стара Загора и след положително атестиране с решение на ВСС от протокол № 25/18.07.07 година съдия Таня Илкова придоби статут на “ Несменяемост” по смисъла на чл. 129, ал. 1 ЗСВ / отменен/.

По предложение на председателя на РС град Стара Загора на основание чл. 142, ал. 1 ЗСВ /отменен/ и след положително атестиране с решение на ВСС от протокол № 15/02.05.07 година съдиите Веселина Мишова и Живко Желев бяха повишени на място в ранг и заплата “ съдия в ОС” по смисъла на чл. 143 т. 2 ЗСВ / отменен/.

По предложение на председателя на РС град Стара Загора държавният съдебен изпълнител Боян Дюлгеров със Заповед на Министъра на правосъдието на РБ № ЛС-И – 1950 / 27.11.2007 година бе повишен на място в ранг и заплата „ съдия в ОС”.

На основание чл. 293 ЗСВ във вр. с чл. 325 т. 5 от КТ със Заповед № ЛС-И- 1540/21.09.2007 година на Министъра на правосъдието на РБ бе прекратен трудовият договор на съдията по вписвания Царина Николаева Пачева поради завръщане на титуляра Веселина Николова.

Със Заповед на Министъра на правосъдието на РБ № ЛС-И-1564/08.10.2007 година на основание чл. 293 ЗСВ във вр. с чл. 325 т. 1 КТ бе прекратен трудовият договор на съдията по вписвания Диана Станчева по взаимно съгласие.

Със заповед № ЛС-И- 500/03.04.2007 година на Министъра на правосъдието на РБ при условията на чл. 68 т. 3 КТ бе назначена Петя Колева на длъжността съдия по вписванията до завръщане на титуляра Женя Люцканова..

Със заповед № 38 /26.01.2007 година на Председателя на РС град Стара Загора считано от 01.02.2007 година бе прекратен трудовият договор на съдебния служител Ивелина Колева / Началник административна служба/ при условията на чл. 325 т. 1 КТ – по взаимно съгласие преминала в Административен съд град Стара Загора.

На длъжността „ Началник административна служба ” със Заповед № 37/26.01.2007 година на Председателя на РС град Стара Загора бе преназначена Кина Вълчева – заемаща до момента длъжността „ Завеждащ служба Гражданско деловодство”, а на последната длъжност бе преназначена Боряна Динева – до момента съдебен деловодител.

Със заповед № 65 / 20.02.2007 година на Председателя на РС град Стара Загора бе прекратен трудовият договор на съдебния служител Албена Ангелова / съдебен секретар / при условията на чл. 325 т. 1 КТ – по взаимно съгласие преминала в Административен съд град Стара Загора.

Със заповед № 62 / 20.02.2007 година на Председателя на РС град Стара Загора бе прекратен трудовият договор на съдебния служител Стойка Колева / съдебен секретар / при условията на чл. 325 т. 1 КТ – по взаимно съгласие преминала в Административен съд град Стара Загора.

Със заповед № 63 / 20.02.2007 година на Председателя на РС град Стара Загора бе прекратен трудовият договор на съдебния служител Минка Митева / Архивар / при условията на чл. 325 т. 1 КТ – по взаимно съгласие преминала в Административен съд град Стара Загора.

Със заповед № 66 / 20.02.2007 година на Председателя на РС град Стара Загора бе прекратен трудовият договор на съдебния служител Митко Банов / призовкар / при условията на чл. 325 т. 1 КТ – по взаимно съгласие преминал в Административен съд град Стара Загора.

Със заповед № 115 / 29.03.2007 година на Председателя на РС град Стара Загора бе прекратен трудовият договор на съдебния служител Райна Господинова / призовкар / при условията на чл. 325 т. 1 КТ – по взаимно съгласие преминала в Административен съд град Стара Загора.

Със заповед № 64 / 20.02.2007 година на Председателя на РС град Стара Загора бе прекратен трудовият договор на съдебния служител Марийка Митева  / чистач / при условията на чл. 325 т. 1 КТ – по взаимно съгласие преминала в Административен съд град Стара Загора.

Със заповед № 527  / 15.11.2007 година на Председателя на РС град Стара Загора бе прекратен трудовият договор на съдебния служител Пенка Георгиева / чистач / при условията на чл. 325 т. 1 КТ – по взаимно съгласие.

С трудов договор № 1/05.02.2007 година на длъжността „ съдебен секретар” бе назначена Евдокия Досева при условията на чл. 68, ал. 1 т. 4 КТ – до провеждането на конкурс.

С трудов договор № 5/01.03.2007 година на длъжността „ съдебен секретар” бе назначена Марияна Пенева при условията на чл. 68, ал. 1 т. 4 КТ – до провеждането на конкурс.

С трудов договор № 2/20.02.2007 година на длъжността „ съдебен деловодител” бе назначена Мария Атанасова при условията на чл. 68, ал. 1 т. 4 КТ – до провеждането на конкурс.

С трудов договор № 4/01.03.2007 година на длъжността „ призовкар” бе назначена Йорданка Василева при условията на чл. 68, ал. 1 т. 4 КТ – до провеждането на конкурс.

С трудов договор № 6/01.03.2007 година на длъжността „ архивар” бе назначена Веселина Стоянова при условията на чл. 68, ал. 1 т. 4 КТ – до провеждането на конкурс.

С трудов договор № 7/02.04.2007 година на длъжността „ призовкар” бе назначен Николай Колев при условията на чл. 68, ал. 1 т. 4 КТ – до провеждането на конкурс.

Със Заповед № 121/03.04.2007 година на Председателя на РС град Стара Загора бе обявен конкурс за свободните длъжности.

Въз основа на проведения конкурс и протокол от 22.05.2007 година на комисията съдебните служители Евдокия Досева, Мария Атанасова, Мариана Пенева бяха преназначени на същите длъжности, но при условията на чл. 70, ал. 1 КТ – с изпитателен срок от 6 месеца, а след изтичането му бяха преназначени при условията на чл. 67, ал. 1 т. 1 КТ.

Въз основа на проведения конкурс и протокол от 03.05.2007 година на комисията съдебните служители Йорданка Василева и Николай Колев бяха преназначени на същите длъжности, но при условията на чл. 70, ал. 1 КТ – с изпитателен срок от 6 месеца, а след изтичането му бяха преназначени при условията на чл. 67, ал. 1 т. 1 КТ.На основание чл. 80, ал. 1 т. 1 ЗСВ на председателя на РС град Стара Загора на Йорданка Василева бе възложено да изпълнява функциите на архивар.

Въз основа на проведения конкурс и протокол от 14.05.2007 година на комисията съдебният служител Веселина Стоянова бе преназначена на същата длъжност, но при условията на чл. 70, ал. 1 КТ – с изпитателен срок от 6 месеца.

Въз основа на проведения конкурс и протокол от 03.05.2007 година на комисията с трудов договор № 20/19.11.2007 година на длъжността „ чистач” бе назначена Янка  Йовчева. 

Със заповед № 470/09.10.2007 година на основание чл. 80, ал. 1 т. 1 и т. 6 ЗСВ на съдебния служител Йорданка Петрова / съдебен деловодител/ бе възложено да изпълнява функцията на съдебен деловодител в Бюро съдимост, а със Заповед № 481/16.10.2007 година на председателя на РС град Стара Загора на същото правно основание бе възложено на архиваря Веселина Стоянова да изпълнява функциите на съдебен деловодител в СИС при РС град Стара Загора.

             На основание чл. 179 и следващите от ПСАРОВАС през месец Май 2007 година бе извършена атестация на всички съдебни служители. По този начин бяха стимулирани чрез повишаване в ранг онези съдебни служители, които срочно, качествено изпълняват служебните си задължения и спазват трудовата дисциплина.

           Към края на отчетния период няма незаети щатни бройки.

             Направеният до тук анализ сочи, че  през отчетната 2007 година са извършени редица структурни / разкрити са нови длъжности/ и персонални промени / назначаване, преназначаване и освобождаване от длъжност на съдии по вписванията и съдебни служители/ с цел подобряване организацията на работата и кадрова обезпеченост.

               По отношение на магистратите и държавните съдебни изпълнители за разлика от предходните години се наблюдава устойчивост.и за първи път от последните пет години не са правени кадрови промени и не е имало движение на кадри.

          

           2.Предложения за промени в щата :

             С оглед натовареността на съда и утвърденият щат намирам, че към настоящият момент броят на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията е оптимален и не се налага допълнително увеличение на щата.Посочените по-долу статистически данни и увеличаващата се натовареност на съдиите от гражданското отделение ми дават основание да приема, че е необходимо увеличение щата на магистратите с една щатна бройка „ съдия в РС” за гражданското отделение на РС град Стара Загора.

             По отношение на съдебните служители считам, че следва да бъдат направени промени в щата както следва :

         - 2 бр. съдебни секретари – към настоящият момент трима от районните съдии не работят с постоянни съдебни секретари и това налага същите по график да бъдат обслужвани от съдебни секретари работещи с други районни съдии. По този начин се нарушава екипния принцип, създават се затруднения както за съдиите така и за съдебните секретари  при провеждането на съдебни заседания, изготвяне на съдебните протоколи, правилното водене на срочните книги. От друга страна  честите отсъствия на съдебни секретари по различни причини / по болест, командировка, отпуск и т.н/ води до  нарушение ритъма на работа и налага ново преразпределение на предварително утвърдения  месечен график.

        - 1 бр. съдебен деловодител за  СИС на РС Стара Загора с оглед увеличеният щат на държавните съдебни изпълнители .

        - 1 бр. съдебен деловодител изпълняващ длъжността „ служител по сигурността на информацията „ във връзка със създадената регистратура за класифицирана информация.

           С тези промени в щата на съдебните служители ще се осигури нормалната работа на съда, няма да се  налага разместване на съдебни служители при отсъствие и ще се осигури непрекъснат режим на работа на канцелариите съгласно изискванията на ПСАРОАВАС .

           ІІ. Д В И Ж Е Н И Е    Н А    Д Е Л А Т А    В    С Ъ Д А

           1.Съгласно приложената таблица - годишен отчет за работата на Районен съд Стара Загора през 2007г.

           2.СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ЗА ПОСЛЕДНИТЕ  ГОДИНИ

           1.Брой на общо постъпилите и разгледани дела :

 

           В едно с останалите висящи към 01.01.2007г. 1050 дела в РС Стара Загора и постъпилите общо 7976 дела през отчетната 2007г. са разгледани общо – 9026 дела / 2006 г. – 8256 бр. дела2005 г. – 7407 бр. дела, 2004 година - 7275 бр.дела , 2003 г. - 8004 бр. . дела 2002г. са разгледани общо – 7183 бр. дела, 2001г. – 7 561 бр. дела,./ .

           От разгледаните през 2007 г. общо  9026 бр. дела, свършени са общо 8500 бр.. дела, като 7628 бр. от тях– в тримесечния инструктивен срок или средно за съда  90 %  / през 2006 г. – 85,83 %, ,2005 г. – 80 %, 2004 година –  77 %, през 2003 година - 68,94 %, през 2002 година 69,67 %, 2001г. 73.55 %  свършени в тримесечен срок  / т. е. през последните години се запазва тенденцията на повишаване броя на решените в срок дела.

           Към 31.12.2007 година са останали несвършени общо 526 дела / Брой висящи дела минус брой свършени дела/. За сравнение в края на 2006 година – 1045 дела , 2005 г. – 1143 дела, 2004 година общият брой несвършени дела е бил 1311 броя дела, 2003 година – 1356 броя дела, 2002 година – 1357 броя дела.

            Средната продължителност от образуването на делото до приключването му със съдебен акт / СР, Присъда, определение или определение за прекратяване на делото/ е до три месеца.

           За годината средната натовареност по щат е 39,59 , а действителната натовареност / спрямо действително отработените човекомесеци/  е  46,05 .

           Следователно и през тази година , както и през предходните в края на отчетният период се запазва тенденцията за намаляване на броя на несвършените дела.

         2. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

         Към 01.01.2007 година са останали несвършени общо 297  наказателни дела. Постъпили общо през годината 2773  дела / в това число и разпити по чл. 222 и чл. 223 от НПК/ или общо дела за разглеждане през отчетната година  3070    дела / в това число и разпити пред съдия /.

         За сравнение :

            Към 01.01.2006 година са останали несвършени общо 297  наказателни дела. Постъпили общо през годината 3073 дела / в това число и разпити по чл. 222 и чл. 223 от НПК/ или общо дела за разглеждане през отчетната година  3 358   дела / в това число и разпити пред съдия /.

            Към  01.01.2005 година са постъпили общо 2797 дела плюс несвършените в началото на периода общо 547 броя дела -  за разглеждане общо 3344 дела , за 2004 година са постъпили общо 2596 дела плюс несвършените в началото на периода общо 696 броя дела -  за разглеждане общо 3292 дела , 2003 година общо дела за разглеждане – 3385 дела.

          Постъплението по видове е както следва :

         Постъпилите НОХД през 2007 година са 714 броя, а за сравнение през 2006 г. – 676 броя, 2005 г. – 775 бр. дела, 2004 година – също 775 дела,  2003 година – 673 дела, 2002г.са  – 755 бр. , през 2001г. – 676 бр. , 2000г. – 513бр. и с 1999г. - 403 бр.,

         От общият брой НОХД 374  броя са внесени със споразумение / чл. 381 и следващите НПК/.

         Също от общият брой НОХД през 2007 година са образувани общо 15    дела по чл. 356 НПК - бързи полицейски производства и 3 дела като незабавни производства по чл. 362 НПК./2006 г. – 4 дела, 2005 г. – 22 дела, през 2004 година 35 дела, през 2002 година са образувани 19 дела, а през  2003 година 33 броя дела,/.

През 2007 година са постъпили 570 АНД – жалби против наказателни постановления, УБДХ, Закон за борба със спортното хулиганство и други / през  2006 г. – 834 бр. дела, 2005 г. – 281 бр. дела, 2004 година – 259,  2003 година – 305, а през 2002г. – 319 бр. дела ,2001 г. – 346, 2000г. - 276 бр. дела, 1999г.-335 бр./.

         Постъпилите НЧХД през отчетната 2007 година са – 74 дела/ 2006 г. – 69 дела, 2005 г. – 50 бр. дела, 2004 година – 74 броя, за 2003 г - 62 броя,през 2002г. са 46 бр. , 2001 г. – 26 , 2000г.- 45 бр., 1999г. - 20 бр./.

         През 2007 година са постъпили общо 150 дела  по чл. 78 А от НК, а за сравнение – 2006 година – 310 дела, 2005 г. – 349 бр. дела, 2004 година – 218 броя дела, 2002 година – 166 дела, 2003 г. – 171 дела.

         Постъпили са общо 510  ЧНД – 2006 година – 578 броя дела, 2005 г. – 841,през 2004 г.- 959, през 2002 година – 813,2003 г. – 954 дела. От тях 21 дела за вземане МН / чл. 64 НПК/ и 28 дела за изменение МН / чл. 65 НПК/.

        Постъпили ЧНД – разпити по чл. 222 и чл. 223 НПК – общо 755 срещу  606 за 2006 година, 501 за 2005 г., 311 за 2004 година , 433 – за 2002 година и 618 за 2003 година.

          От делата за разглеждане са свършени общо 2897  броя дела – 3070 дела за разглеждане минус 173 останали несвършени в края на периода / 2006 година – 3065 бр. дела, 3059 – за 2005 година, 2752 дела за 2004 година, 2713 през 2003 година/. От тях в три месечен срок са свършени 2609 бр. дела / или 87 %./.

         Общо свършените дела в тримесечен срок за цялото наказателно отделение са 87 % от делата / 2006 година – 86,5 %, 2005 г. –  също 86,5 %, 2004 г. – 80%, 2003 година – 82 %, 2002 г. – 90 %/.

         През 2007 година са свършени общо – 758  НОХД / 2006 г. – 772 дела, 2005 г. – 831, 2004 - 872  дела, 2003 г. – 633 дела, 2002 – 687,2001 година – 630 дела/, от които 674 броя или 89 % в тримесечен срок/2006 г. – 84 %, 2005 г. – 72%, 2004 година – 67 %, 2003 г- - 54 %,2002 година – 72,78 %,2001 г. – 82 %/.

         През 2007 година са свършени и  73  броя НЧХД , от които 44 броя или 60 % в тримесечен срок/ 2006 година са свършени и 91 броя НЧХД , от които 54 броя или 59 % в тримесечен срок, 2005 г. – 67 бр. дела, от които свършени в тримесечен срок 42 броя или 63 %, 2004 г.- 55 броя НЧХД, от които в тримесечен срок 32 броя или 58% , 2003 г. – 52 дела свършени – 77 % в тримесечен срок, 2002 година – 36 свършени -  86 % в тримесечен срок/.

      АНД по чл. 78 А от НК свършени 156 броя дела, от тях 155 броя в тримесечен срок  – 99 % в тримесечен срок/ 2006 година - свършени 310 броя дела – 100 % в тримесечен срок,    2005 година – 357 бр. дела, от които 100 % свършени в тримесечен срок, 2004 година - 251 броя дела, от които 230 броя в тримесечен срок или 92 % , 2002 година – 166 дела – 100 % в тримесечен срок, 2003 година – 133 дела – 100 % в тримесечен срок/.

      ЧНД –общо 498  , от които 100 % в тримесечен срок / 2006 г. – 578 – 100 % свършени в тримесечен срок, 2005 година – 848 бр. дела, от които 100 % в тримесечен срок,2004 година - 959 дела, от които 100 % в тримесечен срок, 2002 година – 813 и 100 % в тримесечен срок, 2003 година 954 и 100 % в тримесечен срок/,

     ЧНД – разпити по чл. 222 и чл. 223 НПК– 755   от които 100 % в тримесечен срок / 2006 година – 606 дела – 100 % свършени в тримесечен срок, 2005 година – 501 бр. дела, от които 100 % в тримесечен срок, 2004 година - 311 броя и 100 % в тримесечен срок.

    АНД / жалби срещу наказателни постановления, по УБДХ, Закона за борба със спортното хулиганство и др./ - 657, от които 483 броя дела или 74 % в тримесечен срок / 2006 година - 709, от които 538 броя дела или 76 % в тримесечен срок ,   2005 година – 455 общо броя дела, от които свършени в тримесечен срок 382 или 84 %, 2004 година - 304 свършени от тях в тримесечен срок 196 дела или 64 %, 2002 година – 245 – 82 % в тримесечен срок, 2003 година – 299 – 62 % в тримесечен срок/.

Забележка : Броят свършени дела в определени групи надвишава броя постъпили дела, тъй като през годината са разглеждани и останалите несвършени дела от предходната година.

Останалите несвършени дела в края на отчетния период са 173 броя / 3 070 дела за разглеждане минус 2897 общо свършени дела /

За сравнение през 2006 година – 293 броя, 2005 година са останали несвършени – 285 броя дела, 2004 година са останали несвършени общо 547 дела, 2003 година – 672 дела/.

Общо са осъдени  1077 лица , от които 896 лица по дела НОХД, 17 лица по НЧХД, 152 лица по чл. 78 А и 12 лица по ЗБППМН/ 2006 година - са осъдени  1276  лица , от които 951 лица по дела НОХД, 12 лица по НЧХД, 303 лица по чл. 78 А и 10 лица по ЗБППМН,    2005 година – 1166 лица, 2004 година - 1081 лица, 2003 година - 849 лица,  2002 година –осъдени – 801 ,  2001 година - осъдени са 816 лица/.

Наложените наказания по  НОХД са както следва :  Наказание лишаване от свобода до три години е наложено на 522 лица,  от които на 332 е отложено изпълнението на наложеното наказание на основание чл. 66 НК, на 12 лица е наложено наказание от 3 до 15 години лишаване от свобода, на 36 лица е наложено наказание глоба, на 295 лица наказание – пробация и на 31 лица са наложени други наказания.

Оправдани са 10 лица по дела от общ характер и 14 лица по НЧХД  /2006 г. – 8 лица, 2005 година – 3 лица,  2004 година – 10 лица, 2003 година – 3,2002 година – 10, 2001 година – 1 лице/.

           През 2007 година са обжалвани общо 330 дела от наказателно правен характер. Отменени са 29 съдебни акта, изменени 14 съдебни акта, потвърдени 279 съдебни акта. Останалите дела към настоящият момент не са върнати от въззивна или касационна инстанция.

          Данните за 2006 година са както следва : обжалвани общо 246 дела от наказателно правен характер. Отменени са 30 съдебни акта, изменени 3 съдебни акта, потвърдени 170 съдебни акта, по 2 от делата е прекратено производството пред въззивната инстанция. Останалите дела към настоящият момент не са върнати от въззивна или касационна инстанция.

           За сравнение през 2005 година са обжалвани общо 269 съдебни акта. От тях потвърдени 107, отменени 46, изменени 12, прекратени от въззивната инстанция 3, а останалите 101 до момента не са върнати от въззивна или касационна инстанция и за тях няма резултат,   2004 година са обжалвани 152 съдебни акта, от които 59 потвърдени, 9- изменени, 16 отменени, а останалите 68 не са върнати от въззивната инстанция, 2003 година обжалвани - 138 съдебни акта по наказателни дела, от които потвърдени – 58, Изменени – 6, отменени – 19,, прекратени от ОС – 5, а останалите 50 до настоящият момент не са върнати от по-горните инстанции и за тях няма резултат, през 2002 година са обжалвани общо 141 съдебни акта по наказателни дела. От тях отменени – 14, потвърдени – 38, изменени – 2, а за останалите 87 не е имало резултат/.

          През 2007 година е прекратено съдебното производство и делото е върнато на Районна прокуратура общо по 84 дела  / за 2006 година – 61 дела, 2005 г. – 57 бр. дела, 2004 година – 61 дела,за 2003 година – 56 дела/ като от тях в разпоредително заседание от съдията докладчик 64, а 20 от съдебно заседание.

           Посочените статистическа данни дават основание да се направят изводи в няколко насоки :

           ПО ПОСТЪПЛЕНИЕТО НА ДЕЛАТА.

          За първи път през последните три години е нарушена тенденцията на увеличение на постъплението на делата от наказателно правен характер, но спрямо 2004 година се наблюдава отново увеличение на постъплението .

       Постъплението по НОХД спрямо  2006 година се увеличава, но спрямо 2003-2005 година бележи намаление броя на делата.

       Наблюдава се намаление броя на постъпилите АНД / жалби против наказателни постъпления/ спрямо предходната 2006 година, но спрямо 2005 и 2004 година се запазва увеличението на постъплението.

      И през отчетната 2007 година е запазена тенденцията за увеличение постъплението на НЧХД.

       През 2007 година намалява постъплението на  дела по чл. 78 А от НК.Като основна причина може да се посочи въведената забрана в чл. 78 А, ал. 6 от НК за освобождаване от НО за определени престъпления.

      Запазена е  тенденцията на увеличение на разпитите пред съдия по чл. 222 и чл. 223 НПК, като това процесуално действие от изключение се превърна в правило.

            ПО СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА.

            През 2007 година е намалял броя на свършените дела спрямо предходната година, но спрямо 2004 и 2005 година се наблюдава увеличение. Като основна причина за намаляване броя на свършените дела през отчетната година може да се посочи намаленият брой на постъпилите дела, което е довело до намаляване на броя на делата за разглеждане.

          Запазен е високият процент на свършените дела в тримесечен срок, който е приблизително  на нивото на предходните  години и е най-висок за последните три години..

        Констатираното  увеличение на % свършени НОХД и АНД / чл. 78 А от НК/ в тримесечен срок се запази и през отчетната година . Същевременно обаче се запазва и сравнително ниският % на свършените НЧХД в тримесечният срок, а по отношение на АНД / жалби против наказателно постановление/ се наблюдава устойчивост за последните години между 70 % и 80 %.

         Намалението броя на свършените дела води и до намаляване броя на осъдените лица, като и през отчетната 2007 година  най-често налаганото наказание е до три години лишаване от свобода.

              ОСТАНАЛИ НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА.

          Запазва се тенденцията през последните години за намаляване броя на несвършените дела в края на отчетния период . Броят на останалите несвършени дела в края на отчетния период е най-нисък за последните пет години. Спрямо 2004 година броят на несвършените дела в края на периода е намалял близо два пъти, а спрямо 2003 година с 60 %.

              КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ.

           Броят на потвърдените съдебни актове е с пъти повече спрямо отменените из цяло или частично съдебни актове, което запазва тенденцията относно показателят качество за последните години.

През 2007 г. в наказателна колегия са работили председателят Чиликов, зам. председателят Красимир Георгиев, районните съдии Бозова , Мазников, Рибчева, Минов, Красимира Дончева , Веселина Георгиева, Златка Илиева .

С оглед изложените резултати следва да се  даде много добра оценка за работа на съдиите от наказателното отделение на Районния съд.

            За резултатите на всеки отделен съдия е приложена таблица по образец на ВСС и МП.

         3.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

           Към 01.01.2007 година са останали несвършени общо 753  дела от гражданско правен характер. Постъпили през годината общо 5203 дела или общо за разглеждане през годината  5956 дела /2006 г. – 5504 дела, 2005 година – 4063 дела, 2004 година - 3983 дела., 4619 дела за 2003 година и 4195 дела за 2002 година,3681дела  - 2001 г., 5378 дела – 2000 година – дела за разглеждане/.

        

           За сравнение през 2002 година са постъпили общо 3121 дела, 2003 година – 3958 дела, 2004 година – 3239 дела, 2005 година – 3299 дела.

Постъплението на делата по видове е както следва :

          През 2007 година са постъпили общо 1775 дела по общия ред/ 2002 г. – 1749, 2003 г. – 2582, 2004 г. – 1856 дела, 2005 г. – 1501 бр. дела, 2006 г. – 1393 дела/  и в едно с останалите висящи в началото на отчетния период 590 дела през годината са разглеждани общо 2365 граждански дела по общия ред / 2002 г. – 2753 дела, 2003 година – 3174 дела, 2004 година – 2496 дела, 2005 година – 2153 бр. дела/, 2006 година – 2175 бр. дела/.

        

         От тях постъплението по по-важните подвидове е  :

       искове по КТ през 2007 година са общо 65 /2006 г. – 98 броя, 2005 г. – 231, 2004 г. - 160 дела ,2003 година – 372 дела,2002г.- 292 бр. 2001 г. – 652,2000г. - 1713 бр., 1999г. -1112 бр./    

 

-          искове по СК през 2007 година са 670 броя / 206 г. – 666 дела, 2005 г. – 677 дела,2004 г. –583,2003 година – 606 дела ,2002г.- 687 бр. 2001г.- 539 бр,2000г. - 746 бр., 1999г. - 772 бр./. През 1994г. те са били 1089 бр., през 1995г. - 1227 бр. , през 1996г. - 1072 бр., през 1997г. - 1035 бр., а през 1998г. - 1196 бр./

 - .       Облигационните искове през 2007 година са били  – 224  / в т.ч. и деликтни  искове/ 2006 г. – 160, броя дела, 2005 г. – 207 бр. дела,2004 г. –39 дела,2003 година – 35,2002г. – 67 бр. 2001г. – 488 бр2000г. - 469 бр., 1999г. - 329 бр./.

-            Вещни искове през 2007 година 59  броя / 2006 г. – 96 дела, 2005 г. – 123 дела,2004 г. - 18 дела, 2003 година – 76 ,2002г. – 183 бр. 2001г. – 440 бр,2000г. - 465 бр., 1999г. -328 бр./.

-       Искове за делба през 2007 година – 125 броя / 2006 г. – 98 дела, 2005 г. – 116 дела, 2004 г. - 45 броя дела,2003 година е 80, 2002г. – 104 ,2001г. – 86 ,2000г. - 51, 1999г. - 123 , 1998г. – 165/ -

      През отчетната 2007 година е постъпило  1 дело за финансов начет/ 2006 г. 0 броя, 2005 година – 1 дело,2004 г. – 1 брой, 2003 година няма постъпили дела за финансови начети ,2002 както и през 2001 г. има постъпило 1 бр. дело за финансов начет, 2000г. – 3, 1999г. - 8 , 1998г. - 1/.

-         Други дела 681 / Закон срещу домашното насилие, закон за защита срещу дискриминацията, Закон за закрила на детето и др./.

         По чл. 126 А от ГПК са постъпили общо 70 дела, останалите висящи в началото на отчетния период са били 1 или през годината са разгледани общо 71 дела / 2002 г. – 178 дела, 2003 г. – 188 дела, 2004 г. – 242 дела, 2005 г. – 244 дела/.

      Постъпилите дела по чл. 126 Ж от ГПК са общо 32, всичко за разглеждане 32 дела  / 2006 г. – 32 дела, 2005 г. – 25 дела,2004 г- 27 дела, 2003 година – 39, 2002 г. – 21 дела/.

       През 2007 година са постъпили 134  дела от административно правен характер / ЗСППЗ, ЗВГЗГФ, промяна на име по ЗГР, СП, Ч.Г.Д по чл. 322 ГПК и др./ образувани като Гр. Д. или Ч.Г.Д.  в едно с останалите висящи в началото на отчетния период 121 дела са разгледани общо 255 дела /2006 г. – 446 дела, ,  2005 г. – 110 дела, 2004 г. – 55, 2003 г. – 11,2002 г. – 235 дела/.

      Постъпили дела по чл. 237 ГПК през 2007 г. 2987  и са разгледани общо 2987 дела /2006 г. – 2475 бр. дела, 2005 г. 1314 бр. дела,  2004 г. – 1042, 2003 – 997, 2002 г. – 937 дела/.

      Постъпилите Ч.Г. Д. са 205, разгледани общо 246 дела / 2006 г. – 227 дела, 2005 г. – 217 дела, 2004 г. – 121, 2003 г. – 110, 2002 г. – 71 дела/.

         Броят на свършените дела от гражданско правен характер е както следва

         Общият брой на свършените дела от гражданско правен характер през годината е 5603 броя дела - /  5956 общо дела за разглеждане минус останалите 353 несвършени в края на отчетния период/. За сравнение през 2006 г. – 4 752 дела, 2005 г. – свършени общо – 3205 бр. дела,2004 година са свършени общо 3168 дела, 2003 г. – 3935, 2002 г. – 3240 дела.

            От общият брой свършени граждански дела 5019 дела са в тримесечен срок или за цялото гражданско отделение общо 93 % са свършени в тримесечен срок / 2002 г. – 74 %, 2003 г. – 79%, 2004 г. 81%, 2005 г. – 81,16 %, 2006 г. – 85,16 %/.

            1.  Свършени граждански дела по общият ред за 2007 година са общо 2100 / 2006 г. – 1586 дела, 2005 г. – 1371 дела,2004 г. - 1721, 2003 г. – 2086 дела , 2002г. – 1901 бр.,  2001 г. – 3682,2000г. – 4179, 1999г.-  2075/

            В инструктивният тримесечен срок са свършени общо 1552 дела или 74 % /2006 г. – 971 дела или 61 %,  2005 година 578 дела или 42 %, 2004 г. – 53 %, 37 % за 2002 година, 41 % за 2003 година/.

            2. Свършени граждански дела по чл. 126 А  и чл. 126 Ж от ГПК общо 103  /2006 г. – 141 дела, 2005 г. – 261 дела,2004 г.- 232 , 2002 година- 167, 2003 година – 164/, от които в тримесечен срок 103   дела или 100 % срещу  100 % за 2005 г., 93 % за 2004 г.,  100 % за 2002 и 2003 година.

           3.    Свършени общо 208 дела от административно правен характер образувани като Гр. Д. или Ч.Г.Д. / ЗСППЗ ,ЗВГЗГФ, промяна на име по ЗГР, СП, Ч.Г.Д. по чл. 322 ГПК и др./-  /2006 г. – 364 дела,  2005 г. – 71 дела, 2004 г. - 34 дела ,2002 г. – 172,2003 г. – 82 дела/, от които в тримесечен срок 172 дела или 83 %/ 2006 г. – 65 %,  2005 г. – 45 %, 2004 г. - 41 % , 2002 – 31 %, 2003 г. – 35 %/.

      4. Свършени общо 205 Ч.Г. Д. /2006 г. – 186 дела, 2005 г. – 217 дела, 2004 г. – 111,  2002 г – 59, 2003 г. – 99/, от които 205 в тримесечен срок или 100 %.

     5. Свършени общо 2987 дела по чл. 237 ГПК / 2006 г. – 2475 дела, 2005 г. – 1285 дела, 2004 г. - 1036 дела, 2002 г. – 922,2003 г. – 926/ - всички в тримесечен срок.

         Останалите несвършени дела в края на отчетния период са общо 353 броя дела / брой дела за разглеждане – 5956 минус брой свършени дела – 5603 /

          За сравнение несвършените дела през годините са както следва :  2006 г. – 752 дела, 2005 г. – 858 дела, 2004 г. – 764 дела, 2003 г. – 684, 2002 г. – 955 броя дела.

През 2007 година са били обжалвани общо 523 съдебни акта. От тях отменени 62 съдебни акта из цяло, 37 съдебни акта частично отменени, производството по 5 дела е прекратено във въззивната инстанция, 203 съдебни акта са оставени в сила. Останалите до момента не са върнати от въззивна или касационна инстанция

За 2006 данните са: обжалвани общо 438 съдебни акта. От тях отменени 44 съдебни акта, 29 съдебни акта изменени, 140 съдебни акта са оставени в сила, а по 6 дела е прекратено производството от въззивния съд. Останалите до момента не са върнати от въззивна или касационна инстанция

За сравнение през 2005 година са били обжалвани също 438 съдебни акта по дела от гражданско правен характер . От тях 140 съдебни акта са оставени в сила, отменени частично – 26 съдебни акта, отменени из цяло 49 съдебни акта, прекратени от въззивната инстанция 4 броя дела. Останалите съдебни актове не са върнати към настоящият момент от въззивната или касационната инстанция.

През 2004 година са обжалвани общо 265 съдебни акта по дела от гражданско правен характер. От тях са потвърдени общо 59, отменени общо 14, върнати за разглеждане от друг състав – 7, частично отменени – 15, а останалите 170 не са върнати от въззивната инстанция.

           Посочените статистическа данни дават основание да се направят изводи в няколко насоки :

           По постъпленията на делата.

           През 2007 година  се запазва тенденцията на увеличение постъплението на делата от гражданско правен характер. Спрямо периода 2002 година – 2005 година увеличението на постъплението е с около 60 %.

           Постъплението на дела по СК и Ч.Г.Д. / без тези по чл. 237 ГПК/ дава основание да се приеме, че е запазена тенденцията на устойчивост през годините.

          Постъплението на дела по КТ бележи тенденция на намаляване през годините.

          Постъплението на облигационни искове и на дела за делби бележи  тенденция на леко увеличение през годините.

        Значително е увеличението на постъплението по чл. 237 ГПК. Спрямо 2005 година постъплението е увеличено два пъти, а спрямо 2003 и 2004 година близо три пъти.

            ПО СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА.

            За последните пет години през 2007 година е най-висок броят на свършените дела, като спрямо 2005 година е почти два пъти.

           Процентът на свършените дела в тримесечен срок се подобрява през всяка изминала година и през отчетната е най-висок. Като основни причини могат да се посочат бързото насрочване на делата, подготовката на докладчика за с.з. и намаляване отлагането на делата.

          Традиционно ниският процент на свършените дела по общия ред в тримесечен срок през 2007 година бележи значително увеличение.

           Основните трудности, които възникнаха за приключване на делата в тримесечен срок бяха същите както и през предходните години. Същите бяха подробно посочени в доклада за 2006 година.

           Следва обаче да се има предвид, че след влизането в сила на новият ГПК след 01.03.2008 година базата за сравнение следва да се промени тъй като са предвидени редица процесуални действия и срокове , които на практика ще направят невъзможно приключването на делата в три месечен срок.

              ОСТАНАЛИ НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА.

          И през 2007 година се запази тенденцията за намаляване броя на висящите дела в края на отчетния период. Останалите несвършени дела като брой са най-малко през последните  години. Оставам с увереност, че тази тенденция ще се запази и през 2008 година.

              КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ.

           Броят на оставените в сила съдебни актове е с пъти повече спрямо отменените из цяло или частично съдебни актове. В този смисъл въпреки постигнатите резултати по този показател следва да продължи работата в тази насока за подобряване на резултатите.

         През годината в гражданското отделение са работили зам.- председателят Г. Атанасов и районните съдии Тонева, Енчева, Колева, Александър Георгиев, Т. Илкова, В. Мишова, Ж. Желев, Режев, Аджелев.

С оглед горепосочените данни колегите от гражданското отделение за изминалата 2007 г. следва да получат много добра оценка за работата си.

            За резултатите на всеки отделен съдия е приложена таблица по образец на ВСС.

                   4.ДРУГИ ПРОБЛЕМИ

                     Статистическите данни и направеният анализ  дават основание да приема , че през изминалата 2007 година, както и през последните години  се наблюдава сериозно подобряване на срочността при насрочването, решаването и предаването на делата . Показателен е факта, че въпреки увеличението броя на постъпилите дела в края на всяка отчетна година намалява броя на несвършените дела.

                    През 2007 година съдебните актове се изготвяха в предвидените законови и инструктивни срокове. Забавянето на изготвянето на съдебните актове беше изключение. Към момента на изготвянето на статистическата справка  /15.01.2008 година/ нямаше дела с неизготвени съдебни актове над определените законови и инструктивни срокове.

            С цел упражняването на контрол относно спазването на законовите срокове за изготвянето на съдебните актове в изпълнение на заповед  № 420/14.12.2004 година на председателя на РС град Стара Загора и през 2007 година двамата Зам. Председатели до пето число на всеки месец  проверяваха и докладваха поименно кои съдии колко просрочени съдебни акта имат.

             През 2007 година както и през последните  години всички районни съдии бяха групирани с постоянен секретар протоколист и деловодител / по един деловодител на двама съдии/, което даде възможност да се работи в екип, доведе до по-голям синхрон при провеждането и подготовката на съдебните заседания и оптималното натоварване на съдебните служители. Числеността на  магистратите по щат и заниженият брой на съдебните служители по щат в определени случаи / при отсъствие на съдебен служител, при наличие на обективна причина съдебният служител да изпълнява функциите си/ водеше до затруднения при групирането на някои съдии със секретар протоколисти и този проблем остава открит  за следващата 2008 година в насока промяна щата на съдебните служители.

              До месец Февруари 2007 година гражданското деловодство бе разделено на две части – насрочени дела и свършени дела. С оглед подобряване организацията на работата , численото съотношение на магистратите и съдебните служители от гражданското отделение, подобряването на воденето на деловодните книги, усъвършенстване на работата в екип,, недопускането на прехвърляне на отговорности наложиха обединението на гражданското деловодство в резултат на което един деловодител отговаря за движението на делото от образуването му до приключването с влязъл в сила съдебен акт. Тази реорганизация наложи разработването от системния администратор на програмен продукт, което позволи  наръчника / малка срочна книга/ да се води на електронен носител. Считам, че показаните резултати в гражданското отделение дават основание да се счита, че направената промяна е била в правилна посока.

             През изминалата година    Секретар – протоколистите освен, че изпълняваха задълженията си произтичащи от ПСАРОАВАС се  включваха и подпомагаха съдиите при изписването на съдебните актове, при необходимост подпомагаха съдебните деловодства и бюро “Съдимост”.

        Подготовката на съдията докладчик при насрочването на делото и стриктното спазване на процесуалните норми доведе до дисциплиниране на страните, което изолира  случаите за безпричинно отлагане на делата. В интерес на истината следва да се отбележи, че има констатирани случаи на отлагане на дела поради неправилно или несвоевременно връчване на призовки и съдебни книжа. Макар, че през изминалата година част от призовкарите взеха участие в различни семинари и обучения през предстоящата година следва да се работи в насока периодично обучение на призовкарите :/ още повече, че с новият ГПК се променя реда за връчване /, обсъждане и решаване на възникналите пречки, и затруднения при връчването на съдебни книжа. Това с особена сила важи и за новоизбраните кметски наместници. Използвам случая да отправя апел към всички съдии и държавни съдебни изпълнители при груби нарушения на реда за връчване на съдебни книжа и несвоевременно връчване на съдебни книжа по вина на връчителите да налагат предвидените санкции.

 

                 В началото на месец Декември 2007 година в РС град Стара Загора бе извършена проверка от инспектората към Министерството на правосъдието по образуването и движението на делата по ЗЗДНС, беше обобщена практиката по тези дела и възникналите затруднения свързани с приложението на закона. Не бяха констатирани нарушения и слабости.

                  На основание чл. 80, ал. 1 т. 1 ЗСВ и чл. 7, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор през месеците Март и Април 2007 година бе разработен и утвърден със Заповед на председателя  Правилник за документооборота в РС град Стара Загора.

               И през изминалата 2007 година съдиите от РС град Стара Загора проявяваха активност и взеха участие в различни семинари организирани от Националният институт на правосъдието, на местно ниво,  което доведе до повишаване на тяхната квалификация и даваше възможност да се синхронизира и уеднаквява съдебната практика, да се прилагат правилно новите нормативни актове. Бих желал да изкажа служебна благодарност на съдиите от гражданското отделение и на някои съдии от наказателното отделение за проявената активност и професионално отношение към проведените през месец Октомври и месец Ноември  2007 година семинарни занятия при обсъждането на новият ГПК, което дава основание за оптимизъм  при прилагането на основният процесуален закон за гражданското съдопроизводство след 01.03.2008 година. Специално искам да отлича двамата лектори – Зам. Председателя Генчо Атанасов и съдия Антония Тонева.

           С цел подобряване качеството на съдебните актове и недопускане на повтарящи се основания за отмяна беше обобщена практиката по всички обжалвани граждански дела и през месец Ноември 2007 година при направено обсъждане бяха запознати всички съдии от гражданското отделение на РС град Стара Загора. с резултатите от въззивното и касационното обжалване.

           В резултат на проведеното обучение на магистрати и съдебни служители  по компютърна грамотност и персоналната работа на системният администратор с всеки един от съдебните служители изпитващи затруднения при работа с компютър и програмните продукти бяха сведени до минимум техническите грешки водещи до загуба на информация и некоректно въвеждане на данни.

               През годината не бяха констатирани сериозни нарушения във връзка с воденето на срочните и деловодни книги , но с оглед упражняването на контрол и стимулирането на съдебните служители и магистрати за правилното водене на книгите следва да продължи упражняването на контрола.

              През 2007 година бяха проведени профилактични прегледи на съдии, държавни съдебни изпълнители , съдии по вписванията и съдебни служители и бяха създадени здравни досиета на работещите в РС град Стара Загора от експертите по трудова медицина –  „СТМ  Експерт” ООД град Стара Загора.

               Двамата Заместник председатели и някои от районните съдии от РС град Стара Загора взеха участие в различни комисии – за атестации, за провеждане на конкурси, за закупуване на различни материални активи - което доведе до допълнителното им натоварване , но въпреки това следва да се отбележи срочното и задълбочено изпълнение на поставените им задачи..  

           

          ІІІ. С Ъ Д Е Б Н О        И З П Ъ Л Н Е Н И Е

           1. Статистически данни              

          Неразделна част от цялостната дейност на Районен съд - Стара Загора представлява изпълнението на влезлите в законна сила съдебни актове, което се извършва от Съдебно - изпълнителната служба на РС.

         През  2007 г. СИС при РС работеше с пълен щат от съдебни изпълнители и съдебни служители. В службата работеха съдебните изпълнители Теодора Колъксъзова -Ръководител и съдебните изпълнители Радка Раданова, Ирина Методиева ,Боян Дюлгеров и Татяна Керанова..

             С оглед реалната натовареност на държавните съдебни изпълнители следва да се отбележат обстоятелствата, че от месец Март 2007 година до настоящият момент държавният съдебен изпълнител Татяна Керанова е в неплатен отпуск за отглеждане на дете до три години, а от 01.08.2007 година  до настоящият момент ежемесечно на ротационен принцип по един държавен съдебен изпълнител е командирован в РС град Раднево да изпълнява функциите на съдебен изпълнител в този район, което означава, че през по-голямата част от годината реално в СИС са работили трима държавни съдебни изпълнители.

         В съдебно изпълнителна служба през 2007 година са постъпили общо 690 дела / 2006 г. - 1241/  дела. Към тях следва да се прибавят и останалите несвършени от предходната година 6903 дела или общо дела за разглеждане през цялата година 7593 дела./2006 г. – 8120 ,2005 г. – постъпили 1704 дела и общо за разглеждане 8140 бр. дела,2004 г. постъпили общо 1528 дела, останали висящи от предходната година 6262 или общо разгледани 7790, 2003 г. са постъпили общо 1 389 дела. Като се прибавят към тях и останалите несвършени към 01.01.2003 година 7 185 дела то през годината са разглеждани общо 8 574 дела / висящи/,2002 година общо 8584 бр. дела, през 2001 година – общо 8783 дела/.

          От делата за разглеждане през годината са свършени 1313 дела от които 488  дела чрез реализиране на вземането, 587 дела прекратени по други причини и 238 дела изпратени по подсъдност .

           Останалите висящи изпълнителни дела към 31.12.2007 година са общо 6280 броя.

           Данните за предходната 2006 година са били както следва : От делата за разглеждане през годината са свършени 1236  дела от които 447  дела чрез плащане на дължимите суми, 592 дела са прекратени по давност, перенция и други, а 197 бр. дела са изпратени на друг съдебен изпълнител..

           Останалите висящи изпълнителни дела към 31.12.2006 година са общо 6884  броя.

          За сравнение през 2005 година от делата за разглеждане през годината са свършени 1261 дела от които 750 дела чрез плащане на дължимите суми, 511 дела са прекратени по давност, перемция и други.

           Останалите висящи изпълнителни дела към 31.12.2005 година са общо 6879 броя.

           За 2004 година данните са следните  - 627 чрез плащане и 727 дела са прекратени по давност, подсъдност, подведомственост и перемция т.е. останали несвършени общо 6436 дела, 2003 година - 731 дела / чрез изплащане/ и 1581 дела прекратени / по давност, по подсъдност, по подведомственост, перемция/ или общо   2 312 дела. Останалите несвършени дела към 01.01.2004 година са общо 6 262 броя.

През 2007г. са постъпили общо за събиране  5392483  лева /2006 г. – 7875880 лева, 2005 г. – 10959211 лева,2004 година - 5523863 лева, 2003 г.- 6 925 205 лева,2002 година - 4 795 188 лв./. В едно с останалите несъбрани суми в началото на периода / 20280035 лева / през годината  общо за събиране е била сумата от 25672518 лева / 2006 година - 29267651 лева/.

Общо събраната сума през годината е 3881877 лева /2006 г. - 3 042 390 лева, 2005 г. – 6505737 лева, 2004 година е  4173613 лева/. Останалата сума за събиране в края на отчетния период е 19539922 лева  / в края на 2006 година - 20280035 лева/ .

          През 2007 година са постъпили общо 40 жалби/ 2006 г. – 45 жалби/  против действията на държавните съдебни изпълнители от, които ОС град Стара Загора е уважил 3 броя / 2006 г. – 7 броя /, а останалите са оставени без уважение. Това два основание да се приеме, че и през тази година по показателя качество са постигнати много добри резултати.

         2.Проблеми и препоръки :

            Направеният анализ на данните сочи, че и през 2007 година както и през 2006 година се наблюдава намаление броя на постъпилите дела.Като основна причина за намаление на постъплението може да се посочи  работата на частните съдебни изпълнители в съдебния окръг и дадената законова възможност взискателите да правят избор къде да образуват изпълнителните дела.

            За първи път от 2004 година обаче се наблюдава увеличение броя на свършените дела, което съответно води и до намаляване броя на несвършените дела в края на отчетния период.

            Движението на броя на делата рефлектира и върху събираемостта на сумите – запазва се  тенденцията към намаляване на събраната сума за сметка на увеличаващите се несъбрани суми за последните години макар и спрямо 2006 година общо събраната сума да е по-висока.

              Позовавайки се на посочените статистическите данни, на обстоятелството, че е намален броят на уважените жалби и на факта, че през изминалата година жалбите във връзка с движението на делата бяха сведени до минимум следва да се направи извода за значително подобрение в работата на държавните съдебни изпълнители и на цялата СИС през отчетната година в сравнение с предходната като се отчете и по-голямата ефективност при извършването на процесуални действия.

               Основните проблеми свързани със забавянето на движението на изпълнителните дела и през изминалата година не се различават съществено от проблемите поставени през предходните години. Отново могат да се сведат до няколко : липса на достатъчно имущество на длъжниците, многобройните процесуални възможности за спиране на изпълнителните дела, недостатъчно ефективни способи за изпълнение, формализъм при извършването на определени процесуални действия, затруднение при връчване на призовките за доброволно изпълнение и съответно съобщения за процесуални действия в това число и връчване на преписи от жалбите.

               Поради празнота в законодателството от близо 11 години е нерешен въпросът с около 1020 изпълнителни дела, чиито суми са останали в „ Балканбанк” АД клон Стара Загора.  Изпълнителният директор и прокуристът на „ ДЗИ Банк”, която се явява правоприемник  на „ Балканбанк „ АД  са уведомили РС град Стара Загора, че тези суми не са включени към вземанията на кредиторите, за които са поели задължения. Така на практика длъжниците са внесли суми, но тези суми не са получени от взискателите и изпълнителните дела остават „ висящи” без да има законова възможност за по-нататъшното им движение, за което е изготвена и докладна записка до Инспектората към Министъра на правосъдието.

                И през отчетната година въпреки запазеното съотношение между държавни съдебни изпълнители и съдебни служители / 5 : 3/ не бе промени щатът на съдебните служители от СИС, което често създаваше затруднения най-вече в деловодството на службата.

                 През 2008 година държавните съдебни изпълнители следва да продължат да полагат усилия използвайки намаляващият брой на постъпилите дела за приключване на незавършилите производства, повишаване събираемостта на сумите  и намаляване броя на несвършените дела в края на отчетния период.

               С оглед гореизложеното като цяло следва да се даде много добра оценка за работата на цялата Съдебно-изпълнителна служба при РС-Ст.Загора, както и на всеки един от петимата съдебните изпълнители.

.

        

           ІV. СЪДИИ    ПО     В П И С В А Н И Я Т А

           1. Статистически данни              

   През 2007 г. са работили съдиите по вписванията Кремена Борисова - ръководител на същата , Женя Люцканова , Веселина Дончева, Диана Рачева, Петя Колева при условията на чл. 68, ал. 1 т. 3 КТ

и  Царина Николаева също при условията на чл. 68, ал. 1 т. 3 КТ.

   През отчетната 2007г. са разгледани и вписани  общо 16574 акта / 2006 г. - 16404 акта , 2005 г. – 14461 , 2004 г. - 14328 акта, 2003 година - 11 180 ,през 2002 година - 9824 бр., 2000 г. – 8567 бр./.:

Следователно и през тази година се запазва тенденцията на нарастване броя на вписаните актове, като за 2007 година спрямо 2000 година увеличението е почти два пъти.

През изминалата година са извършени  и 1845 заличавания / 2006 г. – 1617,  2005 г. – 1601/ на вписвания на ипотеки, възбрани, искови молби,

Освен с пряката си дейност – вписване на подлежащи на вписване актове – съдиите по вписванията през годината бяха ангажирани и с изготвянето на множество справки за други държавни органи, банки, граждани, справки по граждански и наказателни дела.

         2.Проблеми и препоръки :

           За улесняване работата на съдиите по вписванията и през тази година както през последните пет работи и усъвършенствана версия на компютърна програма за архивиране и унищожаване на нотариални дела, която доказа своята надеждност и своите предимства и значително облекчи работата .

            С оглед равномерното натоварване на съдиите по вписванията по Заповед на председателя на РС град Стара Загора и през 2007 година на ръководителя на съдиите по вписванията бе възложено на ротационен принцип да се изготвя ежеседмичен график за работата между отделните съдии – кой с кои нотариуси ще работи, кой ще обслужва граждани и т.н.

С приемането на измененията и допълненията в закона за  кадастъра и имотния регистър /ДВ бр. 36/30.04.2004 година/ и създаването на “ Агенцията по вписванията “бе отделена от РС град Стара Загора дейността по фактическото и техническото вписване на съдебните актове. Това разделяне както и организацията на работа в агенцията по вписванията  и при съдиите по вписванията създадоха проблеми, които бяха конкретизирани и посочени в отчетния доклад за 2006 година.

С цел решаване на тези проблеми и подобряване организацията на работа през месец Март 2007 година бе проведена тристранна срещу между съдиите по вписванията в РС град Стара Загора, представители на нотариусите с район на действие  Стара Загора и регионалният директор на Агенцията по вписванията – Стара Загора, на която бяха поставени възникналите проблеми, обсъдени и всяка една от страните изрази своето становище.

            Липсата на нормативно уреждане на взаимоотношенията агенция по вписванията съдии по вписванията относно обстоятелствата кога точно молбите със съответните сделки се докладват на съдията по вписванията и кога се връщат за фактическо вписване водещо до липса на контрол и противоречия относно причините за забавяне движението на преписката, както и поставените проблеми наложиха още същият месец в съответствие със Закона за кадастъра и имотния регистър, Правилника за вписванията и ПСАРОАВАС бяха разработени ПРАВИЛА за документооборота и взаимодействие между съдиите по вписванията при РС град Стара Загора и службата по вписванията в съдебен район град Стара Загора, които бяха подписани и утвърдени със Заповеди от двамата административни ръководители / На РС град Стара Загора и Териториалният директор на службата по вписванията град Стара Загора/.

     Считам, че след тази поредица от действия и след преосмисляне на поведението от всеки един от съдиите по вписванията при изпълнение на служебните си задължения и упражняване на своите правомощия след 01.04.2007 година се забеляза значително подобряване в работата на съдиите по вписванията в очертаните през миналата година насоки :.

  -    Спазване на сроковете в чл. 12, ал. 2  от Правилника за    

       вписванията за връщане на вписаната искова молба / в случаите когато       

       исковата молба подлежи на вписване/.

         В този смисъл следва да се отчете чувствителното подобрение в работата на съдиите по вписванията спрямо предходните периоди и за работата през годината следва да се даде добра оценка, като се надявам и разчитам, че и през следващата година ще продължава взаимодействието със Службата по вписванията и колегите съдии ще продължат да полагат усилия в тази насока , както и за  отстраняване на  някои слабости.

    

                   V. Д Е Й Н О С Т   Н А  Б Ю Р О “С Ъ Д И М О С Т “

                     През отчетната 2007 г.. в бюрото са издадени общо 29175 броя свидетелства за съдимост / 2006 г. – 28524 броя, 2005 г. – 26689 бр.оя,2004 г. - 22462 броя , 2003 година - 24 253 бр., 19 500 бр. през 2002 година, през 2001 година са издадени общо 19 778 свидетелства за съдимост, през 2000г. в бюрото са издадени общо - 23 699 бр., през 1999г. - 23 202 бр., през 1998г. - 24 362 бр./

 

                  За сравнение през предходните години количеството е следното : 1993г.-202 бр.,1994г.-278 бр.,1995г.-201 бр.,1996г.-158 бр.,1997г.-25 955 бр. Следователно и през изминалата година се запази трайната тенденция през последните  години за многократно увеличение на издаваните свидетелства.

                    До месец Октомври 2007г. в Бюро “Съдимост” е работил постоянно само един щатен служител - съдебен деловодител, който през различни периоди от време, поради големия обем работа е подпомаган от втори съдебен служител / съдебен секретар/ , макар такъв да не е предвиден по щат. Обемът от работа наложи оборудване на второ работно място в бюро „ Съдимост”, преназначаване на друг деловодител и на практика  в края на годината заработиха постоянно двама съдебни служители , което създаде възможност за по-бързо и ефективно обслужване на гражданите и обработване на постъпващите бюлетини за съдимост.

         VІ. С Г Р А Д Е Н   Ф О Н Д    И    Т Е Х Н И Ч Е С К А

                                      О Б Е З П Е Ч Е Н О С Т :

           1.Сграда,оборудване,проблеми :

           През 2007 година по бюджета на съдебната власт от РС град Стара Загора са внесени 637424 лева от събрани държавни такси / 710583 – за 2006 г./, 0 лева от конфискувани средства /25 624 лева за 2006 година /  и 25054 лева от глоби / 52203 лева за 2006 година/. Разходите на РС град Стара Загора за годината са   1783008 лева    /1471026 лева за 2006 година / .

         Районен съд град Стара Загора се помещава в съдебната палата в град Стара Загора.

          Помещенията на съда - съдийски кабинети, съдебни зали, канцеларии и сервизни помещения както бе отбелязвано и в предишните доклади се явяват крайно недостатъчни за нормалното функциониране на Районния съд и на службите към него. Съществува недостиг на съдийски кабинети, канцеларии за СИС, за съдиите по вписванията, съдебни зали. Това налагаше и през 2007 година в кабинети да работят по двама съдии, а в някои канцеларии по 4-5 съдебни секретари

       Въпреки изготвен график в кои дни от седмицата кои състави да заседават при постъпване на бързи производства, искания от органите на досъдебното производство за разпит пред съдия, искания за вземане МН или промяна на МН възникваше проблема с недостиг на съдебни зали.

          Считам, че решаването на въпросите с кабинетите на магистратите и с броя на залите продължава да е открит, но предвид възможностите на съдебната палата към настоящият момент не мога да направя искане за отпускане на нови канцеларии.

            През 2007 година беше изградено и обособено помещение за стая за класифицирана информация. Според изискванията на ЗЗКИ във всяка организационна единица каквато е и РС град Стара Загора следва да има такова помещение отговарящо на определени изисквания. Предстои оборудването на новоизградената регистратура и съгласно указанията на Министерството на правосъдието има обявена процедура за обществена поръчка за закупуване на нужното оборудване, което ще бъде предоставено на съдилищата.

              Чрез усвояване на средства за аварийни ремонти и от средствата за текуща издръжка през 2007 година бяха из цяло ремонтирани и обновени коридорите на съда / замазване, боядисване, подмяна на осветление, поставяне на аварийно осветление/, санитарните възли / замазване, боядисване, подмяна на оборудване и осветление/, електрическите табла, на всички съдийски кабинети и канцеларии беше из цяло подменено осветлението, в два от съдийските кабинети беше из цяло подменено обзавеждането, други два бяха напълно ремонтирани / боядисвате, измазване, шпакловане на стени и тавани/, из цяло беше ремонтирана съдебна зала № 12, на която се подмени обзавеждането, в Зала 11 беше извършен ремонт включително и подмяна на осветлението, из цяло бяха ремонтирани и обзаведени всички канцеларии от гражданското деловодство, на останалите канцеларии на съдебните секретари и деловодителите от наказателно отделение и регистратурата беше подменено из цяло осветлението, из цяло е подменено осветлението и на архива. С тези ремонти освен, че бяха значително подобрени условията на работа се създадоха и безопасни условия на труд. В зависимост от бюджетните разчети за следващата година предстои ремонтиране на останалите съдийски кабинети, канцеларии съдебни зали.

           В рамките на бюджета на съда през годината бяха закупени шкафове и гардероби  за канцелариите, бюра, маси , телефонни апарати, канцеларски материали, правна литература все с цел подобряване условията на работа. Беше обновен и компютъризиран офисът на РС град Стара Загора като се осигури достъп и до интернет.

           2.Техническо оборудване - компютри, мрежи, програмни продукти, проблеми :

           И през 2007г. продължиха да работят успешно новите подобрени варианти на компютърните програми в СИС и Службата по вписванията, които допринасят за по добрата организация на работата.

В Бюро съдимост работи нов софтуерен продукт единен за цялата страна.

През 2007 г. продължи ползването от всички съдии, съдия-изпълнители, съдии по вписванията и служители на текстообработващата програма Word, правните програми Апис-6.1. Продължи и осъвременяването на правната програма Апис-6.1 чрез електронна поща след всеки пореден брой на Държавен вестник.

             Разработената през 2006 година разработена интернет страница на РС град Стара Загора продължи да се поддържа и през отчетната година., Считам, че през следващата година следва да се актуализира по-често информацията относно дейността на съда – обяви за конкурси, графици за дежурни съдии, графици за съдебни заседания и т.н.  

         През месец Май 2007 година в РС град Стара Загора от Министерството на правосъдието бяха доставени нови компютърни конфигурации и принтери.  Това даде възможност всеки един магистрат, държавен съдебен изпълнител, съдия по вписванията и съдебен служител да разполага с персонален компютър , което значително улесни работата и се решиха редица проблеми особено при съдебни секретари.. Из цяло  обновената компютърната мрежа допринесе за по-бърза връзка между отделните работни станции, бързина при прехвърлянето на информацията сведе до минимум техническите проблеми. През 2008 година и следващите години предстои периодичното обновяване на хардуера и усъвършенстване на програмните продукти.

              В края на 2007 година бяха закупени ЮПС устройства , които предстои да бъдат монтирани по канцеларии и чрез поставянето им се дава възможност да се гарантира по-голяма сигурност на информацията и при спиране на електрическото захранване ще има възможност да се довърши започнатата работа.

               За съжаление през отчетната година не беше въведена новата система за автоматично управление на делата / АСУД/. Въпреки, че РС град Стара Загора из цяло отговаря на техническите параметри за внедряването на програмния продукт не бяха изпратени до 31.12.2007 година инсталационните дискове. През следващата година този въпрос следва да се решава с приоритет, тъй като  въвеждането на програмният продукт за автоматично управление на делата от една страна ще облекчи работата по движението на делата, по извършването на справки,  по изготвянето на статистическите отчети и ще даде възможност да се изпълни изискването на ЗСВ за обявяване на съдебните актове в интернет страницата на съда на всеки три месеца.

                      VІІ. З   А   К   Л   Ю   Ч   Е   Н   И   Е

                             

           Посочените резултати дават основание да се направи заключението, че през 2007 година всеки един от работилите в Районния съд районни съдии, съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители е допринесъл със своя труд, усилия и знания за бързо и качествено правораздаване.

           Считам, че за целия състав на РС - Стара Загора изминалата 2007г. беше една успешна в професионално отношение година, като отчетените резултати сочат, че съдиите и служителите са положили необходимите усилия за своевременното разглеждане и приключване на постъпилите дела.

           VІІІ. М    Н    Е    Н    И    Я

           Относно влезлите в сила нормативни актове и препоръки към законодателя.

Присъединяването на Република България към Европейския съюз от 01.01.2007 година , необходимостта от синхронизирането на нормативните актове с правото на Европейския съюз и с международното право както и динамиката на обществените отношения в страната намериха отражение в поредните конституционни промени относно съдебната система, които бяха обнародвани в ДВ бр. 12/06.02.2007 година.

С тези законодателни промени бяха конституционно закрепени основните правомощия на ВСС на РБ / чл. 130, ал. 6 от Конституцията/ и с нормите на чл. 132 А от Конституцията бе създаден инспекторат към ВСС на РБ , чиито основни правомощия,, назначаемостта на инспекторите, техния мандат също бяха регламентирани.

Измененията в Конституцията на РБ с ДВ бр. 27/31.03.2006 година и последните с ДВ бр. 12/06.02.2007 година в частта отнасяща се до съдебната власт и въвеждането на основни принципи като несменяемостта на магистратите / чл. 129, ал. 5 от К/, правомощията на прокуратурата / чл. 127 от К/, следствените органи / чл. 128 К/ , Министъра на правосъдието / чл. 130 А от К/, правомощията на ВСС / чл. 130, ал. 6 К/, създаването на инспекторат към ВСС / чл. 132 А от К / наложиха доразвитието на конституционните норми и приемането на из цяло нов Закон за съдебната власт – ДВ бр. 64/07.08.2007 година.

С новият ЗСВ за първи път се предвиди постоянно действащ Висш съдебен съвет с подробно регламентирани правомощия и създаването на абсолютна забрана изборен член на ВСС да заема друга длъжност включително и такава в органите на съдебната власт / чл. 16 – чл. 39 ЗСВ/. Мотивът на законодателя бе да осигури и гарантира независимостта на съдебната власт и да се намери балансът с останалите власти – законодателна и изпълнителна, а така също и да се постигне максимална обективност при вземане на кадрови решения касаещи отделните звена на съдебната система..  Доколко тези цели са постигнати предстои да се наблюдава и анализира през следващите години.

За да осъществява правомощията си към ВСС бе създаден и инспекторат / чл. 54 – чл. 60 ЗСВ/. Чрез инспектората ще се контролира организацията на административната дейност в органите на съдебната власт, организацията по образуването, движението и приключването на делата и ще се анализира съдебната практика. Същевременно обаче продължава и функционирането на инспектората към Министъра на правосъдието / чл. 372-чл. 376 ЗСВ/. Наблюдава се известно припокриване в правомощията на двата инспектората – към ВСС и Министъра на правосъдието – в частта относно анализирането и обобщаването на приключилите дела / чл. 54, ал. 1 т. 3  ЗСВ съответно чл. 372, ал. 1 т. 1 ЗСВ/ , както и в частта на обобщаването на съдебната практика и сигнализирането на компетентните органи за издаване на тълкувателни постановления / чл. 54, ал. 1 т. 4 ЗСВ  съответно чл. 372, ал. 1 т. 2 ЗСВ/.В тази връзка и във връзка с изготвянето на методика за атестирането на магистрати считам, че следва да се върви в посока към унифициране на статистическите форми касаещи образуването, движението и приключването на делата, които се изпращат в МП и ВСС.

Намирам за необходимо да изразя опасения, че е възможно някои от страните по делата или техните процесуални представители в случаите, когато не са удовлетворени от съдебния акт да подават жалби до инспектората, чрез които да се правят опити да се проверява по същество крайният съдебен акт и по този начин да се придаде превратно тълкуване на правомощията на инспектората по чл. 54, ал. 1 т. 3 и т. 4 ЗСВ и чл. 372, ал. 1 т. 1 и т. 2 ЗСВ. В тази насока ще разчитаме на професионализма и опита на инспекторите от инспектората към ВСС и инспектората към Министъра на правосъдието.

             В раздел ІІ на глава   9 от ЗСВ  подробно се регламентира назначаването, преназначаването и повишаването в длъжност на магистрати.

             Законодателят е предвидил централизиран конкурс за първоначално заемане на свободни длъжности от магистрати при запазена квота от 20 % от всички свободни длъжности / чл. 187 ЗСВ/.  Намирам за позитивно законодателното решение останалите 80 % от свободните длъжности да бъдат запазени за действащи магистрати / чл. 191 ЗСВ/, тъй като ще се създаде мотивация у тях да  изпълняват съвестно своите задължения, да се усъвършенстват, развиват и израстват в кариерата при преназначаване от районен съд  в окръжен съд / и т.н. по иерархията/.  Посочените критерии в чл. 193 ЗСВ , по които се извършва класирането  отчитат постигнатите до момента резултати ,  но следва да се отдаде и необходимата тежест на становището на съответните административни ръководители.

           Безспорно конкурсът дава възможност да се оценят качествата на всички кандидати и да постъпят на работа  тези с най-добри нравствени и професионални качества, създава се прозрачност при назначаването на магистрати, но при определени хипотези ще се окаже невъзможно заемането на свободната длъжност след провеждането на централизиран конкурс, което ще доведе и до кадрови проблеми. Такъв е случаят при назначаване на магистрат при условията на чл. 68 т. 3 КТ / до завръщане на титуляра/. Изискванията за провеждането на централизиран конкурс, спазването на съответните срокове и възможността за обжалване  предполагат един значителен период от време , което на практика ще обезсмисли стартирането на цялата процедура.

 Би могло да се предвиди облекчена процедура в съответния подзаконов нормативен акт по прилагането на ЗСВ като се предвиди възможността при назначаване на магистрати при условията на чл. 68 т. 3 КТ / до завръщане на титуляра/ да бъдат назначавани при условията на чл. 68 т. 4 КТ – до провеждането на конкурс.

  В ЗСВ законодателят е предвидил като необходима предпоставка за повишаване в длъжност, ранг, придобиване статут на несменяемост и периодично провеждането на атестиране. Регламентирането на различните степени на положителната атестация / чл. 202, ал. 2 ЗСВ/ и критериите за атестиране / чл. чл. 198, чл. 199, чл. 201 ЗСВ/ , считам че ще доведат до обективност при преценка  качествата на съответните магистрати и по същество представляват ясни, обективни и конкретни правила за професионалното им развитие и израстване. По-подробен анализ на атестирането би могъл да се направи след изработването на методиката за атестиране през настоящата година, което е в правомощията на ВСС.

Оставаме с надеждата за скорошно приемане на предвидените подзаконови актове по прилагането на ЗСВ , което ще доведе до пълната реализация на целите заложени в Конституцията и закона относно съдебната реформа.

През отчетната година се наблюдаваше сравнителна стабилност в двата основни нормативни акта  - НК и НПК – отнасящи се до правораздаването по наказателните дела.

 Прилагането на НПК през изминалата година доведе до създаването на практика, която беше обобщена / в резултат на правоприлагането на ВКС и извършващият се мониторинг от инспектората към Министерството на правосъдието/ и издаването на някои тълкувателни решения и решения на отделни състави от ВКС  допринесоха за преодоляване на първоначално възникналите затруднения при тълкуването и прилагането на закона, а така също  отпаднаха и някои спорове възникнали в резултат на противоречивата съдебна практика.

По отношение на материалният закон / НК /  внимание заслужава изменението с ДВ бр. 38/2007 година, с което се даде легално определение на някои от термините свързани с компютърните престъпления, криминализираха се определени деяния засягащи обществените отношения свързани със софтуерните продукти, електронният подпис и са завишиха някои от санкциите на престъпленията против личността.

            Посочените в предишният отчет проблеми свързани с прилагането на Закона за здравето освен, че не бяха решени със законодателни промени, но и продължиха да се задълбочават и през отчетната година.. 

            Основните проблеми и затруднения са свързват най-вече с приложението на чл. 146 и следващите от ЗЗ в случаите на процедурата по принудително лечение. Предвидените две открити съдебни заседания / по назначаване на експертиза и определяне на формата на провеждането на експертизата /първо/ и по приемане на експертното заключение и постановяване на СР по същество / второ/ / , липсата на процесуална възможност освидетелстваните да бъдат задържани в болнично заведение при неявяване в с.з., обстоятелството, че почти във всички случаи освидетелстваните не се явяват доброволно в с.з. доведе до многократно отлагане на делата и затруднение при издирването и довеждането в с.з. на тези лица.

   Становището на колегите от наказателното отделение остава непроменено, че при една бъдеща законодателна промяна следва да се обсъди и предвиди възможността първото с.з. / по назначаване на експертизата и определяне формата на провеждане на експертизата/ да бъде закрито. По този начин лицата с тежки психични заболявания, на които е определена стационарна форма на провеждане на експертиза ще бъдат настанени в психиатрично здравно заведение преди провеждането на съдебното заседание по изслушване и приемане на експертното заключение и решаване по същество.

                Възникналите  затруднения при приложението на чл. 4, ал. 2 от Закона за защита срещу домашното насилие / ДВ. Бр. 27/29.03.05 година/ наложиха провеждането на срещи с полицейските служители включително и провеждането на две обучения от Зам. председателя Г. Атанасов и районните съдии Иван Режев , Александър Георгиев.. Превърнаха се в практика случаите, когато от РПУ град Стара Загора или Районна прокуратура град Стара Загора се изпращат преписки образувани по жалби на граждани търсещи незабавна защита по чл.4,ал. 2 от ЗЗДНС, но без да се сочат никакви обстоятелства налагащи такава защита. Тези  проблеми са поставени и пред инспекторите към Министерството на правосъдието по време на извършената проверка по делата във връзка със ЗЗДНС проведена в началото на месец Декември 2007 година.

                  Важна крачка към усъвършенстване на гражданското съдопроизводство и синхронизирането му с Европейското законодателство бе направена с приемането през месец Юли 2007 година на новият Граждански процесуален кодекс / ГПК / - ДВ бр. 59/20.07.2007 година – в сила от 01.03.2008 година.

                   В новият ГПК законодателят е направил опит да отстрани  някои от слабостите на действащият до момента ГПК, да отстрани съществуващи процесуални пречки по движението на делата, да дисциплинира страните и да ги мотивира към по-голяма процесуална активност. Регламентирането на принципа на служебното начало / чл. 7 от ГПК/ и доразвитието му в останалите норми не би следвало да се разглежда като отстъпление от диспозитивното и състезателно начало и да служи като основание за демотивация на страните. В този смисъл принципът на служебното начало и на останалите норми свързани с него следва да се тълкуват много прецизно и активните действия на съда като орган ръководещ процеса следва да се ограничават до движението на делото и изясняването му от фактическа и правна страна.

                  С нормите на връчване на призовки и съобщения законодателят въвежда някои нови форми и начини на връчване на съдебни книжа, а така също дава възможност връчител да бъде и лице различно от служител на съда / частен съдебен изпълнител, поща , куриерска служба/.Формалните изисквания, поредността, която трябва да бъде спазвана а и последиците от връчване на съдебни книжа по реда на чл. 47 ГПК / чрез залепване на уведомление/ в определени случаи би създало нестабилност в крайният съдебен акт.

                      Считам, че законодателят би могъл да обвърже неизпълнението на задълженията на физическите лица с промяна на адреса произтичащи от ЗГР с определени последици в материята за призоваване  по подобие на търговците и юридическите лица в чл. 50 ГПК.

                     При определяне на родовата подсъдност е запазен принципът, че на районните съдилище са подсъдни всички граждански дела с изключение на родово подсъдните на Окръжен Съд. С чл. 104 ГПК законодателят увеличава цената на исковете, които са подсъдни на Районен съд / до 25000 лева/ , ограничава исковете за собственост други вещни права до 50000 лева и всички търговски дела независимо от цената на иска стават родово подсъдни на Окръжен съд.

                    Основната тежест при разглеждането на гражданските дела е съсредоточена в първоинстанционният съд. Предвиденият срок за отговор на исковата молба / чл. 131 ГПК/, възможността за изменение и допълване на исковата молба в първото по делото заседание / чл. 143, ал. 2 ГПК/, възможността за допълнителен срок , който може да бъде поискан от ответника за вземане на становище / чл. 144 ГПК/, задълженията на съда да връчва преписи от разпореждането за насрочване на делото, някои определения и от крайните съдебни актове / СР, определения/ ще направят разглеждането  и приключването на делото в тримесечен срок трудно постижимо, а в някои случаи и невъзможно.

                      Заслужават внимание предвидените процесуални санкции изразяващи се в преклудиране на процесуални права при неизпълнение в срок на определени задължения на страните – чл. 133, чл. 147, чл. 238,ал. 3, чл. 266, чл. 143, ал. 2, чл. 131, ал. 3, чл. 303 от ГПК и др. – което би следвало да дисциплинира страните при упражняване на техните процесуални права.

                       Воден от идеята за процесуална икономия при определени хипотези законодателят е предвидил  облекчена процедура и е въвел някои нови видове СР непознати до момента за българският граждански процес – неприсъствено решение, решение при признание на иска, неприсъствено решение. Отделен е въпросът с каква стабилност ще се ползува последното и от тук съответно  уредените материални правоотношения предвид особената защита срещу неприсъствените СР предвидена в чл. 240 ГПК.

                      С новият ГПК без да е необходимо изрично искане е вменено задължение на съда да разглежда  исковете предвидени в чл. 310 ГПК по реда на Бързото производство.

                     Из цяло нов е подходът на законодателят в сравнение с познатото до момента издаване на изпълнителни листове въз основа на несъдебно основание по чл. 237 ГПК / действащ в момента/.Създадено е заповедно производство  / Глава 37 от новият ГПК/, в което е предвидена облекчена процедура за издаване на изпълнителни листове от една страна, но от друга страна при наличие на възражение от страна на длъжника са предвидени редица възможности за оспорване на вземането в това число и по исков ред.

                    Доколко основните законодателни идеи в новият ГПК са успешно материализирани в правните норми и доколко ще се реализират в правораздаването би могло да се каже след приложението на закона и установяване на съдебна практика.

           Накрая искам най-сърдечно да благодаря на всички районни съдии, съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители за професионализма, всеотдайността и колегиалната атмосфера през изминалата 2007 г., като се надявам през следваща година получените резултати да бъдат още по-добри.

31.01.2008 г.                         ПРЕДСЕДАТЕЛ  на  РС - Ст. Загора :

гр. Стара Загора

                                                                  /РОСЕН ЧИЛИКОВ /