ДОКЛАД

ЗА

РАБОТАТА НА РАЙОНЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА

за

2006 година

 

 

І. К А Д Р О В А    О Б Е З П Е Ч Е Н О С Т   Н А    С Ъ Д А

1. Брой на работещите в районния съд районни съдии, съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители :

Към  31. 12. 2006 г. по щат – 19 районни съдии, 5 държавни съдебни  изпълнители , 4 съдии по вписванията  и 48 съдебни служители в Районен съд - Стара Загора.

Кадровите промени през 2006 г. в щата се свеждат до следното:

С решение на ВСС по протокол № 6/25.01.2006 година бе увеличен щатът на районните съдии от 17 на 19 и на двете нови щатни бройки на основание чл. 148, ал. 3 ЗСВ бяха преназначени младшите съдии от ОС град Стара Загора Иван Режев и Кирил Аджелев.

По предложение на председателя на РС град Стара Загора и след положително атестиране с решение на ВСС от протокол № 37/13.09.06 година съдиите Веселина Мишова и Живко Желев придобиха статут на “ Несменяемост” по смисъла на чл. 129, ал. 1 ЗСВ.

По предложение на председателя на РС град Стара Загора на основание чл. 142, ал. 1 ЗСВ и след положително атестиране с решение на ВСС от протокол № 35/02.08.06 година Зам. Председателя на РС град Стара Загора Красимир Георгиев бе повишен на място в ранг “ съдия в АС” по смисъла на чл. 143 т. 3 ЗСВ.

По предложение на председателя на РС град Стара Загора на основание чл. 142, ал. 1 ЗСВ и след положително атестиране с решение на ВСС по протокол № 39/20.09.06 година бяха повишени на място в ранг “ съдия в АС” по смисъла на чл. 143 т. 3 ЗСВ районните съдии Златко Мазников, Милена Колева, Блага Бозова, Златка Илиева, Милена Рибчева, Антония Тонева, Емилия Енчева, Веселина Георгиева, Красимира Дончева.

Със Заповед на председателя на АС град Пловдив на основание чл. 62 и чл. 130,ал. 1  ЗСВ районният съдия Антония Тонева бе командирована в ОС град Стара Загора за периода 03.02.-   03.08.2006 година.

На основание чл. 325, ал. 1 т. 1 КТ във връзка с параграф 1, ал. 3 и чл. 13, ал. 4 от ЗЧСИ със Заповед № 79/17.04.2006 година на Министъра на правосъдието на РБ бе прекратено трудовото правоотношение с ръководителя на СИС при РС град Стара Загора Кръстю Ангелов. На освободената щатна бройка държавен съдебен изпълнител с допълнително споразумение № ЛС-И 121/08.05.06 година на МП бе преназначена Татяна Керанова, заемаща до момента същата длъжност в СИС при РС град Казанлък.

С допълнително споразумение към трудов договор № ЛС-И 89/21.04.06 г. на МП за ръководител на СИС при РС град Стара Загора бе назначена Теодора Колъксъзова, заемаща до момента длъжността “ държавен съдебен изпълнител”.

Със заповед № 232/05.04.2006 година и Решение на ВСС № 17/5.04.2006 година държавните съдебни изпълнители Теодора Колъксъзова и Радка Раданова бяха повишени на място в ранг и заплата “ Съдия в ОС “..

При условията на чл. 68, ал. 1 т. 3 и т. 4 КТ с трудов договор № ЛС-И 738/15.11.06 г. на МП    на мястото на излязлата в отпуск по майчинство съдия по вписванията Веселина Дончева бе назначена Царина Николаева.

Поради завръщане на титуляра Милена Колева , считано от 17.04.2006 година на основание чл. 131 т. 8 ЗСВ и чл. 325 т. 5 К Т бе освободен от длъжността “ районен съдия” Минчо Минев.

Отпуснатата с решение по протокол № 35/23.11.2005 година на ВСС на РС град Стара Загора една щатна бройка “ системен администратор”, считано от 01.01.2006 година бе заета при условията на чл. 68, ал. 1 т. 4 КТ / до провеждане на конкурс/  от съдебният служител Стефан Чертоянов, а след проведен конкурс на 07.12.2006 година същият бе преназначен на същата длъжност при условията на чл. 67, ал. 1 т. 1 КТ..

С решение по протокол № 36/30.11.2005 година на ВСС на РС град Стара Загора е отпусната една щатна бройка “ съдебен администратор”, считано от 01.01.2006 година. След проведен конкурс на 16.02.06 година на длъжността със Заповед № 32/21.02.2006 година на Председателя на РС град Стара Загора бе преназначен съдебният служител Калина Георгиева, заемаща до момента длъжността “ Главен счетоводител”.

На длъжността “ Главен счетоводител”  със Заповед № 40/28.02.06 година на Председателя на РС град Стара Загора считано от 01.03.06 година бе преназначен съдебният служител Милена Христова изпълняваща длъжността КОИДФ, а на овакантената длъжност съдебният секретар Станка Гочева. На длъжността “съдебен секретар” считано от 01.03.06 година бе назначен съдебният служител Росица Димитрова след проведен конкурс на 23.02.06 година.

Отпуснатата с решение по протокол № 39/21.12.2005 година на ВСС на РС град Стара Загора една щатна бройка “ съдебен деловодител - регистратор”, считано от 01.01.2006 година след проведен конкурс на 23.02.06 година считано от 01.03.2006 година бе заета от съдебният служител Светла Иванова, в последствие преназначена на длъжността “ съдебен секретар”. .

На длъжността “ деловодител регистратура” бе преназначен съдебният служител Радостинка Говедарова заемаща до момента длъжността “ съдебен секретар”.

Със заповед № 110/04.04.06 година на председателя на РС град Стара Загора една от щатните бройки “ съдебен секретар” бе трансформирана в щатна бройка “ Началник Административна служба” , на която длъжност бе преназначен съдебният служител Ивелина Колева.

             На основание чл. 179 и следващите от ПСАРОВАС през месец Май 2006 година бе извършена атестация на всички съдебни служители. По този начин бяха стимулирани чрез повишаване в ранг онези съдебни служители, които срочно, качествено изпълняват служебните си задължения и спазват трудовата дисциплина.

           Към края на отчетния период няма незаети щатни бройки.

             Направеният до тук анализ сочи, че  през отчетната 2006 година са извършени редица структурни / разкрити са нови длъжности/ и персонални промени / назначаване, преназначаване и освобождаване от длъжност на магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители/ с цел подобряване организацията на работата и кадрова обезпеченост.

.

          

           2.Предложения за промени в щата :

             С оглед натовареността на съда и утвърденият щат намирам, че към настоящият момент броят на магистратите, държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията е оптимален и не се налага допълнително увеличение на щата.

             По отношение на съдебните служители считам, че следва да бъдат направени промени в щата както следва :

         - 2 бр. съдебни секретари – към настоящият момент двама от районните съдии не работят с постоянни съдебни секретари и това налага същите по график да бъдат обслужвани от съдебни секретари работещи с други районни съдии. По този начин се нарушава екипния принцип, създават се затруднения както за съдиите така и за съдебните секретари  при провеждането на съдебни заседания, изготвяне на съдебните протоколи, правилното водене на срочните книги. От друга страна  честите отсъствия на съдебни секретари по различни причини / по болест, командировка, отпуск и т.н/ води до  нарушение ритъма на работа и налага ново преразпределение на предварително утвърдения  месечен график.

       -1 бр. съдебен деловодител за бюро “Съдимост” с оглед голямото количество издавани справки и свидетелства за съдимост, зачестилите случаи от необходимостта за издаване  незабавно на свидетелства за съдимост на обвиняеми по искане на органите на досъдебното производство, увеличеният брой на наказателни дела води и до увеличаване на осъдените лица, което е в причинна връзка с увеличаване на бюлетините за съдимост .

   - 2 бр. съдебен деловодител при СИС на РС Стара Загора с оглед увеличеният щат на държавните съдебни изпълнители съдии-изпълнители .

       С тези промени в щата на съдебните служители ще се осигури нормалната работа на съда, няма да се  налага разместване на съдебни служители при отсъствие и ще се осигури непрекъснат режим на работа на канцелариите съгласно изискванията на Правилника за съдебната администрация в районните, окръжните военните и апелативни съдилища.

           ІІ. Д В И Ж Е Н И Е    Н А    Д Е Л А Т А    В    С Ъ Д А

           1.Съгласно приложената таблица - годишен отчет за работата на Районен съд Стара Загора през 2006г.

           2.СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ЗА ПОСЛЕДНИТЕ  ГОДИНИ

           1.Брой на общо постъпилите и разгледани дела :

 

           В едно с останалите висящи към 01.01.2006г. 1143 дела в РС Стара Загора и постъпилите общо 7719 дела през отчетната 2006г. са разгледани общо – 8256 дела / 2005 г. – 7407 бр. дела, 2004 година - 7275 бр.дела , 2003 г. - 8004 бр. . дела 2002г. са разгледани общо – 7183 бр. дела, 2001г. – 7 561 бр. дела,./ .

           От разгледаните през 2006 г. общо  8256 бр. дела, свършени са общо 7211 бр.. дела, като 6736 бр. от тях/ в това число 606 разпити по ЧНД/ – в тримесечния инструктивен срок или средно за съда  85,83 %  / през 2005 г. – 80 %, 2004 година –  77 %, през 2003 година - 68,94 %, през 2002 година 69,67 %, 2001г. 73.55 %  свършени в тримесечен срок  / т. е. през последните години се запазва тенденцията на повишаване броя на решените в срок дела.

            Забележка : Разпитите по ЧНД / 606 броя / са 100% в тримесечен срок, но те не са включени при средния процент за съда относно свършените дела в тримесечен срок .

           Към 31.12.2006 година са останали несвършени общо 1045 дела / Брой висящи дела минус брой свършени дела/. За сравнение в края на 2005 г. – 1143 дела, 2004 година общият брой несвършени дела е бил 1311 броя дела, 2003 година – 1356 броя дела, 2002 година – 1357 броя дела.

            Средната продължителност от образуването на делото до приключването му със съдебен акт / СР, Присъда, определение или определение за прекратяване на делото/ е до три месеца.

           За годината средната натовареност по щат е 36,21 %, а действителната натовареност / спрямо действително отработените човекомесеци/  е  41, 70 %.

           Следователно и през тази година , както и през 2005 година / тогава за първи път се наблюдава намаление на броя на висящите дела/ в края на отчетният период се наблюдава намаление на броя на несвършените дела.

         2. НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

         Към 01.01.2006 година са останали несвършени общо 285  наказателни дела.Постъпили общо през годината 3073 дела / в това число и разпити по чл. 222 и чл. 223 от НПК/ или общо дела за разглеждане през отчетната година  3 358   дела / в това число и разпити пред съдия /.

          За сравнение през  2005 година са постъпили общо 2797 дела плюс несвършените в началото на периода общо 547 броя дела -  за разглеждане общо 3344 дела , за 2004 година са постъпили общо 2596 дела плюс несвършените в началото на периода общо 696 броя дела -  за разглеждане общо 3292 дела , 2003 година общо дела за разглеждане – 3385 дела.

          Постъплението по видове е както следва :

         Постъпилите НОХД през 2006 година са 676 броя, а за сравнение през 2005 г. – 775 бр. дела, 2004 година – също 775 дела,  2003 година – 673 дела, 2002г.са  – 755 бр. , през 2001г. – 676 бр. , 2000г. – 513бр. и с 1999г. - 403 бр., т.е. като цяло в сравнение с последните пет години се наблюдава увеличение броя на НОХД, но за първи път през 2006 година се констатира намаление броя на постъпилите НОХД.

         От общият брой НОХД 405  броя са внесени със споразумение / чл. 381 и следващите НПК/.

         Също от общият брой НОХД през 2006 година са образувани общо 4    дела по чл. 408 б ал.2 НПК - бързи полицейски производства /2005 г. – 22 дела, през 2004 година 35 дела, през 2002 година са образувани 19 дела, а през  2003 година 33 броя дела,/ - до 28.04.2006 г. , а след тази дата 3 броя бързи производства по чл. 356 НПК и нито едно незабавно производство по чл. 362 НПК .

През 2006 година са постъпили 834 АНД – жалби против наказателни постановления, УБДХ, Закон за борба със спортното хулиганство и други / през 2005 г. – 281 бр. дела, 2004 година – 259,  2003 година – 305, а през 2002г. – 319 бр. дела ,2001 г. – 346, 2000г. - 276 бр. дела, 1999г.-335 бр./.

         Постъпилите НЧХД през отчетната 2006 година са – 69 дела/ 2005 г. – 50 бр. дела, 2004 година – 74 броя, за 2003 г - 62 броя,през 2002г. са 46 бр. , 2001 г. – 26 , 2000г.- 45 бр., 1999г. - 20 бр./.

         През 2006 година са постъпили общо 310  дела  по чл. 78 А от НК, а за сравнение – 2005 г. – 349 бр. дела, 2004 година – 218 броя дела, 2002 година – 166 дела, 2003 г. – 171 дела.

         Постъпили са общо 578 ЧНД – 2005 г. – 841,през 2004 г.- 959, през 2002 година – 813,2003 г. – 954 дела. От тях 21 дела за вземане МН / чл. 64 НПК/ и 28 дела за изменение МН / чл. 65 НПК/.

        Постъпили ЧНД – разпити по чл. 222 и чл. 223 НПК – общо 606 срещу  501 за 2005 г., 311 за 2004 година , 433 – за 2002 година и 618 за 2003 година.т.е. наблюдава се  около 80 % увеличение на постъплението спрямо предходната година.

          От делата за разглеждане са свършени общо 3065  броя дела – 3358 дела за разглеждане минус 293 останали несвършени в края на периода / 3059 – за 2005 година, 2752 дела за 2004 година, 2713 през 2003 година/. От тях в три месечен срок са свършени 2737 бр. дела.

         Общо свършените дела в тримесечен срок за цялото наказателно отделение са 86, 5 % от делата / 2005 г. –  също 86,5 %, 2004 г. – 80%, 2003 година – 82 %, 2002 г. – 90 %/.

         През 2006 година са свършени общо – 772 НОХД / 2005 г. – 831, 2004 - 872  дела, 2003 г. – 633 дела, 2002 – 687,2001 година – 630 дела/, от които 651 броя или 84 % в тримесечен срок/2005 г. – 72%, 2004 година – 67 %, 2003 г- - 54 %,2002 година – 72,78 %,2001 г. – 82 %/.

        През 2006 година са свършени и 91 броя НЧХД , от които 54 броя или 59 % в тримесечен срок/ 2005 г. – 67 бр. дела, от които свършени в тримесечен срок 42 броя или 63 %, 2004 г.- 55 броя НЧХД, от които в тримесечен срок 32 броя или 58% , 2003 г. – 52 дела свършени – 77 % в тримесечен срок, 2002 година – 36 свършени -  86 % в тримесечен срок/.

      АНД по чл. 78 А от НК свършени 310 броя дела – 100 % в тримесечен срок/ 2005 година – 357 бр. дела, от които 100 % свършени в тримесечен срок, 2004 година - 251 броя дела, от които 230 броя в тримесечен срок или 92 % , 2002 година – 166 дела – 100 % в тримесечен срок, 2003 година – 133 дела – 100 % в тримесечен срок/.

      ЧНД –общо 578  , от които 100 % в тримесечен срок / 2005 година – 848 бр. дела, от които 100 % в тримесечен срок,2004 година - 959 дела, от които 100 % в тримесечен срок, 2002 година – 813 и 100 % в тримесечен срок, 2003 година 954 и 100 % в тримесечен срок/,

     ЧНД – разпити по чл. 222 и чл. 223 НПК– 606  от които 100 % в тримесечен срок / 2005 година – 501 бр. дела, от които 100 % в тримесечен срок, 2004 година - 311 броя и 100 % в тримесечен срок.

    АНД / жалби срещу наказателни постановления, по УБДХ, Закона за борба със спортното хулиганство и др./ - 709, от които 538 броя дела или 76 % в тримесечен срок / 2005 година – 455 общо броя дела, от които свършени в тримесечен срок 382 или 84 %, 2004 година - 304 свършени от тях в тримесечен срок 196 дела или 64 %, 2002 година – 245 – 82 % в тримесечен срок, 2003 година – 299 – 62 % в тримесечен срок/.

Забележка : Броят свършени дела в определени групи надвишава броя постъпили дела, тъй като през годината са разглеждани и останалите несвършени дела от предходната година.

Останалите несвършени дела в края на отчетния период са 293 броя / 3358 дела за разглеждане минус 3 065  общо свършени дела /

За сравнение през 2005 година са останали несвършени – 285 броя дела, 2004 година са останали несвършени общо 547 дела, 2003 година – 672 дела/.

Общо са осъдени  1276  лица , от които 951 лица по дела НОХД, 12 лица по НЧХД, 303 лица по чл. 78 А и 10 лица по ЗБППМН/ 2005 година – 1166 лица, 2004 година - 1081 лица, 2003 година - 849 лица,  2002 година –осъдени – 801 ,  2001 година - осъдени са 816 лица/.

Наложените наказания по  НОХД са както следва :  Наказание лишаване от свобода до три години е наложено на 508 лица,  от които на 289 е отложено изпълнението на наложеното наказание на основание чл. 66 НК, на 40 лица е наложено наказание от 3 до 15 години лишаване от свобода, на 113 лица е наложено наказание глоба, на 261 лица наказание – пробация и на 29 лица са наложени други наказания.

Оправдани са 8 лица /2005 година – 3 лица,  2004 година – 10 лица, 2003 година – 3,2002 година – 10, 2001 година – 1 лице/ по дела от НОХД и 2 лица по НЧХД.

          През 2006 година са обжалвани общо 246 дела от наказателно правен характер. Отменени са 30 съдебни акта, изменени 3 съдебни акта, потвърдени 170 съдебни акта. Останалите дела към настоящият момент не са върнати от въззивна или касационна инстанция.

        За сравнение през 2005 година са обжалвани общо 269 съдебни акта. От тях потвърдени 107, отменени 46, изменени 12, прекратени от въззивната инстанция 3, а останалите 101 до момента не са върнати от въззивна или касационна инстанция и за тях няма резултат,   2004 година са обжалвани 152 съдебни акта, от които 59 потвърдени, 9- изменени, 16 отменени, а останалите 68 не са върнати от въззивната инстанция, 2003 година обжалвани - 138 съдебни акта по наказателни дела, от които потвърдени – 58, Изменени – 6, отменени – 19,, прекратени от ОС – 5, а останалите 50 до настоящият момент не са върнати от по-горните инстанции и за тях няма резултат, през 2002 година са обжалвани общо 141 съдебни акта по наказателни дела. От тях отменени – 14, потвърдени – 38, изменени – 2, а за останалите 87 не е имало резултат/.

          През 2006 година е прекратено съдебното производство и делото е върнато на Районна прокуратура общо по 61 дела  / за 2005 г. – 57 бр. дела, 2004 година – 61 дела,за 2003 година – 56 дела/ като от тях в разпоредително заседание от съдията докладчик 47, а 24 от съдебно заседание.

           Посочените статистическа данни дават основание да се направят изводи в няколко насоки :

           По постъпленията на делата.

          Запазва се тенденцията от последните три години на увеличение постъпленията на делата от наказателно правен характер, но спрямо 2003 година се наблюдава спад в постъплението с около 300 дела.

       Постъплението по НОХД спрямо предходните две години намалява и е на ниво 2003 година.

       През отчетната година значително е спаднал броя на образуваните дела като БП по чл. 408 Б от НПК / до 28.04.2006 г./ БП и НП / чл. 356, чл. 362 НПК/. Следва да се отбележи, че голяма част от досъдебните производства са били образувани като БП или НП, но тъй като са внасяни в съда със споразумение или с постановление за освобождаване от НО с приложение на чл. 78 А от НК не са образувани като такива. Като БП и НП са образувани единствено делата внесени в съда с обвинителен акт.

       Констатира се чувствително увеличение на постъплението на АНД.През 2006 година е най-голям броят им за последните пет годни.

      Запазва се тенденцията за увеличение постъплението на НЧХД.

       През 2006 година се наблюдава устойчивост спрямо предходните години в постъпленията на дела по чл. 78 А от НК.

       За първи път през последните три години се констатира спад в постъпленията на ЧНД.

      И през 2006 година се запази тенденцията на увеличение на разпитите пред съдия по чл. 222 и чл. 223 НПК, като това процесуално действие от изключение се превърна в правило.

            ПО СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА.

            През 2006 година се запази тенденцията на увеличение броя на свършените дела през последните години, което логично води до намаляване броя на несвършените дела в края на отчетния период.

          Процентът на свършените дела в тримесечен срок е на нивото на предходната година, което го прави най-висок за последните три години..

        Констатира се увеличение на % свършени НОХД в тримесечен срок, но броят на свършените в тримесечен срок НЧХД и АНД бележи спад..

        Общият брой на свършените дела през годината бележи увеличение като за последните три години през 2005 година са свършени най-голям брой дела.

         Наред с известните вече причини за отлагане на делата / представяне на болнични листове, неявяване на свидетели, експерти, адвокати/ през периода 01.01.2006 година до 28.04.2006 година се наблюдаваше масово и съзнателно неявяване по наказателни дела с цел да се отлагат за да се възползуват страните от влизането в сила на новия НПК / за да се ползуват привилегиите на съкратено съдебно следствие и респективно смекчената НО/  и измененията на НК в частта на чл. 78 А .

              ОСТАНАЛИ НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА.

          Останалите несвършени дела в края на отчетния период се запазва на нивото на 2005 година и за последните пет години са най-малко на брой. Спрямо 2004 година броят на несвършените дела в края на периода е намалял близо два пъти, а спрямо 2003 година с 50 %.

              КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ.

           Броят на потвърдените съдебни актове е с пъти повече спрямо отменените из цяло или частично съдебни актове, но към настоящият момент не е възможно да се направи по-пълен извод  предвид обстоятелството, че голяма част от делата изпратени по жалба на въззивната или касационната инстанция все още не са върнати.Обстоятелството, че към 01.01.2007 година е практически невъзможно да се отчетат всички върнати дела от въззивна и касационна инстанция не дава основание да се направят по-пълни и задълбочени изводи относно качеството на постановените съдебни актове.

През 2006 г. в наказателна колегия са работили председателят Чиликов, зам.председателят Красимир Георгиев, районните съдии Бозова , Мазников, Рибчева, Минов, Красимира Дончева , Веселина Георгиева, Златка Илиева .

С оглед изложените резултати следва да се  даде много добра оценка за работа на съдиите от наказателното отделение на Районния съд.

            За резултатите на всеки отделен съдия е приложена таблица по образец на ВСС и МП.

         3.ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

           Към 01.01.2006 година са останали несвършени общо 858  дела от гражданско правен характер. Постъпили през годината общо 4 646  дела или общо за разглеждане през годината  5 504 дела /2005 година – 4063 дела, 2004 година - 3983 дела., 4619 дела за 2003 година и 4195 дела за 2002 година,3681дела  - 2001 г., 5378 дела – 2000 година – дела за разглеждане/.

        

           За сравнение през 2002 година са постъпили общо 3121 дела, 2003 година – 3958 дела, 2004 година – 3239 дела, 2005 година – 3299 дела.

Постъплението на делата по видове е както следва :

          През 2006 година са постъпили общо 1393 дела по общия ред/ 2002 г. – 1749, 2003 г. – 2582, 2004 г. – 1856 дела, 2005 г. – 1501 бр. дела/  и в едно с останалите висящи в началото на отчетния период 782 дела през годината са разглеждани общо 2175 граждански дела по общия ред / 2002 г. – 2753 дела, 2003 година – 3174 дела, 2004 година – 2496 дела, 2005 година – 2153 бр. дела/.

        

         От тях постъплението по по-важните подвидове е  :

       искове по КТ през 2006 година са общо 98 /2005 г. – 231, 2004 г. - 160 дела ,2003 година – 372 дела,2002г.- 292 бр. 2001 г. – 652,2000г. - 1713 бр., 1999г. -1112 бр./    

-          искове по СК през 2006 година са 666 броя / 2005 г. – 677 дела,2004 г. –583,2003 година – 606 дела ,2002г.- 687 бр. 2001г.- 539 бр,2000г. - 746 бр., 1999г. - 772 бр./. През 1994г. те са били 1089 бр., през 1995г. - 1227 бр. , през 1996г. - 1072 бр., през 1997г. - 1035 бр., а през 1998г. - 1196 бр./

 - .       Облигационните искове през 2006 година са били  – 160 / в т.ч. и деликтни искове/  дела/2005 г. – 207 бр. дела,2004 г. –39 дела,2003 година – 35,2002г. – 67 бр. 2001г. – 488 бр2000г. - 469 бр., 1999г. - 329 бр./.

-            Вещни искове през 2006 година 96 броя / 2005 г. – 123 дела,2004 г. - 18 дела, 2003 година – 76 ,2002г. – 183 бр. 2001г. – 440 бр,2000г. - 465 бр., 1999г. -328 бр./.

-       Искове за делба през 2006 година – 98 броя / 2005 г. – 116 дела, 2004 г. - 45 броя дела,2003 година е 80, 2002г. – 104 ,2001г. – 86 ,2000г. - 51, 1999г. - 123 , 1998г. – 165/ -

      През отчетната 2006 година не са  постъпили  дела за финансов начет/ 2005 година – 1 дело,2004 г. – 1 брой, 2003 година няма постъпили дела за финансови начети ,2002 както и през 2001 г. има постъпило 1 бр. дело за финансов начет, 2000г. – 3, 1999г. - 8 , 1998г. - 1/.

-         Други дела 275 / Закон срещу домашното насилие, закон за защита срещу дискриминацията, Закон за закрила на детето/.

         По чл. 126 А от ГПК са постъпили общо 104 дела, останалите висящи в началото на отчетния период са били 6 или през годината са разгледани общо 110 дела / 2002 г. – 178 дела, 2003 г. – 188 дела, 2004 г. – 242 дела, 2005 г. – 244 дела/.

      Постъпилите дела по чл. 126 Ж от ГПК са общо 30, всичко за разглеждане 32 дела  / 2005 г. – 25 дела,2004 г- 27 дела, 2003 година – 39, 2002 г. – 21 дела/.

       През 2006 година са постъпили 446  дела от административно правен характер / ЗСППЗ, ЗВГЗГФ,промяна на име по ЗГР, СП, Ч.Г.Д по чл. 322 ГПК и др./ образувани като Гр. Д. или Ч.Г.Д.  в едно с останалите висящи в началото на отчетния период 39 дела са разгледани общо 485 дела / / 2005 г. – 110 дела, 2004 г. – 55, 2003 г. – 11,2002 г. – 235 дела/.

      Постъпили дела по чл. 237 ГПК през 2006 г. 2446  в едно с останалите висящи 29 дела са разгледани общо 2475 дела /2005 г. 1314 бр. дела,  2004 г. – 1042, 2003 – 997, 2002 г. – 937 дела/.

      Постъпилите Ч.Г. Д. са 227 , разгледани общо 227 дела / 2005 г. – 217 дела, 2004 г. – 121, 2003 г. – 110, 2002 г. – 71 дела/.

         Броят на свършените дела от гражданско правен характер е както следва

         Общият брой на свършените дела от гражданско правен характер през годината е 4752 броя дела - / 5504  общо дела за разглеждане минус останалите 752 несвършени в края на отчетния период/. За сравнение през 2005 г. – свършени общо – 3205 бр. дела,2004 година са свършени общо 3168 дела, 2003 г. – 3935, 2002 г. – 3240 дела.

            От общият брой свършени граждански дела 3999 дела са в тримесечен срок или за цялото гражданско отделение общо 85,16 % са свършени в тримесечен срок / 2002 г. – 74 %, 2003 г. – 79%, 2004 г. 81%, 2005 г. – 81,16 %/.

            1.  Свършени граждански дела по общият ред за 2006 година са общо 1586 / 2005 г. – 1371 дела,2004 г. - 1721, 2003 г. – 2086 дела , 2002г. – 1901 бр.,  2001 г. – 3682,2000г. – 4179, 1999г.-  2075/

            В инструктивният тримесечен срок са свършени общо 971  дела или 61 % /2005 година 578 дела или 42 %, 2004 г. – 53 %, 37 % за 2002 година, 41 % за 2003 година/.

            2. Свършени граждански дела по чл. 126 А  и чл. 126 Ж от ГПК общо 141  /2005 г. – 261 дела,2004 г.- 232 , 2002 година- 167, 2003 година – 164/, от които в тримесечен срок 130  дела или 93 % срещу  100 % за 2005 г., 93 % за 2004 г.,  100 % за 2002 и 2003 година.

           3.    Свършени общо 364  дела от административно правен характер образувани като Гр. Д. или Ч.Г.Д. / ЗСППЗ ,ЗВГЗГФ, промяна на име по ЗГР, СП, Ч.Г.Д. по чл. 322 ГПК и др./-  / 2005 г. – 71 дела, 2004 г. - 34 дела ,2002 г. – 172,2003 г. – 82 дела/, от които в тримесечен срок 238  дела или 65 %/ 2005 г. – 45 %, 2004 г. - 41 % , 2002 – 31 %, 2003 г. – 35 %/.

      4. Свършени общо 186  Ч.Г. Д. /2005 г. – 217 дела, 2004 г. – 111,  2002 г – 59, 2003 г. – 99/, от които 185 в тримесечен срок или 99 %.

     5. Свършени общо 2475 дела по чл. 237 ГПК / 2005 г. – 1285 дела, 2004 г. - 1036 дела, 2002 г. – 922,2003 г. – 926/ - всички в тримесечен срок.

         Останалите несвършени дела в края на отчетния период са общо 752 броя дела / брой дела за разглеждане – 5504  минус брой свършени дела – 4752 /

          За сравнение несвършените дела през годините са както следва :  2005 г. – 858 дела, 2004 г. – 764 дела, 2003 г. – 684, 2002 г. – 955 броя дела.

През 2006 година са били обжалвани общо 438 съдебни акта. От тях отменени 44 съдебни акта, 29 съдебни акта изменени, 140 съдебни акта са оставени в сила, а по 6 дела е прекратено производството от въззивния съд. Останалите до момента не са върнати от въззивна или касационна инстанция

За сравнение през 2005 година са били обжалвани също 438 съдебни акта по дела от гражданско правен характер . От тях 140 съдебни акта са оставени в сила, отменени частично – 26 съдебни акта, отменени из цяло 49 съдебни акта, прекратени от въззивната инстанция 4 броя дела. Останалите съдебни актове не са върнати към настоящият момент от въззивната или касационната инстанция.

През 2004 година са обжалвани общо 265 съдебни акта по дела от гражданско правен характер. От тях са потвърдени общо 59, отменени общо 14, върнати за разглеждане от друг състав – 7, частично отменени – 15, а останалите 170 не са върнати от въззивната инстанция.

           Посочените статистическа данни дават основание да се направят изводи в няколко насоки :

           По постъпленията на делата.

           През 2006 година  се наблюдава  най-голямо постъплението на дела от гражданско правен характер за последните пет години, като спрямо 2005 година са постъпили с около 1400 дела повече.

           Запазва се тенденцията за спад на постъплението на делата по общия ред / макар и минимално/ за сметка на увеличение на постъпленията по чл. 126 Ж от ГПК, по чл. 237 ГПК, Ч.Г. Д. Спрямо 2005 година с два пъти е увеличено постъплението на делата по чл. 237 ГПК.

        Констатира се спад на постъпленията на делата по КТ, вещни и облигационни искове спрямо 2005 година , но спрямо останалите предходни години увеличението е значително.

      Исковете по СК и тези по чл. 126 А от ГПК запазват устойчивост в постъплението.

            ПО СВЪРШЕНИТЕ ДЕЛА.

            За последните пет години през 2006 година е най-висок броят на свършените дела / с около 1500 броя повече спрямо 2005 година/, което доведе и до значително намаляване на висящите дела.

           През 2006 година е най-висок и процентът на свършените граждански дела в тримесечен срок спрямо последните пет години.

           Чувствително е увеличен и броят на свършените дела по общия ред, свършените в тримесечен срок като спрямо 2005 година разликата е очевидна - от 41 % на 61 % свършени в три месечен срок.

           Минимално е спаднал процента на свършените БП по чл. 126 А и чл. 126 Ж от ГПК в тримесечен срок.

           Основните трудности, които възникнаха за приключване на делата в тримесечен срок бяха в няколко насоки :

            - При нередовна искова молба докладчикът след като я остави без движение на основание чл. 100 ГПК дава указания за отстраняване на нередовностите.  Освен, че срокът за приключване на делото е започнал да тече, но не са редки и случаите, когато се изпълняват само част от указания, след което следват нови указания, нови срокове и тримесечният срок на практика изтича за отстраняване нередовностите на исковата молба.

-   По част от спрените дела / до приключване на наказателно производство, внасяне на депозит по дела за делби/  докладчикът няма възможност за реакция и тези дела са висящи с години.

              ОСТАНАЛИ НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА.

          Останалите несвършени дела в края на отчетния период като брой са най-малко през последните  години. Като причина за останалите несвършени дела в края на отчетния период освен посочените по-горе причини са и  завишените постъпления в края на месец Ноември, през месец Декември , както и обстоятелството, че не са редки случаите на отлагане на делата след второ съдебно заседание / тази е и основната причина по-голяма част от делата да не са свършени в инструктивния тримесечен срок/ .

              КАЧЕСТВО НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ.

           Броят на оставените в сила съдебни актове е с пъти повече спрямо отменените из цяло или частично съдебни актове, но към настоящият момент не е възможно да се направи по-пълен извод  предвид обстоятелството, че голяма част от делата изпратени по жалба на въззивната или касационната инстанция все още не са върнати.

         През годината в гражданското отделение са работили зам.- председателят Г. Атанасов и районните съдии Тонева, Енчева, Колева, Александър Георгиев, Т. Илкова, В. Мишова, Ж. Желев, Режев, Аджелев, а до месец Април 2006 г. и съдия Минев.

С оглед горепосочените данни колегите от гражданското отделение за изминалата 2006 г. следва да получат много добра оценка за работата си.

            За резултатите на всеки отделен съдия е приложена таблица по образец на ВСС.

         4.ДРУГИ ПРОБЛЕМИ

             Статистическите данни и направеният анализ  дават основание да приема , че през изминалата 2006 година се наблюдава сериозно подобряване на срочността при насрочването, решаването и предаването на делата . Все още се допускаше отлагане на дела поради неправилно или несвоевременно връчване на призовки и съдебни книжа, неявяване на защитници, свидетели, експерти, представяне на болнични листове, а в редки случаи и поради недостатъчна подготовка на съдията докладчик за провеждането на с.з.

           Наред с това друга причина за отлагане на делата е ,че по множество от делата е практически невъзможно още в първото съдебно заседание да се съберат всички необходими писмени и гласни доказателства и често се налага доизясняване на фактическата обстановка по делото, назначаване на нови или допълнителни експертизи, издирване на лица с неизвестен или променен адрес, изчакване приключването на други дела в съда или в друг съд, по които висящият спор е преюдициален спрямо разглеждания.

           През отчетната 2006 година съдебните актове се изготвяха в предвидените законови и инструктивни срокове. Забавянето на изготвянето на съдебните актове беше изключение. Към момента на изготвянето на статистическата справка  /15.01.2007 година/ нямаше дела с неизготвени съдебни актове над определените законови и инструктивни срокове.

            С цел упражняването на контрол относно спазването на законовите срокове за изготвянето на съдебните актове в изпълнение на заповед  № 420/14.12.2004 година на председателя на РС град Стара Загора и през 2006 година двамата Зам. Председатели до пето число на всеки месец  проверяваха и докладваха поименно кои съдии колко просрочени съдебни акта имат.

        През 2006 година както и през последните  години всички районни съдии бяха групирани с постоянен секретар-протоколист и деловодител / по един деловодител на двама съдии/, което доведе до по-голям синхрон при провеждането и подготовката на съдебните заседания и оптималното натоварване на съдебните служители. Увеличеният щат на магистратите и запазеният щат на съдебните служители доведе до затруднения при групирането на някои съдии със секретар протоколисти и този проблем остава открит  за следващата 2007 година.

        Секретар – протоколистите освен, че изпълняваха задълженията си произтичащи от ПСАРОВАС се  включваха и подпомагаха съдиите при изписването на съдебните актове, при необходимост подпомагаха съдебните деловодства и бюро “Съдимост”.

            В края на месец Юни 2006 година бе въведена подобрената версия на програмния продукт единен за цялата страна разработен от ВСС на РБ за разпределение на делата на “ случаен принцип” и от този момент всички постъпващи дела в РС град Стара Загора на основание чл. 12 А от ЗСВ и чл. 26, ал. 1 ПСАРОВАС  се разпределят между съдиите чрез този софтуер. Следва да се отбележи, че последната версия на програмният продукт за разпределение на делата на “ случаен принцип” отчита равномерното разпределение на делата между отделните съдии по видове и във всеки един момент има възможност да се следи каква е натовареността на различните състави..

         На 05.07.2006 година в РС град Стара Загора бе извършена партньорска проверка от експерти на Европейската комисия по темата свързана с корупцията. Ръководството на РС град Стара Загора уведоми екипът от експерти, че няма образувани дисциплинарни и наказателни производство срещу магистрати и съдебни служители от РС град Стара Загора и за превантивните мерки , които се вземат за предотвратяване и недопускане на корупционни практики. В резултат на извършената партньорска проверка не бяха констатирани нарушения.

           През изминалата 2006 година съдиите от РС град Стара Загора взеха участие в различни семинари организирани от Националният институт на правосъдието, на местно ниво / съвместно с ОС и Районна прокуратура/, което доведе до повишаване на тяхната квалификация и даваше възможност да се синхронизира и уеднаквява съдебната практика, да се прилагат правилно новите нормативни актове.

           Съдиите от РС град Стара Загора взеха участие и на проведената през периода 16-18.11.2006 година в град София първа национална конференция на магистратите в РБ.

             На основание чл. 55, ал. 1 във вр. с параграф 3 от ПЗР на Наредба № 1 /15.06-2006 година на ВСС на РБ за атестиране на съдии, прокурори и следователи общото събрание на РС град Стара Загора избра следните членове на помощните атестационни комисии : Златко Мазников, Красимира Дончева, Блага Бозова, Емилия Енчева, Антония Тонева, Александър Георгиев.

            През периода 15.02.2006 година – 07.04.2006 година в РС град Стара Загора бе извършена пълна финансова ревизия за последните две години от дирекция “ Вътрешен финансов одит” към ВСС. Не бяха констатирани допуснати нарушения, а в ревизионната записка дори се посочиха и някои “ добри практики”.

            Част от съдиите на РС град Стара Загора взеха участие в документалния  филм излъчен по Канала 1 “ Журналисти против корупцията”, в който взеха отношение по различни проблеми и бе дадена възможност на граждани, адвокати, юрисконсулти да изразят отношение към работата на съда.          

           За да се подобри квалификацията на съдебните секретари и да се предотвратят техническите грешки водещи често и до загуба на информация бяха отчетени трудностите които има съдебният служител при работата с компютъра. И системният администратор на РС град Стара Загора проведе персонално обучение с всеки един от тях. Това даде определени резултати, като считам че и през следващата година следва да се провеждат периодични обучения по компютърна грамотност както със съдебните секретари така и със съдебните деловодители.

         Под ръководството на съдебният администратор беше подреден архивът на съда и чрез поставените нови стилажи освен , че помещението придоби по-добър вид има възможност за по-бързо ориентиране при търсенето и изваждането на архивни дела.

         Специално създадена комисия два пъти в годината провери общото състояние и воденето на деловодните и срочни книги. Не бяха констатирани сериозни нарушения, но с оглед упражняването на контрол и стимулирането на съдебните служители и магистрати за правилното водене на книгите тези проверки ще продължат и през следващата години с цел отстраняване на евентуално допускани пропуски и нарушения.

          През следващата година следва да се продължи работата по подобряване срочността при изготвяне на съдебните актове и скъсяване на сроковете от постъпване на делото в съда до обявяването му за решаване, както и за по-добра и по-задълбочена подготовка от съдията докладчик за съдебно заседание.

                  Двамата Заместник председатели и някои от районните съдии от РС град Стара Загора с ранг “ съдия в ОС” взеха участие в различни комисии – за атестации, за провеждане на конкурси, за закупуване на различни материални активи - което доведе до допълнителното им натоварване и искам да благодаря за срочното и задълбочено изпълнение на поставените им задачи.. 

           

          ІІІ. С Ъ Д Е Б Н О        И З П Ъ Л Н Е Н И Е

           1. Статистически данни              

          Неразделна част от цялостната дейност на Районен съд - Стара Загора представлява изпълнението на влезлите в законна сила съдебни актове, което се извършва от Съдебно - изпълнителната служба на РС.

         През  2006 г. СИС при РС работеше с пълен щат от съдебни изпълнители и съдебни служители. В службата работеха съдебните изпълнители Теодора Колъксъзова -Ръководител и съдебните изпълнители Радка Раданова, Ирина Методиева ,Боян Дюлгеров и Татяна Керанова..

         В съдебно изпълнителна служба през 2006 година са постъпили общо 1241  дела. Към тях следва да се прибавят и останалите несвършени от предходната година 6879 дела или общо дела за разглеждане през цялата година 8120 дела./2005 г. – постъпили 1704 дела и общо за разглеждане 8140 бр. дела,2004 г. постъпили общо 1528 дела, останали висящи от предходната година 6262 или общо разгледани 7790, 2003 г. са постъпили общо 1 389 дела. Като се прибавят към тях и останалите несвършени към 01.01.2003 година 7 185 дела то през годината са разглеждани общо 8 574 дела / висящи/,2002 година общо 8584 бр. дела, през 2001 година – общо 8783 дела/.

          От делата за разглеждане през годината са свършени 1236  дела от които 447  дела чрез плащане на дължимите суми, 592 дела са прекратени по давност, перенция и други, а 197 бр. дела са изпратени на друг съдебен изпълнител..

           Останалите висящи изпълнителни дела към 31.12.2006 година са общо 6884  броя.

          За сравнение през 2005 година от делата за разглеждане през годината са свършени 1261 дела от които 750 дела чрез плащане на дължимите суми, 511 дела са прекратени по давност, перенция и други.

           Останалите висящи изпълнителни дела към 31.12.2005 година са общо 6879 броя.

           За 2004 година данните са следните  - 627 чрез плащане и 727 дела са прекратени по давност, подсъдност, подведомственост и перенция т.е. останали несвършени общо 6436 дела, 2003 година - 731 дела / чрез изплащане/ и 1581 дела прекратени / по давност, по подсъдност, по подведомственост, перенция/ или общо   2 312 дела. Останалите несвършени дела към 01.01.2004 година са общо 6 262 броя.

През 2006 година са насрочени общо 71 продажби на недвижими имоти – свършени 27 / През 2005 г. – 50, 2004 година -  131 продажби на недвижими имоти, 2003г. са насрочени общо 97. продажби на недвижими имоти, 2002 година – 99, 2001 г. – 107, 2000г. – 61, 1999г. – 34/ и насрочени общо 27 продажби на движими вещи/ 2005 г. – 147, 2004 година - 48 продажби на движими вещи/, 19 въвода, 20 бр. предаване на движими вещи, 967 други изпълнителни способа..

През 2006г. са постъпили общо за събиране  7875886 лева /2005 г. – 10959211 лева,2004 година - 5523863 лева, 2003 г.- 6 925 205 лева,2002 година - 4 795 188 лв./. В едно с останалите несъбрани суми в началото на периода / 21391765 лева / през годината  общо за събиране е била сумата от 29267651 лева.

Общо събраната сума през годината е 3 042 390 лева / 2005 г. – 6505737 лева, 2004 година е  4173613 лева/. Останалата сума за събиране в края на отчетния период е  20280035 лева .

          През 2006 година са постъпили общо 45 жалби против действията на държавните съдебни изпълнители от, които ОС град Стара Загора е уважил 7 броя, а останалите са оставени без уважение. Това два основание да се приеме, че по показателя качество са постигнати много добри резултати.

         2.Проблеми и препоръки :

       Направеният анализ на данните сочи, че през 2006 година се наблюдава намаление броя на постъпилите дела, броя на свършените дела и се е увеличил броя на несвършените дела в края на отчетния период спрямо предходните години.

     Движението на броя на делата рефлектира и върху събираемостта на сумите – наблюдава се тенденция към намаляване на събраната сума за сметка на увеличаващите се несъбрани суми.

    Основните проблеми свързани със забавянето на движението на изпълнителните дела и през изминалата година не се различават съществено от проблемите поставени през предходните години. Отново могат да се сведат до няколко : липса на достатъчно имущество на длъжниците, многобройните процесуални възможности за спиране на изпълнителните дела, недостатъчно ефективни способи за изпълнение, формализъм при извършването на определени процесуални действия, затруднение при връчване на призовките за доброволно изпълнение и съответно съобщения за процесуални действия в това число и връчване на преписи от жалбите.

       С ДВ бр. 43/20.05.2005 година бе приет Законът за частните съдебни изпълнители, който влезе в сила на 01.09.2005 година. От месец Април 2006 година на територията на град Стара Загора започнаха да действат първите частни съдебни изпълнители. Безспорно това е другата основна причина за намаляване  обема на работа на СИС. Следва обаче да се държи сметка за в бъдеще, че при съществуващата смесена форма на съдебно изпълнение ще се задълбочава конкуренция между частните и държавни съдебни изпълнители , което се надявам да доведе до по-голяма бързина и ефективност при изпълнение на влезлите в законна сила съдебни актове. Разчитам и на добро взаимодействие между  частните съдебни изпълнители от съдебният район и РС град Стара Загора.

      И през отчетната година въпреки запазеното съотношение между държавни съдебни изпълнители и съдебни служители / 5 : 3/ не бе промени щатът на съдебните служители от СИС, което често създаваше затруднения най-вече в деловодството на службата.

         С цел подобряване организацията на работа и с оглед равномерното натоварване на съдебните изпълнители след настъпилите кадрови промени в СИС при РС град Стара Загора  през отчетната година постъпващите дела започнаха да се разпределят на персонален, а не на териториален принцип като в тази връзка очаквам мнението на колегите доколко тези промени са имали ефект.

       През следващата година следва да се използува намаляващият брой на постъпление на делата с цел приключване на незавършилите производства и намаляване броя на несвършените дела в края на отчетния период.

         С оглед гореизложеното като цяло следва да се даде добра оценка за работата на цялата Съдебно-изпълнителна служба при РС-Ст.Загора, както и на всеки един от петимата съдебните изпълнители.

.

        

           ІV. С ЪДИИ    ПО     В П И С В А Н И Я Т А

           1. Статистически данни              

През 2006г. в Службата са работили съдиите по вписванията Кремена Борисова - ръководител на същата , Женя Люцканова , Веселина Дончева, Диана Рачева, а от 01.12.2006 година при условията на чл. 68, ал. 1 т. 3 КТ и Царина Николаева.

През отчетната 2006г. са разгледани и вписани  общо 16404 акта / 2005 г. – 14461 , 2004 г. - 14328 акта, 2003 година - 11 180 ,през 2002 година - 9824 бр, 2000 г. – 8567 бр./.:

Следователно през последните години се наблюдава трайна тенденция на нарастване броя на вписаните актове, като за 2005 година спрямо 2000 година увеличението е почти два пъти.

През изминалата година са извършени  1617 заличавания / 2005 г. – 1601/ на вписвания на ипотеки, възбрани, искови молби, 7038  броя 7311 броя са издадените удостоверения за тежести, за извършени вписвания / 2005 г. – 7311 / .

Освен с пряката си дейност – вписване на подлежащи на вписване актове – съдиите по вписванията през годината бяха ангажирани и с изготвянето на множество справки за други държавни органи, банки, граждани, справки по граждански и наказателни дела.

         2.Проблеми и препоръки :

           За улесняване работата на съдиите по вписванията и през тази година както през последните пет работи и усъвършенствана версия на компютърна програма за архивиране и унищожаване на нотариални дела, която доказа своята надеждност и своите предимства и значително облекчи работата .

         С оглед равномерното натоварване на съдиите по вписванията по Заповед на председателя на РС град Стара Загора на ръководителя на съдиите по вписванията бе възложено на ротационен принцип да се изготвя ежеседмичен график за работата между отделните съдии – кой с кои нотариуси ще работи, кой ще обслужва граждани и т.н.

С приемането на измененията и допълненията в закона за  кадастъра и имотния регистър /ДВ бр. 36/30.04.2004 година/ и създаването на “ Агенцията по вписванията “бе отделена от РС град Стара Загора дейността по фактическото и техническото вписване на съдебните актове.Това разделяне както и организацията на работа в агенцията по вписванията  и при съдиите по вписванията през 2006 година създадоха  проблеми в няколко насоки :

  -    Нарушаваше се и тридневния срок в чл. 12, ал. 2  от Правилника за     

       вписванията за връщане на вписаната искова молба / в случаите когато        

       исковата молба подлежи на вписване/.

       В тази връзка считам, че през следващата 2007 година следва да се търсят начини за подобряване организацията на работа при съдиите по вписванията, да се организират срещи под формата на семинари на национално ниво или поне на ниво апелативен район, на които да се конкретизират съществуващите проблеми и да се търси отговор на тях включително и чрез предложения за нормативни промени.

           Според възможностите “ Агенцията по вписванията” и през година обезпечаваше технически освен служителите  и съдиите по вписванията при РС град Стара Загора. Считам обаче, че и през следващата година следва да продължат усилията за обновяване на компютърната техника и  копирните машини за съдиите по вписванията.

         За работата през годината на съдиите по вписванията считам, че следва да се даде задоволителна оценка.

           V. Д Е Й Н О С Т   Н А  Б Ю Р О “С Ъ Д И М О С Т “

           През цялата отчетна 2006г. в Бюро “Съдимост” е работил постоянно само един щатен служител - съдебен деловодител, който през различни периоди от време, поради големия обем работа е подпомаган от втори съдебен служител / съдебен секретар/ , макар такъв да не е предвиден по щат.

           През 2006 г.. в бюрото са издадени общо 28524 броя свидетелства за съдимост / 2005 г. – 26689 бр.оя,2004 г. - 22462 броя , 2003 година - 24 253 бр., 19 500 бр. през 2002 година, през 2001 година са издадени общо 19 778 свидетелства за съдимост, през 2000г. в бюрото са издадени общо - 23 699 бр., през 1999г. - 23 202 бр., през 1998г. - 24 362 бр./

           За сравнение през предходните години количеството е следното : 1993г.-202 бр.,1994г.-278 бр.,1995г.-201 бр.,1996г.-158 бр.,1997г.-25 955 бр. Следователно и през изминалата година се запази трайната тенденция през последните  години за многократно увеличение на издаваните свидетелства, удостоверения и справки за съдимост - около и над 20 000 бр.

           Поради горното се налага изводът, че за нормалната работа на Бюрото е необходимо отпускането на една щатна бройка за съдебен деловодител в тази канцелария на Районния съд.. Това се явява крайно належащо и с оглед предвидените по-кратки срокове,  правата, задълженията и функциите на служителя в БС , уредени в Наредба № 1/24.01.2000г. на Министерство на правосъдието за организацията и работата на бюрата за съдимост/Д.в.бр.10 от 04.02.2000г./. Този проблем е поставен всяка година през последните пет, изготвяни са многобройни предложения за промени в щата, последното от  които е от месец Октомври 2006 година, но до настоящият момент няма решение.

         VІ. С Г Р А Д Е Н   Ф О Н Д    И    Т Е Х Н И Ч Е С К А

                                      О Б Е З П Е Ч Е Н О С Т :

           1.Сграда,оборудване,проблеми :

           През 2006 година по бюджета на съдебната власт от РС град Стара Загора са внесени 710583 лева от събрани държавни такси, 25624 лева от конфискувани средства и 52 2003 лева от глоби. Разходите на РС град Стара Загора за годината са 1471026 лева.

         Районен съд град Стара Загора се помещава в съдебната палата в град Стара Загора.

          Помещенията на съда - съдийски кабинети, съдебни зали, канцеларии и сервизни помещения се явяват крайно недостатъчни за нормалното функциониране на Районния съд и на службите към него. Съществува недостиг на съдийски кабинети, канцеларии за СИС, за съдиите по вписванията, съдебни зали. Това налагаше и през 2006 година в кабинети да работят по двама съдии

. Въпреки изготвен график в кои дни от седмицата кои състави да заседават при постъпване на бързи производства, искания от органите на досъдебното производство за разпит пред съдия, искания за вземане МН или промяна на МН възникваше проблема с недостиг на съдебни зали.

          Считам, че решаването на въпросите с кабинетите на магистратите и с броя на залите остава открит, но предвид възможностите на съдебната палата към настоящият момент не мога да направя искане за отпускане на нови канцеларии.

          В рамките на бюджета на съда през изминалата 2006 година бяха закупени шкафове за канцелариите, бюра, маси за съдийските кабинети,  правна литература с цел подобряване условията на работа.Беше обновен и компютъризиран офисът на РС град Стара Загора като се осигури достъп и до интернет.

       През 2006 година остана нерешен въпросът с обособяването на стая за класифицирана информация.Според изискванията на ЗЗКИ във всяка организационна единица каквато е и РС град Стара Загора следва да има такова помещение отговарящо на определени изисквания и през следващата година този проблем следва да бъде разглеждан с приоритет.

           2.Техническо оборудване - компютри, мрежи, програмни продукти, проблеми :

           И през 2006г. продължиха да работят успешно новите подобрени варианти на компютърните програми в СИС и Службата по вписванията, които допринасят за по добрата организация на работата.

В Бюро съдимост беше обновена компютърната програма и въведен нов софтуерен продукт единен за цялата страна.

През 2006 г. продължи ползването от всички съдии, съдии-изпълнители, съдии по вписванията и служители на текстообработващата програма Word, правните програми Апис-6. Продължи и осъвременяването на правната програма Апис-6 чрез електронна поща след всеки пореден брой на Държавен вестник.

             В началото на годината бе разработена и се поддържа интернет страница на РС град Стара Загора, в която се съдържа актуална информация за дейността на съда – обяви за конкурси, графици за дежурни съдии, графици за съдебни заседания и т.н.  

         Според възможностите на определения бюджет на съда и през изминалата година продължи закупуването на компютри, принтери и копирни машини.Из цяло е обновена компютърната мрежа, което допринася за по-бърза връзка между отделните работни станции, бързина при прехвърлянето на информацията и за свеждане до минимум на техническите проблеми.

          Предоставените за ползуване компютърни конфигурации и две нови копирни машини от “ Пощенска Банка”, “ Райфайзенбанк”, “ Първа инвестиционна банка”,  “ Корпоративна търговска банка” , частният съдебен изпълнител Кръстю Ангелов дадоха възможност да се обнови компютърната техника, а чрез  новите копирни машини значително се облекчи работата на съдебните секретари и деловодители.

         В края на 2006 година бяха закупени осем ЮПС устройства за съдебните зали и чрез поставянето им се дава възможност да се гарантира по-голяма сигурност на информацията и при спиране на електрическото захранване ще има възможност да се довърши съдебното заседание.

         През 2007 година следва да продължи обновяването на компютърната техника и постепенно да се заменят остарелите компютри и принтери от съдийските кабинети, съдебните зали, деловодствата и канцелариите на съдебните секретари.

                      VІІ. З   А   К   Л   Ю   Ч   Е   Н   И   Е

                             

           Посочените резултати дават основание да се направи заключението, че през 2006 година всеки един от работилите в Районния съд районни съдии, съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители е допринесъл със своя труд, усилия и знания за бързо и качествено правораздаване.

           Считам, че за целия състав на РС - Стара Загора изминалата 2006г. беше една успешна в професионално отношение година, като отчетените резултати сочат, че съдиите и служителите са положили необходимите усилия за своевременното разглеждане и приключване на голяма част от постъпилите дела.

          И през следващата година следва да продължи съдействието на Окръжен съд-Стара Загора за обмяна на опит, споделяне на впечатления и своевременно отстраняване на погрешна практика в рамките на Окръжния съд и районните съдилища в рамките на Старозагорския съдебен окръг.Изказвам благодарност на съдиите от Окръжен съд град Стара Загора за оказваната през годината методическа помощ .

           VІІІ. М    Н    Е    Н    И    Я

           Относно влезлите в сила нормативни актове и препоръки към законодателя.

Подготовката на Република България за присъединяването към Европейския съюз от 01.01.2007 година , необходимостта от синхронизирането на нормативните актове с правото на Европейския съюз и с международното право както и динамиката на обществените отношения в страната през изминалата 2006 година намериха отражение в редица законодателни промени.

В  ДВ бр. 27/31.03.2006 година бяха обнародвани измененията в Конституцията на Република България в частта отнасяща се до съдебната власт.С тези промени бяха въведени основните принципи относно несменяемостта / чл. 129, ал. 5 от К/, правомощията на прокуратурата / чл. 127 от К/, следствените органи / чл. 128 К/ и Министъра на правосъдието / чл. 130 А от К/. Мотивът на законодателя бе да осигури и гарантира независимостта на съдебната власт и да се намери балансът с останалите власти – законодателна и изпълнителна. Тази цел обаче не бе изпълнена по най-удачният начин като решението на законодателя в чл. 130 А, ал. 1 т. 1 – т. 3  от Конституцията относно проектът за бюджет на съдебната власт, управлението на имуществото на съдебната власт доразвити съответно в чл. 27 т. 8 ЗСВ и чл. 36 А от ЗСВ , правомощията на министъра на правосъдието относно предложенията за кадровите промени постави под съмнение независимостта на съдебната власт и даде повод за множество критики от страна на действащи магистрати и на Европейската комисия. В този смисъл само няколко месеца след приемането на измененията на Конституцията на РБ започна обсъждането на нови конституционни промени.

Измененията в Конституцията на РБ и създаването на административните съдилища с новият АПК / ДВ бр. 30/11.04.06 година/ наложиха и поредните промени - на три пъти / ДВ бр. 17/24.02.06 година, ДВ бр. 30 /11.04.06 година и ДВ бр.- 39/12.05.06 година/ в основният устройствен закон на съдебната система – ЗСВ.

С измененията на чл. 12 А от ЗСВ законодателно бе закрепен принципа на случайно разпределение на делата и по този начин бе отговорено на една от критиките към съдебната система отправена от Европейския съюз към РБ и отпаднаха всякакви съмнения относно начините и критериите за разпределение на постъпващите дела.

С измененията на ЗСВ с ДВ бр. 39/2006 година / чл. 127 Б и следващите от ЗСВ/ бе въведен централизиран конкурс за заемане на всички свободни длъжности от магистрати, държавни съдебни изпълнители и съдии по впиванията. Безспорно конкурсът дава възможност да се оценят качествата на всички кандидати и да постъпят на работа  тези с най-добри нравствени и професионални качества, създава се прозрачност при назначаването на магистрати, но определено законодателят стигна до някои крайни решения, които не се оказват особено удачни и в определени моменти биха затормозили нормалната работа.

Считам, че при една бъдеща законодателна промяна следва да се преразгледа изискването за провеждането на конкурс при преназначаване на магистрати  в различни съдилища на едно и също ниво , да се даде възможност на съответния административен ръководител да изразява становище по отношение на магистрата, който ще бъде назначен респективно преназначен и да се създаде облекчена процедура при назначаване на магистрати при условията на чл. 68 т. 3 КТ / до завръщане на титуляра/, тъй като провеждането на централизиран конкурс два пъти в годината / чл. 127 Б, ал. 3 ЗСВ/ в определени случаи би обезсмислил назначаването на заместник, което затруднява кадровата обезпеченост.

За да бъде мотивиран съответният магистрат да  изпълнява съвестно своите задължения, да се усъвършенства, развива и израства в кариерата при преназначаване от районен съд  в окръжен съд / и т.н. по йерархията/ следва да се отчитат постигнатите до момента резултати , а не единствено и само представянето по определен начин на конкурс.  

Измененията в чл. 30 Б от ЗСВ  относно атестирането намериха продължение и доразвитие в Наредба № 1/15.06.06 година на ВСС на РБ за атестиране на съдии, прокурори и следователи /ДВ бр. 61/28.07.2006 година/, изменена с ДВ бр. 101/15.12.06 година/. С цитираната наредба  нормативно се регламентираха общите критерии при атестиране на магистратите / чл. 9/ и се конкретизираха показателите при атестиране на съдии – раздел ІV, чл. 10 и следващите от Наредба № 1. Предвиденият единен формуляр при атестиране в чл. 62 и разграниченията на видовете положителна атестация в чл. 60, ал. 1  създават условия за обективна преценка за качествата на всеки отделен магистрат. Считам обаче , че в състава на помощните атестационни комисии по чл. 55 не следва да участват съдии от съответния съд при атестация на съдия от същия съд. В този смисъл би било по-целесъобразно в помощите атестационни комисии да вземат участие магистрати от по-горестоящият съд, като по този начин същите ще имат преки наблюдения и впечатления от работата на атестирания за целия период на атестацията.

           Считано от 29.04.2006 година стана действащ новият НПК обнародван в ДВ 86/05 година. Като цяло очакванията за постигане необходимата бързина за максимално  скъсяване  периодът от време от извършването на престъплението до налагането на наказанието т.е. наказателното производство да приключва с влязъл в сила съдебен акт в “ разумен срок “ / чл. 22 от  НПК и чл. 6 от ЕКПЧ/ в по-голямата част бяха оправдани чрез приложението на някои нови правни институти и премахването на някои процесуални пречки за движението на делата съществуващи в отменения НПК  като съкратено съдебно следствие / чл. 37-чл. 374 НПК/, незабавно производство / чл. 362-чл. 367 НПК/, бързо производство / чл. 356-чл. 361 НПК/, разширеното приложено поле на чл. 78 А от НК, ограничаване на процесуалните възможности на прокурора да връща делата на разследващите органи / чл. 226, ал. 3 и чл. 242, ал. 2 НПК/, възможността за даване ход на делото когато пострадалият не е намерен на посочения адрес / чл. 271, ал. 5 НПК/възможността в споразуменията да се прилага и чл. 25 НК / чл. 381, ал. 8 НПК/предвидените срокове, в които съдът следва да насрочва делата / чл. 252 НПК/, ограничаване възможността да се отлага делото когато защитниците на подсъдимите са повече от един / чл. 271 , ал. 3 НПК/.

Съществуваха и някои затруднения в правоприлагането на чл. 371 т. 1 и т. 2 НПК / различните хипотези на съкратено съдебно следствие/ относно възможностите на съда при какви хипотези и с какви аргументи да откаже провеждането на съкратено съдебно следствие, има ли възможност за избор по коя от хипотезите на чл. 371 НПК да се проведе съкратеното съдебно следствие  предвид обвързаността на решаващият съд съгласно чл. 373, ал. 2 НПК да налага наказание при условията на чл. 55 НПК. Би било в интерес на правосъдието и справедливостта при една бъдеща законодателна промяна в чл. 373, ал. 2 НПК да се въведе възможност, а не задължение за съда да прилага чл. 55 НК при индивидуализацията на наказанията / така както е предвидил законодателя в чл. 381 , ал. 4 НПК/.

Определено считам, за законодателен пропуск в чл. 381, ал. 5 НПК липсата на възможност в споразумението да се уговаря и приложението на чл. 68, чл. 69, ал. 2 , чл. 69 А от НК. Това налага образуване на ново производство по реда на чл. 306 НПК в хипотезите когато съдът следва да се произнася по изтърпяване на отложено наказание.

С измененията на НК с ДВ бр. 86/2005 година в сила от 29.04.2006 година законодателят разшири приложното поле на чл. 78 А от НК , което даде възможност да се налагат административни наказания по облекчената процедура на  глава 28 НПК на пълнолетни и непълнолетни в случаите, когато са извършени по-леки престъпления.

С ДВ бр. 75/06 година считано от 13.10.2006 година законодателят създаде нова ал. 6 на чл. 78 А от НК, с което се стесни приложното поле на административните наказания при определени хипотези отчитайки високата степен на обществена опасност на тези деяния.От гледна точка на законодателната техника това не бе направено по най-прецизния начин , което създаде затруднения при правоприлагането.  Спорен е смисълът и съдържанието на понятието “ пияно състояние” – дали се обхващат само квалифициращите признаци от съставите на различните престъпления или се има предвид и случаите на двуактните престъпления, когато пияното състояние е елемент от състава на престъплението както е в чл. 343 Б от НК.

          Хипотезата да не се прилага чл. 78 А от НК при множество престъпления на практика е неприложима, тъй като съдът решаващ конкретното дело е в невъзможност да  знае срещу същото лице има ли и други незавършени наказателни производство в същият съд, в друг съд или на досъдебното производство и да предположи какъв ще бъде крайният резултат от тези незавършени наказателни производства. В случай, че не се направи спешна законодателна промяна в тази част на чл. 78 А, ал. 6 НК относно хипотезата “ множество престъпления” остава рискът от възобновяване на производства по приключили дела.

        За съжаление през годината се задълбочиха и проблемите свързани с приложението на Закона за здравето. Затрудненията бяха свързани най-вече с приложението на чл. 146 и следващите от ЗЗ в случаите на процедурата по принудително лечение.Предвидените две открити съдебни заседания / по назначаване на експертиза и определяне на формата на провеждането на експертизата /първо/ и по приемане на експертното заключение и постановяване на СР по същество / второ/ / , липсата на процесуална възможност освидетелстваните да бъдат задържани в болнично заведение при неявяване в с.з., обстоятелството, че почти във всички случаи освидетелстваните не се явяват доброволно в с.з. доведе до многократно отлагане на делата и затруднение при издирването и довеждането в с.з. на тези лица.

Считам, че при една бъдеща законодателна промяна следва да се обсъди и предвиди възможността първото с.з. / по назначаване на експертизата и определяне формата на провеждане на експертизата/ да бъде закрито. По този начин лицата с тежки психични заболявания, на които е определена стационарна форма на провеждане на експертиза ще бъдат настанени в психиатрично здравно заведение преди провеждането на съдебното заседание по изслушване и приемане на експертното заключение и решаване по същество.

Съществуващите проблеми свързани с назначаването и заплащането на служебните защитници намериха разрешение в приетия с ДВ бр. 79/2005 година Закон за правната помощ и действащ от 01.01.2006 година.

            Очакванията , че ще бъдат сведени до минимум проблемите със служебните защитници и тяхното заплащане считам, че се оправдаха.

             Остана обаче нерешен въпросът с присъждане на разноските направени от НБП за възнагражденията на служебните защитници. Уведомленията за определените и изплатени възнаграждения на служебните защитници постъпват в съда няколко месеца след влизане в сила на съдебният акт. И ако по чл. 306 НПК няма предвиден краен срок в който съдът може да се произнася то по силата на чл. 192, ал. 4 ГПК е предвиден двумесечен срок за произнасяне в частта на разноските.

             Остава открит и въпросът как ще се защитят правата на страната в гражданският процес, която е призована по реда на чл. 50, ал. 1 ГПК и на основание чл. 50, ал. 2 ГПК е назначен служебен защитник в случаите когато се дължи държавна такса при обжалване на съдебният акт пред въззивната инстанция.

         През годината възникнаха и затруднения при приложението на чл. 4, ал. 2 от Закона за защита срещу домашното насилие / ДВ. Бр. 27/29.03.05 година/. Превърнаха се в практика случаите, когато от РПУ град Стара Загора или Районна прокуратура град Стара Загора се изпращат преписки образувани по жалби на граждани търсещи незабавна защита по чл.4,ал. 2 от ЗЗДНС, но без да се сочат никакви обстоятелства налагащи такава защита.

           И през изминалата година не бе приет нов ГПК, а направените изменения и допълнения не решиха из цяло съществуващите проблеми по приложението на процесуалния закон посочени в предишните доклади / относно приложението на чл. 110, ал. 3 ГПК във вр. с 65, ал. 1 ГПК, чл. 126 Ж, ал. 2 ГПК и т.н./.

Разчитам, че през следващата година ще бъде приет нов ГПК, който ще бъде съобразен из цяло с Европейското законодателство и ще създаде предпоставки за бързо и ефективно гражданско съдопроизводство.

           Накрая искам най-сърдечно да благодаря на всички районни съдии, съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители за професионализма, всеотдайността и колегиалната атмосфера през изминалата 2006 г., като се надявам през следваща година получените резултати да бъдат още по-добри.

07.02.2007 г.                         ПРЕДСЕДАТЕЛ  на  РС - Ст.Загора :

гр.Стара Загора

                                                                  /РОСЕН ЧИЛИКОВ /